Kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma

Suomi toimitti 20.12.2018 Euroopan komissiolle luonnoksen kansalliseksi integroiduksi energia- ja ilmastosuunnitelmaksi (National Integrated Energy and Climate Plan, NECP). Viimeistellyt suunnitelmat tulee toimittaa komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä. Komissio seuraa jäsenvaltioiden suunnitelmien avulla EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Suomen kansallinen suunnitelma kattaa kaikki EU:n energiaunionin viisi ulottuvuutta, jotka ovat: hiilestä irtautuminen (sisältäen uusiutuvan energian), energiatehokkuus, energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, sekä tutkimus, innovointi ja kilpailukyky. Näiden viiden ulottuvuuden osalta Suomi raportoi suunnitelmassa tavoitteet vuodelle 2030 ja politiikkakeinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmaluonnos perustuu kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan vuodelta 2016 ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan vuodelta 2017, mutta siinä on otettu huomioon myös tuoreimmat tarkastelut mm. sähkömarkkinoiden kehityksestä. Luonnos on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyössä virkatyönä.

Kansallinen vähäpäästöisyysstrategia

Toinen EU:n hallintomalliasetuksen edellyttämä suunnitelma on pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategia (Long Term Strategy, LTS). Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset, vuoteen 2050 ulottuvat strategiansa komissiolle 1.1.2020 mennessä.

Komissio julkaisi 28. marraskuuta puolestaan tiedonannon, jossa kuvataan visio EU-tason pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategiaksi. Tiedonannossa ilmaistuna pyrkimyksenä on EU:n hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja raportointi

Suomi raportoi EU:n MMR asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013) 13 ja 14 artiklan mukaisesti kerran kahdessa vuodessa nykyiset ja suunnitellut politiikkatoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Viimeisin raportointi on tehty 15.3.2019.

 

Lisätietoja: Petteri Kuuva, Markku Kinnunen