Kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma

Suomi toimitti 30.6.2023 Euroopan komissiolle luonnoksen kansallisen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (National Integrated Energy and Climate Plan, NECP) päivityksestä. Suomen suunnitelmaan on sisällytetty myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet.

NECP päivitysluonnos sisältää Suomen kansalliset tavoitteet ja niihin liittyvät politiikkatoimet EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Energia- ja ilmastosuunnitelmassa käsitellään kaikkia viittä EU:n energiaunionin ulottuvuutta: vähähiilisyyttä, energiatehokkuutta, energiaturvallisuutta, energian sisämarkkinoita sekä tutkimusta, innovaatiota ja kilpailukykyä.

Politiikkatoimien osalta Suomen luonnossuunnitelma perustuu vuoden 2022 kansalliseen Ilmasto- ja energia-strategiaan, Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan ja Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan. Suunnitelmassa on huomioitu myös EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kunnianhimon nosto ja puhtaan energian siirtymän nopeuttaminen EU:n 55-valmiuspaketin ja REPower suunnitelman vaikutusten kautta.

Suomen energia- ja ilmastosuunnitelmassa esitetään päätettyjen politiikkatoimien vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden arvioituun kehityskulkuun vuoteen 2040 asti. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan suunniteltujen politiikkatoimien vaikutuksia mm. energiajärjestelmään, kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin. Suunnitelmassa arvioidaan myös politiikkatoimien vaikutusta tuleviin investointitarpeisiin.

Ensimmäinen kansallinen suunnitelma toimitettiin komissiolle vuonna 2019.

Suomen pitkän aikavälin strategia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi

Pitkän aikavälin strategiassa kuvataan päästövähennysskenaarioita ja niihin liittyviä vaikutusarvioita vuoteen 2050 asti. Laadittujen skenaarioiden lähtökohtana on pyrkimys saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035. Kansallisen pitkän aikavälin strategian laadinta perustuu asetukseen energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta.

Laadittu strategia ei ole poliittinen linjaus eikä siinä tehdä esitystä siitä, mille sektoreille päästövähennykset tulisi kohdistaa. Hallitus linjaa päästövähennysten kohdentamisesta ja politiikkatoimista (ml. maankäyttösektori) kokonaisuutena ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman yhteydessä.

Edistymisraportit

Suomi toimittaa EU:n hallintomalliasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/1999 energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta) mukaisesti kerran kahdessa vuodessa komissiolle energia- ja ilmastosuunnitelmaansa koskevan edistymisraportin,  joka kattaa energiaunionin kaikki viisi ulottuvuutta. Raportointi  koostuu komission portaaleihin Reportnet ja ReportENER syötettävistä tiedoista ja dokumenteista. Viimeisin edistymisraportointi on jätetty 15.3.2023.

Lisätietoja: Petteri Kuuva, Markku Kinnunen, Bettina Lemström