Jatkuva oppiminen 

#JatkuvaOppiminen


Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin, painottaen työikäisten osaamisen kehittämistä.

Poikkihallinnollisesta hanketta vetävät työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Parlamentaarinen työtyhmä linjasi jatkuvan oppimisen uudistuksen vision ja tavoitteet vuodelle 2030 sekä 27 toimenpidettä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

  • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustaminen
  • Työelämän rakennemuutosta tukevien koulutusten rahoittaminen
  • Koulutuksessa aliedustettujen ryhmien (ml. ikääntyneet) osaamisen vahvistaminen hakevalla toiminnalla, ohjauksella, osaamisen tunnistamisella ja osaamiskartoituksilla, tukitoimilla ja matalan kynnyksen koulutuksilla
  • Ennakoinnin tietotuotannon uudistaminen koskien lyhyttä, keskipitkää ja pitkän ajan ennakointia
  • Digitaalisen jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuuden toteuttaminen

Tavoitteena parantaa osaavan työvoiman saatavuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa jatkuvan oppimisen kokonaisuudessa ohjauksen, osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittamisesta. Tällä pyritään ehkäisemään työttömyyttä ja parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta. Osaamisen tunnistamisen välineiden kehittäminen parantaa koulutuspanostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä kansalaisten urasuunnittelutaitoja. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan muun muassa ohjauksen koordinaatiota, kattavaa tietoa ohjauspalveluista ja ohjausalan ammattilaisten osaamisen kehittämistä.

Työmarkkinat tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Sen saatavuuden parantamiseksi tarvitaan laadukasta ennakointitietoa toimialakohtaisista ja alueellisista työvoima- ja osaamistarpeista sekä niiden muutoksista. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamisen eli kohtaannon lyhyen aikavälin tietotuotannon uudistamisesta. Opetushallitus puolestaan vastaa muun muassa keskipitkän aikavälin ennakoinnin mallista ja muista ennakointiin liittyvistä tarpeista.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet halutaan saada kaikkien ulottuville helposti. Tiedon ja sopivien palvelujen löytämiseksi kehitetään sähköisiä palveluja. Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttavat jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden, jonka tarkoituksena on integroida yhteen Työmarkkinatori, pohjoismainen työvoimapalvelumalli ja opintopolku palvelemaan esimerkiksi työnhakijoita. Palvelut rakennetaan vaiheittain vuosien 2021–2025 aikana.

Toimenpiteitä on rahoitettu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä.

Lisätiedot:
työmarkkinaneuvos Teija Felt

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU