Kansalaisille tärkeiden taloudellisten palveluiden turvaaminen julkisilla varoilla

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI)

Jos markkinoiden toiminta on puutteellista, mutta viranomainen haluaa turvata kaikissa olosuhteissa kansalaisille tärkeän palvelun saatavuuden, voidaan tietyin ehdoin soveltaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja, eli SGEI:tä koskevaa valtiontukisääntelyä.

Yleisesti käytetty SGEI-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Services of General Economic  Interest. Mitä tahansa palvelua ei voida turvata SGEI-sääntelyllä, vaan kyse on oltava kansalaisille tärkeästä tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittävästä palvelusta.

Palvelun turvaaminen tapahtuu käytännössä antamalla yritykselle toimeksianto yksilöidyn palvelun tuottamiseksi. Tämä edellyttää usein palvelutuotannon rahoittamista julkisista varoista kompensaationa yritykselle annettavasta julkisen palvelun velvoitteesta.

Mitä huomioitava?

Harkitessaan SGEI-sääntelyn soveltamismahdollisuuksia viranomaisen on huomioitava muun muassa seuraavat asiat:

a) Markkinatilanteen kartoittaminen – puute markkinoiden toiminnassa?

Miten markkinoiden toiminta on käytännössä kartoitettu? Pystyvätkö markkinat tuottamaan ao. palvelua kohtuulliseen hintaan, laadukkaasti turvaten myös palveluiden alueellisen saatavuuden ja jatkuvuuden?

b) Palveluntuottajan valintaan liittyvän menettelyn valinta

Jos järjestely täyttää hankintalain mukaisen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen määritelmän, palveluntuottajan valintaan on sovellettava hankintalain säännöksiä. Jos järjestely täyttää avustuksen kriteerit, palveluntuottajaa ei tarvitse valita hankintalain mukaisessa menettelyssä.

c) EU:n valtiontukisääntelyn huomioiminen kirjallisen toimeksiannon laadinnassa, korvauksen määrittelyssä, valvonnassa ja seurannassa

SGEI:tä koskevat EU:n valtiontukisäännöt löytyvät komission kilpailun pääosaston sivustolta.

d) Avoimuusvelvoitteiden noudattaminen

Komission SGEI-päätöstä sovellettaessa on myös noudatettava sitä koskevia avoimuusvelvoitteita eli kirjanpidon eriyttämistä koskevia vaatimuksia. Muissa SGEI-tilanteissa on huomioitava, mitä laissa eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuudesta ja tiedonantovelvollisuudesta (19/2003) eli ns. avoimuuslaissa säädetään.

Lisätietoja:  Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen