Lupa avaruustoimintaan

Milloin tarvitaan lupa avaruustoimintaan?  

Avaruustoimintaa saa harjoittaa vain, jos työ- ja elinkeinoministeriö on antanut etukäteen luvan toiminnalle. Avaruustoiminnalla tarkoitetaan avaruusesineen lähettämistä avaruuteen, avaruusesineen operointia ja muuta määräysvaltaa siihen avaruudessa sekä avaruusesineen palauttamista ja palautumista maahan. Myös avaruusesineen lähettämisen tai operoinnin hankkiminen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta on luvanvaraista avaruustoimintaa. Avaruusesineitä ovat esimerkiksi satelliitit, luotaimet ja kantoraketit.     

Avaruustoiminnan luvanvaraisuudesta on säädetty avaruustoiminnasta annetussa laissa (63/2018) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa avaruustoiminnasta.

Kirjallinen, vapaamuotoinen lupahakemus avaruustoiminnan harjoittamiseksi toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään kuusi kuukautta ennen avaruusesineen suunniteltua laukaisua tai kolme kuukautta ennen kiertoradalla olevan avaruusesineen hankkimista. Ministeriöltä on haettava lupaa myös avaruustoiminnan siirtämiseen toiselle toiminnanharjoittajalle kolme (3) kuukautta ennen aiottua avaruustoiminnan siirtämistä.     

Työ- ja elinkeinoministeriö suosittelee, että hakija on yhteydessä ministeriöön hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Siten voidaan jo ennen hakemuksen toimittamista arvioida, onko suunnitellulle toiminnalle ylipäänsä tarpeen hakea lupaa ja varmistua siitä, että lupahakemuksessa toimitetaan lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot.   

Toiminnanharjoittajan on lupahakemuksessaan esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys. Lupahakemusta on mahdollista täydentää lupaharkinnan aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö voi myös pyytää tarpeellista selvitystä lupaharkintaa varten. Ministeriö ilmoittaa hakemuksen saatuaan arvioidun käsittelyajan hakemukselle.

Avaruustoimintaluvan myöntäminen ja voimassaolo

Lupa avaruustoimintaan voidaan myöntää, jos avaruustoiminta täyttää avaruustoiminnasta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset luvan myöntämisen edellytykset. Avaruustoimintalupaan voidaan liittää avaruustoiminnan turvallisen harjoittamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta lupamaksu. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (615/2023) on tullut voimaan 1.4.2023 ja se on voimassa 31.3.2025 asti. Avaruustoimintalupahakemuksen käsittelyä koskeva maksu on 1.4.2023 lukien 7 000 euroa.

Lisätietoja:

Heidi Pennanen, Simo Lehtinen