Ympäristövaikutusten arviointiohjelma hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella

Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut 14.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.

Arviointiohjelma koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoitustilan rakentamista Eurajoelle Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle. Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle ohjelmassa esitetään nykyisin käytössä olevan, kallioperässä sijaitsevan, voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen laajentamista. Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain (990/1987) 21 §:n mukaisen luvan.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) yhteysviranomaisena.

Arviointimenettelyyn sisältyy YVA-ohjelmasta kuuleminen, joka järjestetään 21.8.–21.9.2020. Ministeriö pyytää lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet julkaistaan tämän sivuston alalaidassa. Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-ohjelmasta. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät täältä.

Yleisötilaisuus järjestetään 8.9.2020 klo 18–20 Eurajoen kunnanvirastossa osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Tilaisuudessa kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.

Lisätietoja: Linda Kumpula