Ympäristövaikutusten arviointimenettely hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella

Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut 14.5.2021 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostus). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-selostus on jatkoa YVA-menettelylle, joka alkoi vuoden 2020 elokuussa, kun hankkeesta vastaava toimitti ministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö järjesti asiasta julkisen kuulemisen ja antoi ohjelmasta lausuntonsa lokakuussa 2020. Ohjelmavaiheen asiakirjat löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Arviointimenettely koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoitustilan rakentamista Eurajoelle Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle. Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle esitetään nykyisin käytössä olevan, kallioperässä sijaitsevan, voimalaitosjätteen loppusijoitustilan laajentamista. Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain (990/1987) 21 §:n mukaisen luvan.

Arviointimenettelyyn sisältyy myös YVA-selostuksesta kuuleminen, joka järjestetään 1.6.–31.7.2021. Lausunnon tai mielipiteen voi esittää lausuntopalvelu.fi-sivustolla, sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/10756/2021. 

Yleisölle suunnattu webinaari järjestetään 17.6.2021 klo 18-20. Linkki webinaariin löytyy täältä.

Esitetyt lausunnot ja mielipiteet julkaistaan tämän sivuston alalaidassa. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät täältä. Lausunnot ja mielipiteet huomioidaan yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä.

Lisätietoja: Linda Kumpula ja Salla Palander