Ympäristövaikutusten arviointiohjelma hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella

Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut 14.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.

Arviointiohjelma koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoitustilan rakentamista Eurajoelle Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle. Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle ohjelmassa esitetään nykyisin käytössä olevan, kallioperässä sijaitsevan, voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen laajentamista. Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain (990/1987) 21 §:n mukaisen luvan.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) yhteysviranomaisena.

Arviointimenettelyyn sisältyy YVA-ohjelmasta kuuleminen, joka järjestettiin 21.8.–21.9.2020. Ministeriö pyysi lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varasi kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on julkaistu tämän sivuston alalaidassa. Lausunnot ja mielipiteet on huomioitu yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-ohjelmasta. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät täältä.

Yleisötilaisuus järjestettiin 8.9.2020 Eurajoen kunnanvirastossa. Tilaisuudessa kansalaisilla oli mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.

Lisätietoja: Linda Kumpula