Ympäristövaikutusten arviointimenettely hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella

Työ- ja elinkeinoministeriö on 29.9.2021 antanut perustellun päätelmän Teollisuuden Voima Oyj:n hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä perustuu arviointiselostukseen, siitä annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä yhteysviranomaisen omaan tarkasteluun.

Arviointimenettely koski hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoitustilan rakentamista Eurajoelle Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle. Menettelyssä tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoista paikkaa maaperäloppusijoitustilan rakentamiseksi. Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle tarkasteltiin nykyisin käytössä olevan, kallioperässä sijaitsevan, voimalaitosjätteen loppusijoitustilan (VLJ-luolan) laajentamista. 

Perustellussa päätelmässä työ- ja elinkeinoministeriö totesi arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset. Tarkastelluilla hankevaihtoehdoilla ei nähty olevan sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joita ei voitaisi hyväksyä, estää tai lieventää hyväksyttävälle tasolle. Merkittävimmät erot ympäristövaikutuksissa muodostuvat maaperäloppusijoituksen ja VLJ-luolan laajentamisen välille, joista VLJ-luolan laajentamisen vaikutukset todettiin suuremmiksi.
 
Teollisuuden Voima Oyj toimitti YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle toukokuussa 2021. YVA-selostuksen toimittaminen oli jatkoa menettelylle, joka alkoi vuoden 2020 elokuussa, kun yhtiö toimitti ministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti menettelyn molemmissa vaiheissa julkisen kuulemisen, joiden yhteydessä esitetyt lausunnot ja mielipiteet löytyvät tämän sivuston alalaidasta. 

Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain (990/1987) 21 §:n mukaisen luvan. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on otettava huomioon lupamenettelyssä. 
 

Lisätietoja: Linda Kumpula