Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus (ELO) tarkoittaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, joiden avulla kaikenikäiset pystyvät tunnistamaan osaamisensa ja kiinnostuksensa sekä pohtimaan osaamisensa kehittämistä ja mahdollisuuksiaan työelämässä. Palveluista yksilöt saavat tukea koulutukseen, uraan, vapaa-aikaan ja omaan toimeentuloonsa liittyvien suunnitelmien ja päätösten tekemiseen sekä tavoitteiden asettamiseen.

Ohjauksella voidaan vaikuttaa työllistymisen kannalta tärkeään osaamisen hankkimiseen, siirtymien sujuvuuteen sekä osuvien sekä mielekkäiden koulutus- ja työurien rakentumiseen. Välittömien taloudellisten hyötyjen lisäksi ohjauksella voidaan vaikuttaa muun muassa osaavan työvoiman saatavuuteen, kohtaantoon, parempaan työelämään sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumiskykyyn.

Suomessa elinikäisen ohjauksen palveluja tarjoavat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Esimerkiksi koulut, oppilaitokset, työllisyyspalvelut, nuorten Ohjaamot sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat tärkeitä palveluiden tarjoajia niin nuorille kuin aikuisillekin. Myös järjestöt ja ammattiliitot tarjoavat neuvontaa ja ohjausta jäsenilleen.

Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ja kehittää elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta Suomessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Koordinaatiolla ja yhteistyöllä ylläpidetään kokonaiskuvaa ohjauksen saatavuudesta sekä laadusta ja kehittämiskohteista, ohjataan kehittämisrahoitusta ja -toimintaa sekä jaetaan hyviä käytäntöjä ja kehittämistyön tuloksia. Näin myös ohjauksen vaikuttavuus paranee.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastuussa työllisyyspalveluiden järjestämisestä, kunnes ne siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Uudistuksen jälkeenkin TEM vastaa työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän toimivuudesta valtakunnallisesti, kuten palvelujärjestelmän ohjauksesta ja kokonaisuuden toimivuuden arvioinnista yhteistyössä kuntien kanssa.

ELO-foorumi ja -strategia

Valtakunnallisesti elinikäistä ohjausta koordinoi ja kehittää vuonna 2020 asetettu ELO-foorumi, jonka puheenjohtajina toimivat TEM ja OKM. ELO-foorumissa on laaja edustus koulutus-, työelämä- ja nuorisosektorin toimijoita sekä sosiaalipalveluiden asiantuntijoita.

ELO-foorumi on laatinut elinikäisen ohjauksen strategian vuosille 2020–2028. Sen tavoitteena on edistää yksilöiden omia edellytyksiä tehdä koulutus- ja urapäätöksiä sekä varmistaa heille tarvittava tuki monikanavaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden avulla. Strategia esittää tavoitteita ohjauksen kokonaisuuden kehittämiseksi sekä toimenpidesuosituksia. ELO-foorumi seuraa säännöllisesti strategian toteutumista. 

Vuonna 2023 ELO-foorumi linjasi, että strategiaa on aiheellista päivittää, mutta aiemmin vuosille 2020-2023 laaditut kuusi painopistettä ja pitkän tähtäimen tavoitteet ovat päteviä edelleen. ELO-foorumi ja sen alainen ELO-työjaosto lähtivät tarkastelemaan painopisteiden alle täsmennettyjä alatavoitteita, ottaen huomioon nykyisen hallitusohjelman ja toimintaympäristön muutokset. Samalla pyrittiin tiivistämään ja selkiyttämään tavoitteita. Verrattuna vanhaan, uusissa tavoitteissa korostuu alueiden ja organisaatioiden rooli tunnistaa ohjauspalveluidensa asiakaskunta ja kehittää palveluita heidän tarpeidensa pohjalta, vastuullisuus ja eettisyys osana kaikkea ohjausta sekä entistä systemaattisempi kehitystoimien toteutus ja seuranta. Täältä (ELO-tori) on nähtävissä päivitetyt alatavoitteet, jotka ELO-foorumi hyväksyi joulukuussa 2023.

ELY-keskukset kehittävät alueellisesti elinikäistä ohjausta

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen kehittämisestä. ELY-keskukset ja niiden koordinoimat laaja-alaiset, alueelliset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua.

Lisätiedot: 

erityisasiantuntija Anna Toni 
erityisasiantuntija Teea Oja