Keskeinen lainsäädäntö

EU:n kilpailulainsäädäntö

  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artikla
  • Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Yritysten välistä vertikaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

  • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (330/2010) ja suuntaviivat
  • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus moottoriajoneuvoalalla (461/2010) 

Yritysten välistä horisontaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

  • Tutkimus- ja kehityssopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1217/2010)
  • Erikoistumissopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1218/2010)
  • Horisontaalista yhteistyötä koskevat suuntaviivat
  • Teknologian siirtosopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (316/2014)

Yrityskauppavalvonta:

  • Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus")

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1, jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (ns. ECN+ direktiivi). Direktiivi on voimassa ja määräaika sen kansalliselle täytäntöönpanolle on 4.2.2021.

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus:

Direktiivi (2014/104/EU) tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin

Euroopan komission kilpailun pääosasto

Kansallinen lainsäädäntö

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus

ECN+ direktiivin täytäntöönpano

Kilpailulain muuttaminen

Laki kilpailulain muuttamisesta 721/2019, laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 722/2019 ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta tulivat voimaan 17.6.2019. Tiedote asiasta

Yrityskauppojen käsittelymääräaikojen väliaikainen muuttaminen

Pohjoismainen sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa

Lisätietoja: Virve Haapajärvi