Keskeinen lainsäädäntö

EU:n kilpailulainsäädäntö

 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artikla
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Yritysten välistä vertikaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

 • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (komission asetus (EU) 2022/720) ja suuntaviivat (komission tiedonanto 2022/C 248/01)
 • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus moottoriajoneuvoalalla (461/2010) 

Yritysten välistä horisontaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

 • Tutkimus- ja kehityssopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1217/2010)
 • Erikoistumissopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1218/2010)
 • Horisontaalista yhteistyötä koskevat suuntaviivat
 • Teknologian siirtosopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (316/2014)

Yrityskauppavalvonta:

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus")

Kilpailunrajoitusvalvonnan toimivaltuudet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1 jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ("ECN+-direktiivi")

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus:

 • Direktiivi (2014/104/EU) tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin

Euroopan komission kilpailun pääosasto

Kansallinen lainsäädäntö

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus

Kilpailunrajoitusvalvonnan toimivaltuudet

Kilpailulain muuttaminen

Laki kilpailulain muuttamisesta 721/2019, laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 722/2019 ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta tulivat voimaan 17.6.2019

Yrityskauppojen käsittelymääräaikojen väliaikainen muuttaminen

Pohjoismainen sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa

Yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttaminen, kilpailulain 22 §

Laki kilpailun muuttamisesta (1297/2022) tuli voimaan 1.1.2023. Muutoksen perusteella useammat yrityskaupat tulevat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettaviksi. 

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki