Keskeinen lainsäädäntö

EU:n kilpailulainsäädäntö

  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artikla
  • Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Yritysten välistä vertikaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

  • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (330/2010) ja suuntaviivat
  • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus moottoriajoneuvoalalla (461/2010) 

Yritysten välistä horisontaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

  • Tutkimus- ja kehityssopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1217/2010)
  • Erikoistumissopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1218/2010)
  • Horisontaalista yhteistyötä koskevat suuntaviivat
  • Teknologian siirtosopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (316/2014)

Yrityskauppavalvonta:

  • Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus")

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/1, jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (ns. ECN+ direktiivi). Direktiivi on voimassa ja määräaika sen kansalliselle täytäntöönpanolle on 4.2.2021.

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus:

Direktiivi (2014/104/EU) tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin

Euroopan komission kilpailun pääosasto

Kansallinen lainsäädäntö

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus

Kilpailulain muuttaminen

Laki kilpailulain muuttamisesta 721/2019, laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 722/2019 ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta tulivat voimaan 17.6.2019. Tiedote asiasta

Pohjoismainen sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa

Lisätietoja: Virve Haapajärvi