Keskeinen lainsäädäntö

EU:n kilpailulainsäädäntö

 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artikla
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Yritysten välistä vertikaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

 • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (komission asetus (EU) 2022/720) ja suuntaviivat (komission tiedonanto 2022/C 248/01)
 • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus moottoriajoneuvoalalla (461/2010) 

Yritysten välistä horisontaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

 • Tutkimus- ja kehityssopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1217/2010)
 • Erikoistumissopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (1218/2010)
 • Horisontaalista yhteistyötä koskevat suuntaviivat
 • Teknologian siirtosopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (316/2014)

Yrityskauppavalvonta:

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus")

Kilpailunrajoitusvalvonnan toimivaltuudet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1 jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ("ECN+-direktiivi")

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus:

 • Direktiivi (2014/104/EU) tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin

Tietoa kilpailua vääristäviä ulkomaisia tukia koskevasta asetuksesta (EU 2022/2560) ja siihen liittyvästä kansallisesta täydentävästä säätämisestä löytyy valtiontukia koskevalta sivulta: Ajankohtaista EU:n valtiontukisääntelystä.

Tietoa digimarkkinasäädöksestä (EU 2022/1925) löytyy EU:n sisämarkkinoita koskevalta sivulta: Digimarkkinasäädös.

Euroopan komission kilpailun pääosasto

Kansallinen lainsäädäntö

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus

Kilpailunrajoitusvalvonnan toimivaltuudet

Kilpailulain muuttaminen

Laki kilpailulain muuttamisesta 721/2019, laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 722/2019 ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta tulivat voimaan 17.6.2019

Yrityskauppojen käsittelymääräaikojen väliaikainen muuttaminen

Pohjoismainen sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa

Yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttaminen, kilpailulain 22 §

Laki kilpailun muuttamisesta (1297/2022) tuli voimaan 1.1.2023. Muutoksen perusteella useammat yrityskaupat tulevat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettaviksi. 

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki