Direktiivi yritystoiminnan kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)


Yritysten huolellisuusvelvoite 

Euroopan komissio julkaisi 23.2.2022 ehdotuksen direktiiviksi yritysten huolellisuusvelvoitteesta (ns. yritysvastuudirektiivi). Direktiivin tavoitteena on edistää yritysten kestävää ja vastuullista toimintaa globaaleissa arvoketjuissa sekä ankkuroida ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelu osaksi yritysten toimintaa ja hallintotapaa. 

Yrityksillä on keskeinen rooli kestävän yhteiskunnan ja talouden rakentamisessa. 

Huolellisuusvelvoite edistää ihmisoikeuksien toteutumista, ympäristön suojelua ja kasvattaa kuluttajien luottamusta yrityksiin. Direktiivi takaa yrityksille tasaisen kilpailukentän koko EU:n alueella. Se antaa myös yrityksille mahdollisuuden tunnistaa ja hallita riskejä tehokkaasti. 

Eurooppalaisten yritysten arvoketjujen ulottuessa myös sisämarkkina-alueen ulkopuolelle direktiivi tuo etuja myös kehittyville maille. Tämä suojelee näiden maiden työntekijöitä ihmisoikeusloukkauksilta, kohentaa yleisesti elinolosuhteita sekä mahdollistaa uusia kestäviä investointeja.

Soveltamisalaan kuuluvat yritykset 

Direktiiviä sovelletaan seuraavanlaisiin yrityksiin: 

 • EU:ssa toimivat yritykset ja emoyhtiöt, joilla on yli 1000 työntekijää ja joiden maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa
 • EU:ssa toimivia franchise-yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa, jos vähintään 22,5 miljoonaa euroa on peräisin rojalteista
 • Kolmansien maiden yritykset, jotka toimivat EU:n alueella ja jotka ylittävät edellä mainitut liikevaihdon raja-arvot EU:n alueella.

Pk-yritykset eivät kuulu sääntelyn piiriin, mutta direktiivi tarjoaa tukea niille pk-yrityksille, jotka voivat olla epäsuorasti sääntelyn vaikutuksen alaisina. 

Keskeiset velvoitteet

Direktiivi asettaa yrityksille huolellisuusvelvoitteen, jonka mukaan yrityksillä on vastuu tunnistaa, estää, vähentää sekä lopettaa yrityksen sellaiset toimet, jotka aiheuttavat negatiivisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Vastuu ulottuu myös yritysten toimintoketjuun ja tytäryhtiöihin. Tiettyjen suurempien yritysten on myös laadittava suunnitelma liikestrategiansa yhdenmukaistamiseksi Pariisin sopimuksen tavoitteen kanssa, jolla ilmaston lämpeneminen rajoitettaisiin 1,5 asteeseen. Direktiivi sisältää myös yritysten johtoa koskevia velvoitteita. 

Huolellisuusvelvoitteen mukaan yritysten pitää

 • viedä huolellisuusvelvoite osaksi toimintaperiaatteitaan 
 • tunnistaa toteutuneet tai mahdolliset haittavaikutukset ihmisoikeuksille tai ympäristölle
 • ehkäistä tai lieventää mahdollisia vaikutuksia
 • eliminoida tai minimoida toteutuneet vaikutukset
 • ottaa käyttöön valitusmenettely ja varmistaa sen toiminta
 • seurata huolellisuusvelvoitetta koskevien toimien vaikuttavuutta
 • tiedotettava huolellisuusvelvoitteesta julkisesti. 

 

Direktiivin eteneminen

Komission alkuvuodesta 2022 direktiiviehdotusta käsiteltiin Ranskan, Tšekin, Ruotsin ja Espanjan puheenjohtajakausilla. Neuvoston yleisnäkemys hyväksyttiin kilpailukykyneuvostossa 1.12.2022. Parlamentin, neuvoston ja komission väliset kolmikantaneuvottelut (trilogit), aloitettiin 8.6.2023 ja poliittinen sopu neuvotteluissa saavutettiin 13.12.2023. 

Neuvosto päätti neuvottelutuloksen hyväksymisestä Coreper I kokouksessa maaliskuussa 2024. Euroopan parlamentti antoi oman hyväksyntänsä neuvottelutulokselle 24.4.2024. Neuvoston virallisen hyväksynnän jälkeen direktiivi allekirjoitetaan ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenmailla on direktiivin hyväksymisen jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään. 

Direktiivin voimaanastuminen tapahtuu portaittain alkaen suurimmista yrityksistä: 

 • Vuodesta 2027 yrityksiin, joilla on yli 5 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 1 500 miljoonaa euroa
 • Vuodesta 2028 yrityksiin, joilla on yli 3 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on 900 miljoonaa euroa
 • Vuodesta 2029 kaikkiin muihin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin (yli 1 000 työntekijää ja liikevaihto yli 450 miljoonaa euroa).

 

Katso lisää:

Lisätietoja: Sami Teräväinen ja Laura Pätsi