Työllisyyden kuntakokeilut

#työllisyyskokeilut

Työllisyyden kuntakokeilut toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

Hallituksen esitys kokeilulaista annettiin kesäkuussa 2020 (HE 87/2020 vp). Sitä täydentävä hallituksen esitys annettiin elokuussa 2020 (HE/114/2020 vp)

  • Syksyn 2019 haussa jatkovalmisteluun valitut kokeilut käynnistyvät 1.1.2021 ja päättyvät 30.6.2023.
  • Täydentävässä haussa 2020 jatkovalmisteluun valitut kokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät niin ikään 30.6.2023.
  • Neuvottelut TE-toimistoista kokeiluihin siirtyvästä henkilöstöstä ajoittuvat syys-joulukuulle 2020.

Kuntakokeilun hakuprosessi

Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävä haku toteutettiin ajalla 12.5.-26.6.2020. Täydentävän haun käynnistäminen jaettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä tiedoksi kaikkiin kuntiin sekä ministeriön verkkosivulle, jonne koottiin myös hakuun liittyvät dokumentit ja tilastotietoa kuntien hyödynnettäväksi.

Täydentävä haku tuotti yhteensä 12 hakemusta, jotka käsittävät yhteensä 38 uutta kuntaa. Hakemusten virkamieskäsittely aloitettiin TEM:ssä 29.6.2020 ja päätökset täydentävän hauan kokeiluista ajoittuivat elokuulle. Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävässä haussa mukaan valitut kunnat löytyvät täältä. 

Syksyn 2019 haussa kokeiluihin haki yhteensä 30 kuntaa tai kuntaryhmää, joissa on mukana yhteensä 123 kuntaa. Hakemuksista 20 valittiin jatkovalmisteluun hakukirjeessä mainittujen arviointinäkökulmien mukaisesti. Viitteellisinä reunaehtoina käytettiin hakijakuntien yhteenlaskettua asukasmäärää (vähintään 30 000) ja ELY-alueen kokeilujen asiakasmäärää (enintään noin 40 prosenttia TE-toimiston kaikista työnhakijoista).  

Toteuttamissuunnitelmasta arvioitiin muun muassa,

  • kuinka toteuttamiskelpoisia ehdotetut toimenpiteet ovat,
  • onko kokeilualueella tarjolla monialaista palvelua (esimerkiksi koulutus-, sosiaali-, ja terveyspalvelujen yhteensovitus työllisyyspalveluihin),
  • millaisia työllisyysvaikutuksia kokeilusta olisi odotettavissa ja
  • onko kuntien oman rahoituksen osuus todennäköisesti riittävä. 

Kokeilualueet varmistuvat lopullisesti, kun eduskunta on hyväksynyt valmisteilla olevan kokeilulain. 

Kokeilujen piiriin siirtyvät asiakasryhmät

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle. 

Mihin kokeiluilla pyritään

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Hallitus linjaa myöhemmin työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. TEM valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymisestä kuukausittain. Kokeiluille laaditaan yhteinen arviointisuunnitelma.

Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana.

Lisätietoja: Tanja Ståhlberg