Työllisyyden kuntakokeilut

työllisyyskokeilun tunnuskuva #työllisyyskokeilut

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan.

Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Työllisyyskokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 31.12.2024. 

Hallitus valmistelee parhaillaan TE-palvelut 2024 -uudistusta, eli TE-palvelujen pysyvää siirtoa kunnille. Kuntakokeilujen asiakkaat jatkavat kuntien asiakkaina, kunnes palvelut siirretään pysyvästi kuntiin vuoden 2024 aikana. Lue lisää TE-palvelut 2024 -uudistuksesta

Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuvat kunnat

Kokeilujen piiriin siirtyvät asiakasryhmät

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.

Lisätietoa työllisyyden kuntakokeiluista työnhakijoille TE-palveluiden verkkosivuilla

Työnantaja-asiakkaiden osalta lainsäädäntö ei muutu. TE-toimistot tarjoavat työnantaja- ja yrityspalveluita edelleen myös kokeilukunnissa. Kunnat ja TE-toimistot tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä työnantajapalvelujen yhteensovittamisessa alueilla. Kokeilukunnilla on mahdollisuus ottaa vastaan työnantajien ilmoituksia avoimista työpaikoista ja esitellä työnantajille sopivia työnhakijoita kokeilualueelta.

Lisätietoa työllisyyden kuntakokeiluista työnantajille TE-palveluiden verkkosivuilla

Mihin kokeiluilla pyritään

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Valtiolla ja kunnilla on vahva yhteinen intressi työllisyyden edistämiseen ja tarkoituksena on sovittaa näiden kahden toimijan voimavaroja yhteen. Kokeiluilla tavoitellaan tietoa valtion ja kuntien rahoituksen, osaamisen ja asiakaspalvelun yhdistämisen vaikuttavuudesta.

Kokeiluissa asiakaslähtöisyyttä tehostetaan integroimalla työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen. Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin. Kokeilussa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä palvelurakenteiden uudistamiseksi.

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastoseuranta ja arviointi

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja vaikuttavuusarvioinnin avulla. TEM on valmistellut yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymisestä kuukausittain. Kokeiluille on laadittu yhteinen arviointisuunnitelma.

Lue lisää tilastoseurannasta ja arvioinnista

Hallitus linjasi puoliväliriihessä työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilujen asiakkaat jatkavat kuntien asiakkaina, kunnes palvelut siirretään pysyvästi.

Lue lisää TE-palvelut 2024 -uudistuksesta 

Asiakastyytyväisyyttä selvitetään valtakunnallisella kyselyllä

Työllisyyden kuntakokeilujen asiakastyytyväisyyttä selvitetään kokeilujen aikana valtakunnallisella kyselyllä. 

  • Ensimmäinen kysely toteutettiin kaikille kuntakokeilujen asiakkaille kesäkuussa 2021. 
  • Toinen kysely toteutetaan syksyllä 2021 niille uusille asiakkaille, jotka ovat syyskuussa olleet kuntakokeilun asiakkaana kaksi kuukautta. 
  • Vuoden 2022 alussa kysely toteutetaan kaikille kuntakokeilujen asiakkaille. Tuolloin saadaan jälleen tietoa uusien asiakkaiden asiakaskokemuksista, ja myös seurantatietoa pidempään kuntakokeilujen asiakkaina olleiden kokemuksista.   

Kyselyyn osallistuminen auttaa toimijoita kehittämään ja uudistamaan palveluita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä kokeilujen valtakunnallisessa seurannassa ja arvioinnissa että kokeilukunnissa palveluiden kehittämiseksi. Kysely on anonyymi eli kyselyyn vastanneita ei voida tunnistaa. Kysely toteutetaan Webropol-työkalulla ja se lähetetään kuntakokeilujen asiakkaille sähköpostitse (lähettäjä: messages-noreply(at)webropolsurveys.com).

Työllisyyden kuntakokeilut voivat toteuttaa myös omia kokeilukohtaisia kyselyitä asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi.
 

Lisätietoja: Tanja Ståhlberg