Kotoutumista edistetään yhteistyössä

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen ja -tasojen välillä niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen osallistuu sekä julkisen sektorin että kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa

 • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja
 • siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä
 • maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kotoutumisen osaamiskeskus, jonka tehtävänä on vahvistaa kotoutumiseen liittyvää tietopohjaa, kehittää ammattilaisten osaamista ja tukea monialaista yhteistyötä.

 Useita valtakunnallisia toimijoita

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä omilla hallinnonaloillaan vastaavat

 • sisäministeriö,
 • opetus- ja kulttuuriministeriö,
 • sosiaali- ja terveysministeriö,
 • oikeusministeriö,
 • ulkoasiainministeriö sekä
 • Maahanmuuttovirasto,
 • Opetushallitus,
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) ja
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

ELY-keskukset vastaavat kotoutumisen edistämisestä alueellisesti

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat aluetasolla maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä. ELY-keskukset tukevat kuntia ja ohjaavat työ- ja elinkeinotoimistoja (TE-toimistot) kotoutumisen edistämiseen liittyvissä asioissa. ELY-keskukset myös sopivat kuntien kanssa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntapaikoista.

Kunnilla on vastuu kotoutumisen edistämisestä paikallistasolla

Kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä paikallistasolla. Kunnat esimerkiksi laativat muiden alueensa toimijoiden kanssa kotouttamisohjelman kotoutumisen edistämiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu toteutetaan 1.3.2021–31.12.2024. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat työttöminä työnhakijoina, työllistettyinä ja työllistymistä edistävissä palveluissa. Kokeilun ajaksi eräitä kotoutumislain mukaisia TE-toimiston tehtäviä siirretään kokeiluun osallistuvien kuntien tehtäväksi. Kokeilulla sovitetaan yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

TE-toimistot tukevat maahanmuuttajien työllistymistä

TE-toimistoilla on päävastuu työnhakijoiksi ilmoittautuneiden maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä niissä kunnissa, jotka eivät osallistu työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Lisäksi TE-toimistot vastaavat kokeilukunnissa työnhakijaksi ilmoittautuneiden työssä olevien, työvoiman ulkopuolella olevien ja lyhennetyllä työviikolla olevien  maahanmuuttajien ja vieraskielisten palveluista. ELY-keskukset hankkivat kotoutumista edistäviä työvoimapalveluita, kuten kotoutumiskoulutusta työnhakijaksi rekisteröityneille maahanmuuttajille keskusteltuaan koulutus- ja muista palvelutarpeista TE-toimiston ja kuntakokeilun kanssa. Työnantajilla ja ammattijärjestöillä on merkittävä rooli työelämän monimuotoistumisen ja samalla kotoutumisen edistäjinä.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat osallistuvat kotoutumisen edistämiseen

Monet kansalaisjärjestöt ja uskonnolliset yhteisöt järjestävät kotoutumista edistävää toimintaa ja palveluja. Suomessa toimii myös maahanmuuttajien omia järjestöjä ja yhdistyksiä. Maahanmuuttajien kotoutumista edistää myös heidän osallistumisensa esimerkiksi urheiluseurojen toimintaan ja muuhun harrastustoimintaan.

Lisätietoja: Paula Karjalainen