Kotoutumista edistetään yhteistyössä

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen ja -tasojen välillä niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen osallistuu sekä julkisen sektorin että kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa

 • maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
 • siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä
 • maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tehtävänä on tukea kotouttamistyön toimijoiden ammattitaitoa ja osaamista sekä vahvistaa kotouttamisen tietopohjaa.

Useita valtakunnallisia toimijoita

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä omilla hallinnonaloillaan vastaavat

 • sisäministeriö,
 • opetus- ja kulttuuriministeriö,
 • sosiaali- ja terveysministeriö,
 • oikeusministeriö,
 • ulkoasiainministeriö sekä
 • Maahanmuuttovirasto,
 • Opetushallitus,
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) ja
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

ELY-keskukset vastaavat kotouttamisesta alueellisesti

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat aluetasolla maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä. ELY-keskukset tukevat kuntia ja ohjaavat työ- ja elinkeinotoimistoja (TE-toimistot) kotouttamiseen liittyvissä asioissa. ELY-keskukset myös sopivat kuntien kanssa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntapaikoista.

Kunnilla on vastuu kotouttamisesta paikallistasolla

Kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä paikallistasolla. Kunnat esimerkiksi laativat muiden alueensa toimijoiden kanssa kotouttamisohjelman kotoutumisen edistämiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.

TE-toimistot tukevat maahanmuuttajien työnhakua

TE-toimistoilla on päävastuu työnhakijoiksi ilmoittautuneiden maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä. TE-toimistot vastaavat yhdessä ELY-keskusten kanssa kotoutumista edistävien työvoimapalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä työnhakijaksi rekisteröityneille maahanmuuttajille. Työnantajilla ja ammattijärjestöillä on merkittävä rooli työelämän monimuotoistumisen ja samalla kotoutumisen edistäjinä.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat osallistuvat kotouttamiseen

Monet kansalaisjärjestöt ja uskonnolliset yhteisöt järjestävät kotoutumista edistävää toimintaa ja palveluja. Suomessa toimii myös maahanmuuttajien omia järjestöjä ja yhdistyksiä. Maahanmuuttajien kotoutumista edistää myös heidän osallistumisensa esimerkiksi urheiluseurojen toimintaan ja muuhun harrastustoimintaan.

Lisätietoja: Paula Karjalainen