Uusiutuva energia Suomessa

Fortum-Järvenpään voimalaitos

Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Uusiutuvan energian edistämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja irrottautuminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä. Uusiutuvan energian käyttö lisää myös energian omavaraisuutta ja työllisyyttä sekä tukee alan teknologian kehittämistä.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on Suomessa lähes 40 prosenttia. Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.

Suomessa käytettävistä uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat ja muut puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima ja maalämpö.  Bioenergiaa saadaan myös maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä ja sivuvirroista. Aurinkosähkö kasvaa erityisesti kohteissa, jossa oma tuotanto korvaa verkosta ostettavaa sähköä. Aurinkolämmitystä hyödynnetään täydentävänä järjestelmänä päälämmitysjärjestelmän rinnalla.

EU:n uusiutuvan energian tavoitteet ja lainsäädäntö

EU:n tavoitteena on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite jaettiin jäsenvaltioiden kesken siten, että Suomen sitovaksi tavoitteeksi päätettiin uusiutuvan energian edistämistä koskevassa ns. RES-direktiivissä 2009/28/EY 38 prosenttia. Eurooppa-neuvosto asetti lokakuussa 2014 uusiutuville energialähteille vähintään 27 prosentin EU-tason sitovan tavoitteen vuoteen 2030. Tavoitetta ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken. Komissio antoi marraskuussa 2016 direktiiviehdotuksen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (ns. RED II), jonka tarkoituksena on luoda kehikko uusiutuvan energian edistämiseksi vuoteen 2030. Direktiiviehdotus on Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.

Lisätietoja

Pekka Grönlund
Anja Liukko: Uusiutuvaan energiaan liittyvä lainsäädäntö
Jukka Saarinen: Uusiutuvan energian direktiivi

Muualla verkossa