Vähähiilisyystiekartat

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat ovat keino saada tarkempi käsitys hiilineutraalisuuden edellyttämien toimenpiteiden mittakaavasta, kustannuksista ja edellytyksistä sekä lisätä tietoisuutta hiilineutraaliustavoitteen luomista mahdollisuuksista.

Vähähiilisyystiekartat kuvaavat eri toimialojen polkua kohti vähähiilisyyttä. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua. Vähähiilisyystiekartat tarjoavat valtionhallinnolle arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä ja tukevat politiikkavalmistelua. Arvioihin voivat kuulua esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen kehitys sekä uusien teknologioiden käyttöönoton aikataulu. Arvioita on tarkoitus hyödyntää ministeriöiden erinäisten strategioiden ja politiikkaympäristön valmistelussa. 

Edellisen hallituksen hallitusohjelmassa linjattiin, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen. 13 toimialaa laati oman vähähiilisyystiekarttansa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. Tiekartat valmistuivat kesällä 2020. Toimialat vastasivat itsenäisesti tiekarttojensa valmistelusta ja toteuttamisesta, sillä valmistelu nojasi periaatteeseen, että kunkin toimialan tuntee parhaiten kyseinen ala itse. 

Vuoden 2020 vähähiilisyystiekartoista julkaistiin tiekarttayhteenveto.

Tiekarttojen päivittäminen

Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti vähähiilisyystiekartat päivitetään. Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittämisen tavoitteena on ylläpitää tilannekuvaa ja arviota Suomen päästövähennystavoitteiden ja -velvoitteiden saavuttamisen kannalta riittävistä toimista. Tiekarttojen kautta toimialoilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä toimialansa haasteista ja kehityksestä viime vuosien muutosten valossa. Tiekarttoja hyödynnetään erityisesti energia- ja ilmastostrategian sekä teollisuuspoliittisen strategian valmistelussa.

Lue lisää vähähiilisyystiekarttojen päivittämisestä

Yhteystiedot

Teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen (Tiekarttatyön kokonaisuus, tiekartat osana ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua)
Erityisasiantuntija Katja Tuokko (Tiekarttatyön koordinointi)
Teollisuusneuvos Antti Valle (Innovaatio- ja yritysrahoitus, tiekartat osana teollisuuspoliittisen strategian valmistelua
Viestintäasiantuntija Mauri Vieru (Viestintä)
Korkeakouluharjoittelija Adele Silver