Osaamisen tunnistamisen selvitykset ja kokeilut

Osaamisen tunnistamisen työryhmä on ehdottanut väliraportissaan selvityksiä ja kokeiluja, joilla voidaan löytää uusia tapoja edistää muualla kuin tutkintokoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyitä ja työvälineitä. Selvitykset ja kokeilut rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) ja ne toteutetaan pääosin julkisina hankintoina. Hankinta-ilmoitukset julkaistaan Hilmassa ja TEM:n sivuilla.

Selvitys osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä

Selvityksen osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä toteuttaa ryhmittymä, johon kuuluvat Demos Helsinki Oy, Innolink Research Oy ja Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Selvityksen toteutusaika on kesäkuu 2023 - maaliskuu 2024.

Selvityksen keskeiset tavoitteet:

  • Kartoittaa työikäisille tarjolla olevia osaamisen tunnistamisen menetelmiä, työkaluja ja käytäntöjä eri ympäristöissä, erityisesti työpaikoilla.
  • Selvittää, millaisia puutteita työikäisille tarjolla olevassa tarjonnassa on ja miten hyvin työkalut, menetelmät ja käytännöt palvelevat eri tilanteissa olevia työikäisiä yksilöitä.
  • Arvioida kartoitettujen työpaikoilla käytössä olevien osaamisen tunnistamisen menetelmien, työkalujen ja käytäntöjen soveltuvuutta osaamisen tunnistamiseen suhteessa työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.
  • Selvittää, mistä työssä oleva aikuinen saa uraohjauspalveluita ja miten osaamisen tunnistamista tuetaan näissä palveluissa ohjauksen avulla.
  • Selvittää keskeisiä keinoja, miten työpaikkojen toimivia osaamisen tunnistamisen ja uraohjauksen käytäntöjä voidaan levittää laajempaan käyttöön.
  • Kerätä eri tahoilta ehdotuksia eri tavoista, miten yksilöt voivat parantaa valmiuksiaan havaita, sanoittaa ja tehdä näkyväksi omaa osaamistaan eri elämänvaiheissa.
  • Selvittää, millaiset valmiudet ja osaaminen yksilöillä on moninaisen osaamisensa havaitsemiseksi, sanoittamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi.

Lisätietoja selvityksestä Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n verkkosivuilla

Kokeilut

Työryhmä ehdottaa väliraportissaan kokeiluita koulutusjärjestelmän ulkopuolella syntyneen osaamisen tunnistamisen kehittämiseksi Suomessa. Kokeiluita käynnistetään vuoden 2023 aikana ja tuloksia niistä saadaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kokeilut osaamisen tunnistamisen edistämiseksi pk-yrityksissä

Kokeiluiden tavoitteena on löytää laajasti hyödynnettävissä olevia pk-yritysten arjen toimintaan soveltuvia käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja henkilöstön osaamisen tunnistamisen eli osaamisen havaitsemisen, sanoittamisen ja näkyväksi tekemisen avuksi.

Kokeiluiden toteuttajiksi on valittu Discovery Street Oy, Sosiaalipalvelu Ote sr ja Hyria Business Institute Oy.

Osaamisen tunnistamisen malli työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille

Kokeiluiden tavoitteena on testata käytännössä osaamisen tunnistamisen mallia työvoiman ulkopuolella oleville ja/tai kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jääneille maahanmuuttajille. Lisäksi tavoitteena on luoda testattavan mallin ja muista osaamisen tunnistamisen malleista aiemmin saatujen kokemusten pohjalta ehdotus laajasti hyödynnettävästä mallista kohderyhmän osaamisen tunnistamiselle. Osaamisen tunnistamisen avulla osaaminen tehdään näkyväksi maahanmuuttajalle itselleen, työnantajille, koulutuksen ja muiden palveluiden järjestäjille sekä maahanmuuttajien kotoutumis- ja työllistymispalveluissa toimiville viranomaisille.

Kokeiluiden toteuttajiksi on valittu Hyria Business Institute Oy, Spring House Oy ja Oy Axxell Utbildning Ab.

Uraohjaajien osaamisen tunnistamisen taitojen kehittäminen

Tarjouspyyntö julkaistaan syksyn 2023 aikana.

Kysely uraohjaajien osaamisen tunnistamista koskevista osaamistarpeista

Kiertotalouden osaamismerkistö

Tarjouspyyntö julkaistaan syyskuussa 2023.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jenni Larjomaa