Osaamisen tunnistamisen selvitykset ja kokeilut

Osaamisen tunnistamisen työryhmä on ehdottanut väliraportissaan selvityksiä ja kokeiluja, joilla voidaan löytää uusia tapoja edistää muualla kuin tutkintokoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyitä ja työvälineitä. Selvitykset ja kokeilut rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) ja ne toteutetaan pääosin julkisina hankintoina. 

Selvitys osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä

Selvityksen osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä toteuttaa ryhmittymä, johon kuuluvat Demos Helsinki Oy, Innolink Research Oy ja Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 

Selvityksen loppuraportti (maaliskuu 2024). 

Summary in English 

Sammanfattning på svenska

Selvitys tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisesta sekä koulutusjärjestelmään kuulumattomien koulutusten tason näkyväksi tekemisestä

Selvityksellä kootaan tietoa koulutusjärjestelmään kuulumattomista koulutuksista, viitekehyksen laajentamistarpeista sekä haetaan vaihtoehtoisia tapoja koulutusjärjestelmään kuulumattomien koulutusten tason ja vertailtavuuden lisäämiseksi sekä koulutusjärjestelmään kuulumattomassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen edistämiseksi.

Selvitys toteutetaan kahdessa osassa. Osa-alueen 1, viitekehyksen laajentamistarpeet, toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja osa-alueen 2, koulutusjärjestelmään kuulumattomien koulutusten tasojen näkyväksi tekemisen vaihtoehdot toteuttaa Owal Group Oy. 

Kokeilut

Työryhmä ehdottaa väliraportissaan kokeiluita koulutusjärjestelmän ulkopuolella syntyneen osaamisen tunnistamisen kehittämiseksi Suomessa. Kokeiluita on käynnistetty vuosien 2023-2024 aikana ja tuloksia niistä saadaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kokeilut osaamisen tunnistamisen edistämiseksi pk-yrityksissä

Kokeiluiden tavoitteena on löytää laajasti hyödynnettävissä olevia pk-yritysten arjen toimintaan soveltuvia käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja henkilöstön osaamisen tunnistamisen eli osaamisen havaitsemisen, sanoittamisen ja näkyväksi tekemisen avuksi.

Kokeiluiden toteuttajiksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Discovery Street Oy, Sosiaalipalvelu Ote sr ja Hyria Business Institute Oy.

Osaamisen tunnistamisen malli työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille

Kokeiluiden tavoitteena on testata käytännössä osaamisen tunnistamisen mallia työvoiman ulkopuolella oleville ja/tai kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jääneille maahanmuuttajille. Lisäksi tavoitteena on luoda testattavan mallin ja muista osaamisen tunnistamisen malleista aiemmin saatujen kokemusten pohjalta ehdotus laajasti hyödynnettävästä mallista kohderyhmän osaamisen tunnistamiselle. Osaamisen tunnistamisen avulla osaaminen tehdään näkyväksi maahanmuuttajalle itselleen, työnantajille, koulutuksen ja muiden palveluiden järjestäjille sekä maahanmuuttajien kotoutumis- ja työllistymispalveluissa toimiville viranomaisille.

Kokeiluiden toteuttajiksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Hyria Business Institute Oy, Spring House Oy ja Oy Axxell Utbildning Ab.

Uraohjaajien osaamisen tunnistamisen taitojen kehittäminen

Uraohjaajien osaamisen tunnistamisen taitojen kehittämiseksi tuotetaan eOppivan avoimelle verkkokoulutusalustalle digitaalinen koulutus kaikkien uraohjaustehtävissä työstentelevien hyödynnettäväksi. 

Kysely uraohjaajien osaamisen tunnistamista koskevista osaamistarpeista

Kiertotalouden osaamismerkistö

Tavoitteena on pilotoida digitaalista osaamismerkistöä tunnistamaan ja tekemään näkyväksi työelämässä tarvittavaa kiertotalousosaamista. Hankinta koostuu osaamismerkistöä koskevasta selvityksestä ja osaamismerkistön pilotoinnista. Pilotoitava digitaalinen kiertotalouden osaamismerkistö toteutetaan siten, että se sopii kiertotalousosaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen poikkisektoriaalisesti soveltuen eri toimialoille ja erilaisiin tehtäviin. 

Toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella AFRY Finland Oy, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja Turun amk. Hankkeesta lisää AFRY:n ja TIEKE:n sivuilla. 

Väliraportti (toukokuu -24) kiertotalouden osaamismerkistöstä. 


Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jenni Larjomaa