Painopistealueet

Kilpailukyvyn ja talouden kasvun kannalta on olennaista, että Suomi on vetovoimainen toimintaympäristö aloittaville ja kasvua hakeville yrityksille, korkeatasoiselle osaamiselle ja ulkomaisille investoinneille.      

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimenpiteillä tuetaan myös yritysten jatkuvaa uudistumista ja elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä suomalaisten yritysten menestymistä globaaleilla markkinoilla. Nämä yhdessä luovat perustan talouskasvulle, uusien työpaikkojen syntymiselle ja hyvinvoinnille.

Valtioneuvoston nimeämien kärkihankkeiden lisäksi on valittu keskeisiä painopistealueita joihin kohdistuvilla toimenpiteillä edistetään toimialojen uudistumista ja uusien kärkien syntyä.      

Yrityksiä kannustetaan uudistamiseen hyödyntäen mm. uusia arvonluonnin lähteitä, digitalisaatiota ja kokeilukulttuuria. Uudistumista ja elinkeinoelämän monipuolistumista tuetaan vahvistamalla kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskittymien ja ekosysteemien muodostumista Suomeen. 

Suomalaisten yritysten menestymistä globaaleilla markkinoilla tuetaan auttamalla yrityksiä tunnistamaan kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, rakentamalla kansainvälisiä verkostoja sekä kannustamalla yrityksiä tuottamaan suomalaisiin vahvuuksiin perustuvia ratkaisuja globaaleihin asiakastarpeisiin ja kanavoimaan niistä lisäarvoa kotimaahan.

Strategisesti merkittäviä kasvualoja ovat mm. terveysalat ja matkailu. Uutta kasvua haetaan myös arktisen liiketoiminnan mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Petra Tarjanne