Kansainvälinen työjärjestö ILO

ILO luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Vuoden 2008 julistuksessa sosiaalisesti oikeudenmukaisesta globalisaatiosta (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation) määritellään ILOn neljä strategista tavoitetta.

Ne ovat :

  • työllisyys
  • sosiaalinen suojelu
  • työmarkkinavuoropuhelu ja kolmikantaperiaate sekä
  • työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien kunnioittaminen.

ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus. Viime vuosina ILOn päätavoitteena on ollut ihmisarvoisen työn (Decent Work) toteutuminen maailmanlaajuisesti.

Järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailman kauppajärjestön (WTO) ja Maailmanpankin kanssa. ILO osallistuu rikkaiden teollisuusmaiden ns. G20-ryhmän toimintaan. ILOn aloitteesta työllisyyden kohentaminen ja ihmisarvoinen työ ovat osa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosituhattavoitteita.  

Organisaatio

ILO (International Labour Organization) on rakenteeltaan ja toiminnaltaan kolmikantainen. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa.

Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin. Se kokoontuu joka kesä, ja siellä päätetään yleissopimusten ja suositusten hyväksymisestä sekä asetetaan ILOn hallintoneuvosto. ILOn pääjohtaja on ollut keväästä 2012 britti Guy Ryder.

Vastuu ILO-asioiden hoidosta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sekä valtioneuvoston asettamalle kolmikantaiselle Suomen ILO-neuvottelukunnalle.

ILOn esittelydiat 2019

Governance
Policy Priorities
Centenary Declaration, Introduction
Field Operations and Means of Action (ranskaksi)
The Bureau for Workers‘ Activities (ACTRAV)
ILS Standards - Supervisory System

Konferenssit ym.

2019, 100-vuotisjuhlavuosi

Työkonferenssissa hyväksytyt asiakirjat (ilo.org), yleissopimus nro 190 ja suositus nro 206, (aiheena väkivalta ja häirintä) sekä julistus.

Työkonferenssissa 10.-21.6.2019 käsiteltiin sopimusten soveltamista (erityisesti sosiaaliturva), hyväksyttiin väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämässä koskeva sopimus ja suositus sekä 100-vuotisjulistus työn tulevaisuudesta. Julistus perustuu ILOn asettaman maailmankomission raporttiin. Eri komiteoista tarkemmin ks. muistio.

Maailmankomissio ja sen raportti (22.1.2019) Global Commission on the Future of Work

Iltapäiväseminaareja järjestetään juhlavuonna:

paneelikeskustelun videotallenne: Constructing an Inclusive, Productive and Sustainable Future of Work

2018

Työkonferenssissa 28.5.-9.6.2018 käsiteltiin naisiin ja miehiin työssä kohdistuvan väkivallan torjuntaa, järjestön kehitysyhteistyötä, sosiaalista vuoropuhelua sekä ILOn sopimusten soveltamisessa ilmenneitä ongelmia. Erityistarkastelussa oli ILOn työaikasääntely. Eri komiteoista tarkemmin ks. muistio.

2017

ILOn Global Wage Report 2016 -2017 -tilaisuus pidettiin Helsingissä 1.3.2017, ILOn raportti

Työkonferenssitiivistelmä

Euroopan aluekokous Turkissa 5.10.2017. The Istanbul Initiative for the Centenary: Future for Decent Work for strong and responsible social partnership in Europe and Central Asia

Käynnissä olevat hankkeet

HE väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, STM

HE merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ym. (MLC ym.)

 

TEMatiikkaa-blogi 27.2.2019: ILOista vuotta 2019

ILO-asioita voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteilla #ilo ja #ilo100

Lisätietoja: Liisa HeinonenPäivi Kantanen, Elli Nieminen