Kansainvälinen työjärjestö ILO

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) logo

ILO luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Vuoden 2008 julistuksessa sosiaalisesti oikeudenmukaisesta globalisaatiosta (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation) määritellään ILOn neljä strategista tavoitetta.

Ne ovat :

  • työllisyys
  • sosiaalinen suojelu
  • työmarkkinavuoropuhelu ja kolmikantaperiaate sekä
  • työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien kunnioittaminen.

ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus. Viime vuosina ILOn päätavoitteena on ollut ihmisarvoisen työn (Decent Work) toteutuminen maailmanlaajuisesti.

Järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailman kauppajärjestön (WTO) ja Maailmanpankin kanssa. ILO osallistuu rikkaiden teollisuusmaiden ns. G20-ryhmän toimintaan. ILOn aloitteesta työllisyyden kohentaminen ja ihmisarvoinen työ ovat osa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosituhattavoitteita.  

Organisaatio

ILO (International Labour Organization) on rakenteeltaan ja toiminnaltaan kolmikantainen. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa.

Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin. Se kokoontuu joka kesä, ja siellä päätetään yleissopimusten ja suositusten hyväksymisestä sekä asetetaan ILOn hallintoneuvosto. ILOn pääjohtaja on ollut keväästä 2012 britti Guy Ryder.

Vastuu ILO-asioiden hoidosta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sekä valtioneuvoston asettamalle kolmikantaiselle Suomen ILO-neuvottelukunnalle.

ILOn esittelydiat, 2019

Konferenssit 

2021

Työkonferenssissa hyväksytyt päätöslauselmat (ilo.org), mm. eriarvoisuus ja työelämä sekä taidot ja elinkäinen oppiminen.

Työkonferenssin avajaiset pidettiin 20.5.2021 ja konferenssin ensimmäisellä jaksolla 3.-19.6.2021 käsiteltiin mm. COVID-19 pandemian vaikutuksia työelämään, ILOn sopimusten soveltamista jäsenvaltioissa, sosiaaliturvaa (ILOn globalisaation sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevan julistuksen seuranta) sekä järjestettiin hallintoneuvoston vaalit. Konferenssin toisella jaksolla 25.11-11.12.2021 käsiteltävinä teemoina olivat eriarvoisuus ja työn maailma sekä taidot ja elinikäinen oppiminen.  Lisätietoja konferenssista, muistiolinkki 

2019, 100-vuotisjuhlavuosi

ILO 100 vuotta -sivu

Työkonferenssissa hyväksytyt asiakirjat (ilo.org), yleissopimus nro 190 ja suositus nro 206, (aiheena väkivalta ja häirintä) sekä julistus.

Työkonferenssissa 10.-21.6.2019 käsiteltiin sopimusten soveltamista (erityisesti sosiaaliturva), hyväksyttiin väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämässä koskeva sopimus ja suositus sekä 100-vuotisjulistus työn tulevaisuudesta. Julistus perustuu ILOn asettaman maailmankomission raporttiin. 

2018

Työkonferenssissa 28.5.-9.6.2018 käsiteltiin naisiin ja miehiin työssä kohdistuvan väkivallan torjuntaa, järjestön kehitysyhteistyötä, sosiaalista vuoropuhelua sekä ILOn sopimusten soveltamisessa ilmenneitä ongelmia. Erityistarkastelussa oli ILOn työaikasääntely. 

Käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet

Hallituksen esitys väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (STM)

Lisätietoja:

Liisa HeinonenPäivi Kantanen, Elli Nieminen