Kansainvälinen työjärjestö ILO

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) logo

ILO luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Vuoden 2008 julistuksessa sosiaalisesti oikeudenmukaisesta globalisaatiosta (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation) määritellään ILOn neljä strategista tavoitetta.

Ne ovat :

  • työllisyys
  • sosiaalinen suojelu
  • työmarkkinavuoropuhelu ja kolmikantaperiaate sekä
  • työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien kunnioittaminen.

ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus. Viime vuosina ILOn päätavoitteena on ollut ihmisarvoisen työn (Decent Work) toteutuminen maailmanlaajuisesti.

Järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailman kauppajärjestön (WTO) ja Maailmanpankin kanssa. ILO osallistuu rikkaiden teollisuusmaiden ns. G20-ryhmän toimintaan. ILOn aloitteesta työllisyyden kohentaminen ja ihmisarvoinen työ ovat osa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosituhattavoitteita.  

Organisaatio

ILO (International Labour Organization) on rakenteeltaan ja toiminnaltaan kolmikantainen. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa.

Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin. Se kokoontuu joka kesä, ja siellä päätetään yleissopimusten ja suositusten hyväksymisestä sekä asetetaan ILOn hallintoneuvosto. ILOn pääjohtaja on ollut keväästä 2012 britti Guy Ryder.

Vastuu ILO-asioiden hoidosta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sekä valtioneuvoston asettamalle kolmikantaiselle Suomen ILO-neuvottelukunnalle.

ILOn esittelydiat, 2019

Konferenssit ym.

2020, ei kesäkonferenssia

2019, 100-vuotisjuhlavuosi

Työkonferenssissa hyväksytyt asiakirjat (ilo.org), yleissopimus nro 190 ja suositus nro 206, (aiheena väkivalta ja häirintä) sekä julistus.

Työkonferenssissa 10.-21.6.2019 käsiteltiin sopimusten soveltamista (erityisesti sosiaaliturva), hyväksyttiin väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämässä koskeva sopimus ja suositus sekä 100-vuotisjulistus työn tulevaisuudesta. Julistus perustuu ILOn asettaman maailmankomission raporttiin. 

2018

Työkonferenssissa 28.5.-9.6.2018 käsiteltiin naisiin ja miehiin työssä kohdistuvan väkivallan torjuntaa, järjestön kehitysyhteistyötä, sosiaalista vuoropuhelua sekä ILOn sopimusten soveltamisessa ilmenneitä ongelmia. Erityistarkastelussa oli ILOn työaikasääntely. 

Käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet

Hallituksen esitys väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (STM)

Hallituksen esitys merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (MLC ym.)

ILO-asioita voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteilla #ilo ja juhlavuotta tunnisteella  #ilo100


Lisätietoja:

Liisa HeinonenPäivi Kantanen, Elli Nieminen