Kaivoslain uudistaminen 2020–2023

Kaivoslain uudistuksen tavoitteena oli parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus halusi vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Hallitus antoi esityksensä kaivoslain muutoksista 8.9.2022.  Tämän jälkeen lain käsittely jatkuu eduskunnassa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023. Hallituksen esitykseen voit tutustua tästä linkistä

Lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan. Uudistuksessa kuullaan sidosryhmiä ja lainvalmistelu tehdään tutkittuun tietoon pohjautuen. Virkamiesvalmistelua tukemaan on asetettu työryhmä. Lainvalmistelua tukee myös vuonna 2019 valmistunut OTT Pekka Vihervuoren laatima kaivoslain toimivuutta tarkasteleva selvitys Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi

Eduskunta antoi 20.10.2020 kirjelmän (EK40/2020 vp) Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta (KAA 7/2019).

Eduskunta edellytti, että hallitus ottaa valmistelussa huomioon talousvaliokunnan asiassa antaman mietinnön, (valiokunnan mietintö TaVM 7/2020 vp─ KAA 7/2019).  

Mietinnössä valiokunta piti perusteltuna selvittää intressivertailun käyttöönottoa kaivoslain uudistamisen yhteydessä. Selvitys toteutetaan valtioneuvoston tutkimus- ja kehittämishankkeena. Sen edellyttämien lainsäädäntömuutosten tarve arvioidaan ja tarvittavat muutokset tehdään hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle tämän jälkeen.

Asiasta käynnistettiin myös saamelaiskäräjälain (974/1995) mukaiset neuvottelut.

Sidosryhmät vaikuttivat valmisteluun useassa vaiheessa

Työryhmässä oli edustettuina 18 eri sidosryhmää, ja se koostui seuraavista tahoista: työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, saamelaiskäräjät, maakunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Geologian tutkimuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kuntaliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Teknologiateollisuus ry.

Työryhmä seurasi myös muiden kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädäntöön liittyvien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä.

Muualla verkossa: 

Lisätietoja:

osastopäällikkö Ilona Lundström
erityisasiantuntija Teo Kangaspunta 
hallitusneuvos Tuula Manelius