Kaivoslain uudistaminen 

Kaivoslain uudistamishankkeeseen liittyvät kaivoslain muutokset tulivat voimaan 1.6.2023. 

Uudistuksen myötä paikallisten vaikutusmahdollisuuksia, elinkeinotoiminnan näkymiä ja ympäristöllisten seikkojen huomioon ottamista pyrittiin vahvistamaan.

Uudistuksen jälkeen kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymä kaava. Lupaharkinnassa muut elinkeinot on otettava huomioon aiempaa vahvemmin. Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskevat edellytykset tiukentuivat, jotta kiinteistön omistajan asema vahvistuisi ja alueen asukkaiden kokemat haitat vähentyisivät. 

Kansallisen turvallisuuden vahvistamiseksi malminetsintä- ja kaivoslupaa ei saa myöntää, jos toiminnan arvioidaan vaarantavan maanpuolustusta, huoltovarmuutta tai yhteiskunnan kannalta välttämättömän infrastruktuurin toimintaa. 

Tiedonsaantioikeudet parantuivat vuosittain pidettävillä avoimilla yleisötilaisuuksilla. Uuden varausmaksun arvioidaan vähentävän malminetsintätoiminnan kannalta tarpeettomien laajojen varausten tekoa. Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskevat edellytykset tiukentuvat, jotta kiinteistön omistajan asema vahvistuisi ja alueen asukkaiden kokemat haitat vähentyisivät.

Maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat entistä vahvemmin osana lupaharkintaa. Myös vakuussääntely ja kaivostoiminnan lopettamista koskevaan sääntely tiukentui. Kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen sulkeminen toteutetaan vastuullisesti. 

Asiasta käytiin saamelaiskäräjälain (974/1995) mukaiset neuvottelut.

Sidosryhmät vaikuttivat valmisteluun useassa vaiheessa

Uudistuksessa kuultiin sidosryhmiä ja lainvalmistelu tehtiin tutkittuun tietoon pohjautuen.

Työryhmässä oli edustettuina 18 eri sidosryhmää, ja se koostui seuraavista tahoista: työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, saamelaiskäräjät, maakunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Geologian tutkimuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kuntaliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Teknologiateollisuus ry.

Työryhmä seurasi myös muiden kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädäntöön liittyvien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä.

Muualla verkossa: 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Teo Kangaspunta