Kaivoslain uudistaminen 2020–2022

Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan. Uudistuksessa kuullaan sidosryhmiä ja lainvalmistelu tehdään tutkittuun tietoon pohjautuen. Virkamiesvalmistelua tukemaan on asetettu työryhmä. Lainvalmistelua tukee myös vuonna 2019 valmistunut OTT Pekka Vihervuoren laatima kaivoslain toimivuutta tarkasteleva selvitys Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi

Eduskunta antoi 20.10.2020 kirjelmän (EK40/2020 vp) Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta (KAA 7/2019).

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa valmistelussa huomioon talousvaliokunnan asiassa antaman mietinnön, (valiokunnan mietintö TaVM 7/2020 vp─ KAA 7/2019).  

Mietinnössä valiokunta pitää perusteltuna selvittää intressivertailun käyttöönottoa kaivoslain uudistamisen yhteydessä. Selvitys toteutetaan valtioneuvoston tutkimus- ja kehittämishankkeena. Sen edellyttämien lainsäädäntömuutosten tarve arvioidaan ja tarvittavat muutokset tehdään hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle tämän jälkeen.

Asiasta on käynnistetty saamelaiskäräjälain (974/1995) mukaiset neuvottelut.

Sidosryhmät voivat vaikuttaa valmisteluun useassa vaiheessa

Työryhmässä on edustettuina 18 eri sidosryhmää, ja se koostuu seuraavista tahoista: työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, saamelaiskäräjät, maakunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Geologian tutkimuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kuntaliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Teknologiateollisuus ry.

Ministeriön valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2021. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle vuoden 2022 alussa.

Työryhmä seuraa myös muiden kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädäntöön liittyvien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä.

Muualla verkossa: 

Lisätietoja:

osastopäällikkö Ilona Lundström
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen
hallitusneuvos Tuula Manelius  
johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen