Kaivoslain uudistaminen vuonna 2020

Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan. Uudistuksessa kuullaan sidosryhmiä ja lainvalmistelu tehdään tutkittuun tietoon pohjautuen. Valmistelua tukemaan on perustettu työryhmä. Lainvalmistelua tukee myös vuonna 2019 valmistunut OTT Pekka Vihervuoren laatima kaivoslain toimivuutta tarkasteleva selvitys Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi.

Eduskunnan käsittelyssä oleva Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta (KAA 7/2019) annettava eduskunnan vastaus huomioidaan lainsäädäntöhankkeessa.

Asiasta käydään saamelaiskäräjälain (974/1995) mukaiset neuvottelut.

Sidosryhmät voivat vaikuttaa valmisteluun useassa vaiheessa

Työryhmässä on edustettuina 18 eri sidosryhmää, ja se koostuu seuraavista tahoista: työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, saamelaiskäräjät, maakunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Geologian tutkimuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kuntaliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Teknologiateollisuus ry.

Työryhmän puheenjohtaja on ehdottanut työryhmän jäsenille, että työryhmän kokoukset teemoitetaan ja työryhmän asiantuntemusta täydentävät työryhmän kokouksiin teemoittain kuultavaksi kutsuttavat asiantuntijat. Ensimmäisten kokousten teemoiksi on esitetty tutkijoiden kuuleminen ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen.

Valmistelutyön aikana järjestetään lisäksi kaksi avointa kuulemistilaisuutta, joista työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa viestintäkanavillaan. 

Ministeriön valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2020. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle joulukuussa 2020.

Työryhmä seuraa myös muiden kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädäntöön liittyvien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä.

Kaivoslakityöryhmän kokousaineistot

Valmistelun alustava aikataulu (muutokset mahdollisia)

Valmistelun aikataulu kuvana. Esitys annetaan eduskunnalle joulukuussa 2020


Muualla verkossa: 

Selvitys: Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi

Kysymyksiä ja vastauksia kaivoslain uudistamisesta

Lisätietoja:

osastopäällikkö Ilona Lundström
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen
hallitusneuvos Tuula Manelius
johtava asiantuntija Niklas Vartiainen