ILOn ajantasaisiksi arvioimat suositukset

Listauksessa on suosituksen numero, asia, jota se koskee, suosituksen antovuosi, hallituksen esityslinkki (HE) tai pdf ja suluissa suositukseen liittyvän sopimuksen numero. HE-linkki on osin useammalle suositukselle yhteinen ja osa linkeistä sisältää mainitsemattomiakin sopimuksia ja suosituksia.

Suositus, joka koskee

35 ... välillistä työpakkoa, 1930, HE 63/1934 (sopimus 29)

67 ... taloudellista turvallisuutta, 1944, HE 69/1947

79 ... lääkärintarkastusta, jolla todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus työhön, 1946, HE 64/1948 (sopimukset 77 ja 78)

81 ... ammattientarkastusta, 1947 ja
82 ... ammattientarkastusta kaivos- ja kuljetusyrityksissä, 1947, HE 84/1949

84 ... työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena, 1949 (sopimus 84) ja
85 ... palkansuojelua, 1949 (sopimus 85) ja
86 ... muuttavia työntekijöitä (muutettu), 1949, HE 19/1951 (sopimus 97)

90 ... samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa, 1951 (sopimus 100) ja
91 ... työehtosopimuksia, 1951, HE 104/1952

97 ... työntekijöiden terveydensuojelua työpaikalla, 1953, HE 54/1954

99 ... invalidien työhuoltoa, 1955, HE 53/1956

102 ... työntekijäin hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä toimenpiteitä, 1956, HE 130/1957

104 ... itsenäisissä maissa alkuasukkaina ja muiden heimoasteella tai vastaavissa oloissa elävien väestöryhmien suojelua ja sulauttamista, 1957, HE 39/1959 (sopimus 107)  

110 ... plantaasityöntekijäin työoloja, 1958 (sopimus+pöytäkirja 110) ja
111 ... työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää, 1958, HE 57/1961 (sopimus 111)

113 ... julkisten viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä elinkeinoaloittain ja kansallisella tasolla, 1960  ja
114 ... työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä, 1960, HE 48/1962 (sopimus 115)

115 ... työntekijäin asunto-oloja, 1961, HE 64/1963

116 ... työajan lyhentämistä, 1962, HE 185/1965 (sopimus 119)

120 ... kauppa- ja toimistotyön terveysoloja, 1964 (sopimus 120) ja
121 ... työvammatapauksissa myönnettäviä etuja, 1964 (sopimus 121) ja
122 Työllisyyspolitiikkaa koskeva suositus, 1964, HE 14/1968 (sopimus 122)

125 ... maanpinnan alla kaivoksissa työskentelevien nuorten henkilöiden työehtoja, 1965, HE 17/1968 (sopimus 124)

131 Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskeva suositus, 1967, HE 74/1973

132 ... vuokraviljelijöiden, osuuspalkkalaisten ja näihin verrattavien maataloustyöntekijäin ryhmien elin- ja työehtojen parantamista, 1968, HE 182/1970

133 ... maatalouden ammattientarkastusta, 1969 (sopimus 129) ja
134 ... lääkintähuoltoa ja päivärahaa, 1969, HE 86/1973 (sopimus 130)

135 ... vähimmäispalkkojen määräämistä erityisesti kehitysmaat huomioon ottaen, 1970, HE 5/1973 (sopimus 131)

143 ... työntekijäin edustajien suojelua yrityksessä ja heidän toimintansa helpottamista, 1971, HE 117/1973 (sopimus 135)

146 ... työhön pääsyä varten vaadittavaa vähimmäisikää, 1973, HE 113/1974 (sopimus 138)

147 ... työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa, 1974, HE 169/1975 (sopimus 139)

149 ... maaseudun työntekijäjärjestöjä ja niiden osuutta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, 1975 (sopimus 141) ja
151 ... ulkomaalaisia työntekijöitä, 1975, HE 163/1976 (sopimus 143)

152 ... kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista, ja Kansainvälisen työjärjestön toimintoihin liittyviä kansallisen tason toimenpiteitä, 1976, HE 245/1977 (sopimus 144)

153 ... nuorten merenkulkijain suojelua, 1976 (sopimus 145) ja
154 ... nuorten merenkulkijain jatkuvaa työllistämistä, 1976 ja
155 ... kauppa-alusten vähimmäistason nostamista, 1976, HE 65/1978 (sopimus+pöytäkirja 147)

156 ... työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta, 1977 (sopimus 148) ja
157 ... sairaanhoitohenkilöstön työtä sekä työ- ja elinoloja, 1977, HE 275/1978 (sopimus 149)

158 ... työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota, 1978 (sopimus 150) ja
159 ... julkisen sektorin palvelussuhteen ehtojen määräämismenettelyä, 1978, HE 49/1979 (sopimus 151)

160 ... työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä, 1979, mm. HE 9/1981 (sopimus 152)

163 Työehtosopimusmenettelyn edistämistä koskeva suositus, 1981 (sopimus 154) ja
164 ... työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työympäristöä, 1981 (sopimus+pöytäkirja 155) ja
165 ... perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua, 1981, mm. HE 86/1982 (sopimus 156)

167 ... sosiaaliturvaoikeuksien säilyttämistä koskevan kansainvälisen järjestelmän perustamista, 1982, mm. HE  218/1983, HE 112/1984 (sopimus 158)

168 ... ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä (vajaakuntoiset henkilöt), 1983, HE 112/1984 (sopimus 159)

169 ... työllisyyspolitiikkaa (täydentäviä määräyksiä), 1984, mm. HE 92/1985 (sopimus 122)

170 ... työtilastoja, 1985 (sopimus 160) ja
171 ... työterveyshuoltoa, 1985, mm. HE 78/1986 (sopimus 161)

172 ... turvallisuutta asbestin käytössä, 1986, HE 210/1987 (sopimus 162)

173 ... merenkulkijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia merellä ja satamissa, 1987 (sopimus 163) ja
174 ... merenkulkijoiden kotimatkaoikeutta, 1987, mm. HE 28/1989 (sopimus 166)

175 ... turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa, 1988 (sopimus 167) ja
176 ... työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa 1988, HE 239/1989 (sopimus 168)

177 ... työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, 1990  (sopimus 170) ja
178 ... yötyötä, 1990, mm. HE 88/1991 (sopimus+pöytäkirja 171)

179 ... hotellien, ravintoloiden ja vastaavien yritysten työoloja, 1991, mm. HE 306/1992 (sopimus 172)

180 ... työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa, 1992, mm. HE 313/1993 (sopimus 173)

181 ... suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, 1993, HE 332/1994 (sopimus 174)

182 ... osa-aikatyötä, 1994, mm. HE 207/1995 (sopimus 175)

183 ... terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa, 1995, mm. HE 256/1996 (sopimus 176)

184 ... kotityötä, 1996, mm. HE 241/1997 (sopimus 177)

185 ... merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia, 1996, HE 153/1998 (sopimus 178)

186 ...merenkulkijoiden työnvälitystä, 1996 (sopimus 179) ja
187 ...merenkulkijoiden palkkoja, työaikaa ja alusten miehitystä, 1996, mm. HE 154/1998 (sopimus 180)

188 ... yksityisiä työnvälitystoimistoja, 1997, mm. HE 268/1998 (sopimus 181)

189 ... yleisiä edellytyksiä pienten ja keskisuurten yritysten työpaikkojen luomisen edistämiseksi, 1998, mm. HE 194/1999

190 ... lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi, 1999, mm. HE 170/1999 (sopimus 182)

191 ... äitiyssuojelun (uudistettu 1952) uudistamista, 2000, mm. HE 88/2001 (sopimus 183)

192 ... työsuojelua maataloudessa, 2001, HE 250/2002 (sopimus 184)

193 ... osuustoiminnan edistämistä, 2002 ja
194 ... ammattitautien luetteloa sekä työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamista ja ilmoittamista 2002, mm. HE 75/2003

195 ... inhimillisten voimavarojen kehittämistä, 2004, mm. HE 165/2005

196 ... suosituksen nro 7 uudistamista, 2005, HE 187/2008, korvattu suosituksella 199

197 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva suositus, 2006, mm. HE 174/2007 (sopimus 187)

198 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006, mm. HE 29/2007

199 Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007, mm. HE 187/2008 (sopimus 188)

200 HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus, 2010

201 Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus, 2011, mm. HE 93/2014 (sopimus 189)

202 Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskeva suositus, 2012

203 Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä, 2014, mm. HE 69/2016 (sopimus+pöytäkirja 29)

204 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015

205 Suositus työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä rauhan ja selviytymiskyvyn edistämiseksi, 2017