ILOn ajantasaisiksi arvioimat suositukset

Listauksessa on suosituksen numero, asia, jota se koskee, suosituksen antovuosi, hallituksen esityslinkki (HE) tai pdf. Suluissa on suositukseen liittyvän sopimuksen numero. Hallituksen esitys (HE)-linkki on osin useammalle suositukselle yhteinen. Osa linkeistä sisältää listassa mainitsemattomiakin sopimuksia ja suosituksia.

Suositus, joka koskee

35 ... välillistä työpakkoa, 1930, HE 63/1934 (sopimus 29)

67 ... taloudellista turvallisuutta, 1944, HE 69/1947

79 ... lääkärintarkastusta, jolla todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus työhön, 1946, HE 64/1948 (sopimukset 77 ja 78)

81 ... ammattientarkastusta, 1947 ja
82 ... ammattientarkastusta kaivos- ja kuljetusyrityksissä, 1947, HE 84/1949

84 ... työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena, 1949 (sopimus 84) ja
85 ... palkansuojelua, 1949 (sopimus 85) ja
86 ... muuttavia työntekijöitä (muutettu), 1949, HE 19/1951 (sopimus 97)

90 ... samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa, 1951 (sopimus 100) ja
91 ... työehtosopimuksia, 1951, HE 104/1952

97 ... työntekijöiden terveydensuojelua työpaikalla, 1953, HE 54/1954

99 ... invalidien työhuoltoa, 1955, HE 53/1956

102 ... työntekijäin hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä toimenpiteitä, 1956, HE 130/1957

104 ... itsenäisissä maissa alkuasukkaina ja muiden heimoasteella tai vastaavissa oloissa elävien väestöryhmien suojelua ja sulauttamista, 1957, HE 39/1959 (sopimus 107)  

110 ... plantaasityöntekijäin työoloja, 1958 (sopimus+pöytäkirja 110) ja
111 ... työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää, 1958, HE 57/1961 (sopimus 111)

113 ... julkisten viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä elinkeinoaloittain ja kansallisella tasolla, 1960  ja
114 ... työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä, 1960, HE 48/1962 (sopimus 115)

115 ... työntekijäin asunto-oloja, 1961, HE 64/1963

116 ... työajan lyhentämistä, 1962, HE 185/1965 (sopimus 119)

120 ... kauppa- ja toimistotyön terveysoloja, 1964 (sopimus 120) ja
121 ... työvammatapauksissa myönnettäviä etuja, 1964 (sopimus 121) ja
122 Työllisyyspolitiikkaa koskeva suositus, 1964, HE 14/1968 (sopimus 122)

125 ... maanpinnan alla kaivoksissa työskentelevien nuorten henkilöiden työehtoja, 1965, HE 17/1968 (sopimus 124)

131 Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskeva suositus, 1967, HE 74/1973

132 ... vuokraviljelijöiden, osuuspalkkalaisten ja näihin verrattavien maataloustyöntekijäin ryhmien elin- ja työehtojen parantamista, 1968, HE 182/1970

133 ... maatalouden ammattientarkastusta, 1969 (sopimus 129) ja
134 ... lääkintähuoltoa ja päivärahaa, 1969, HE 86/1973 (sopimus 130)

135 ... vähimmäispalkkojen määräämistä erityisesti kehitysmaat huomioon ottaen, 1970, HE 5/1973 (sopimus 131)

143 ... työntekijäin edustajien suojelua yrityksessä ja heidän toimintansa helpottamista, 1971, HE 117/1973 (sopimus 135)

146 ... työhön pääsyä varten vaadittavaa vähimmäisikää, 1973, HE 113/1974 (sopimus 138)

147 ... työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa, 1974, HE 169/1975 (sopimus 139)

149 ... maaseudun työntekijäjärjestöjä ja niiden osuutta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, 1975 (sopimus 141) ja
151 ... ulkomaalaisia työntekijöitä, 1975, HE 163/1976 (sopimus 143)

152 ... kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista, ja Kansainvälisen työjärjestön toimintoihin liittyviä kansallisen tason toimenpiteitä, 1976, HE 245/1977 (sopimus 144)

153 ... nuorten merenkulkijain suojelua, 1976 (sopimus 145) ja
154 ... nuorten merenkulkijain jatkuvaa työllistämistä, 1976 ja
155 ... kauppa-alusten vähimmäistason nostamista, 1976, HE 65/1978 (sopimus+pöytäkirja 147)

156 ... työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta, 1977 (sopimus 148) ja
157 ... sairaanhoitohenkilöstön työtä sekä työ- ja elinoloja, 1977, HE 275/1978 (sopimus 149)

158 ... työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota, 1978 (sopimus 150) ja
159 ... julkisen sektorin palvelussuhteen ehtojen määräämismenettelyä, 1978, HE 49/1979 (sopimus 151)

160 ... työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä, 1979, mm. HE 9/1981 (sopimus 152)

163 Työehtosopimusmenettelyn edistämistä koskeva suositus, 1981 (sopimus 154) ja
164 ... työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työympäristöä, 1981 (sopimus+pöytäkirja 155) ja
165 ... perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua, 1981, mm. HE 86/1982 (sopimus 156)

167 ... sosiaaliturvaoikeuksien säilyttämistä koskevan kansainvälisen järjestelmän perustamista, 1982, mm. HE  218/1983, HE 112/1984 (sopimus 158)

168 ... ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä (vajaakuntoiset henkilöt), 1983, HE 112/1984 (sopimus 159)

169 ... työllisyyspolitiikkaa (täydentäviä määräyksiä), 1984, mm. HE 92/1985 (sopimus 122)

170 ... työtilastoja, 1985 (sopimus 160) ja
171 ... työterveyshuoltoa, 1985, mm. HE 78/1986 (sopimus 161)

172 ... turvallisuutta asbestin käytössä, 1986, HE 210/1987 (sopimus 162)

173 ... merenkulkijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia merellä ja satamissa, 1987 (sopimus 163) ja
174 ... merenkulkijoiden kotimatkaoikeutta, 1987, mm. HE 28/1989 (sopimus 166)

175 ... turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa, 1988 (sopimus 167) ja
176 ... työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa 1988, HE 239/1989 (sopimus 168)

177 ... työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, 1990  (sopimus 170) ja
178 ... yötyötä, 1990, mm. HE 88/1991 (sopimus+pöytäkirja 171)

179 ... hotellien, ravintoloiden ja vastaavien yritysten työoloja, 1991, mm. HE 306/1992 (sopimus 172)

180 ... työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa, 1992, mm. HE 313/1993 (sopimus 173)

181 ... suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, 1993, HE 332/1994 (sopimus 174)

182 ... osa-aikatyötä, 1994, mm. HE 207/1995 (sopimus 175)

183 ... terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa, 1995, mm. HE 256/1996 (sopimus 176)

184 ... kotityötä, 1996, mm. HE 241/1997 (sopimus 177)

185 ... merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia, 1996, HE 153/1998 (sopimus 178)

186 ...merenkulkijoiden työnvälitystä, 1996 (sopimus 179) ja
187 ...merenkulkijoiden palkkoja, työaikaa ja alusten miehitystä, 1996, mm. HE 154/1998 (sopimus 180)

188 ... yksityisiä työnvälitystoimistoja, 1997, mm. HE 268/1998 (sopimus 181)

189 ... yleisiä edellytyksiä pienten ja keskisuurten yritysten työpaikkojen luomisen edistämiseksi, 1998, mm. HE 194/1999

190 ... lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi, 1999, mm. HE 170/1999 (sopimus 182)

191 ... äitiyssuojelun (uudistettu 1952) uudistamista, 2000, mm. HE 88/2001 (sopimus 183)

192 ... työsuojelua maataloudessa, 2001, HE 250/2002 (sopimus 184)

193 ... osuustoiminnan edistämistä, 2002 ja
194 ... ammattitautien luetteloa sekä työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamista ja ilmoittamista 2002, mm. HE 75/2003

195 ... inhimillisten voimavarojen kehittämistä, 2004, mm. HE 165/2005

196 ... suosituksen nro 7 uudistamista, 2005, HE 187/2008, korvattu suosituksella 199

197 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva suositus, 2006, mm. HE 174/2007 (sopimus 187)

198 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006, mm. HE 29/2007

199 Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007, mm. HE 187/2008 (sopimus 188)

200 HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus, 2010

201 Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus, 2011, mm. HE 93/2014 (sopimus 189)

202 Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskeva suositus, 2012

203 Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä, 2014, mm. HE 69/2016 (sopimus+pöytäkirja 29)

204 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015

205 Suositus työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä rauhan ja selviytymiskyvyn edistämiseksi, 2017

206 Väkivaltaa ja häirintää työssä koskeva suositus, 2019, ILOn teksti englanti, ranska (ilo.org)