ILOn ajantasaisiksi arvioimat suositukset

Listauksessa on suosituksen numero, aihe ja hyväksymisvuosi, hallituksen esityslinkki (HE) tai pdf. Suluissa on ao. yleissopimuksen (C) ja pöytäkirjan (P) numero, Suomen ratifioimat lihavoituna* 

Ajantasaiset tiedot, ks. ILO Normlex -tietokanta Up-to-date Conventions and Recommendations. Suosituksista peruutettaneen vuonna 2030 nro 29 sekä vuonna 2033 nrot 22, 23 ja 24.

Suositus, joka koskee
35 välillistä työpakkoa, 1930, HE 63/1934 (C+P29*)

67 taloudellista turvallisuutta, 1944, HE 69/1947

68 sotaväestä ja vastaavanlaatuisesta palveluksesta kotiutettujen sekä sotateollisuudesta vapautettujen henkilöiden taloudellista turvallisuutta ja lääkintähuoltoa, 
69 lääkintähuoltoa ja 
79 lääkärintarkastusta, jolla todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus työhön, 1946, HE 64/1948 (C77 ja 78)

81 ammattientarkastusta ja
82 ammattientarkastusta kaivos- ja kuljetusyrityksissä, 1947, HE 84/1949

84 työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena (C84),
85 palkansuojelua (C95) ja
86 muuttavia työntekijöitä (muutettu), 1949, HE 19/1951 (C97)

90 samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa (C100*) ja
91 työehtosopimuksia, 1951, HE 104/1952

97 työntekijöiden terveydensuojelua työpaikalla, 1953, HE 54/1954

99 invalidien työhuoltoa, 1955, HE 53/1956

102 työntekijäin hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä toimenpiteitä, 1956, HE 130/1957

103 viikkolepoa kauppaliikkeissä ja toimistoissa ja
104 itsenäisissä maissa alkuasukkaina ja muiden heimoasteella tai vastaavissa oloissa elävien väestöryhmien suojelua ja sulauttamista, 1957, HE 39/1959 (C107)  

110 plantaasityöntekijäin työoloja, (C+P110) ja
111 työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää, 1958, HE 57/1961 (C111*)

113 julkisten viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä elinkeinoaloittain ja kansallisella tasolla ja
114 työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä, 1960, HE 48/1962 (C115*)

115 työntekijäin asunto-oloja, 1961, HE 64/1963

116 työajan lyhentämistä, 1962, HE 185/1965 (C119)

120 kauppa- ja toimistotyön terveysoloja (C120*),
121 työvammatapauksissa myönnettäviä etuja (C121*) ja
122 työllisyyspolitiikkaa, 1964, HE 14/1968 (C122*)

125 maanpinnan alla kaivoksissa työskentelevien nuorten henkilöiden työehtoja, 1965, HE 17/1968 (C124*)

131 työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia, 1967, HE 74/1973

132 vuokraviljelijöiden, osuuspalkkalaisten ja näihin verrattavien maataloustyöntekijäin ryhmien elin- ja työehtojen parantamista, 1968, HE 182/1970

133 maatalouden ammattientarkastusta (C129*) ja
134 lääkintähuoltoa ja päivärahaa, 1969, HE 86/1973 (C130*)

135 vähimmäispalkkojen määräämistä erityisesti kehitysmaat huomioon ottaen, 1970, HE 5/1973 (C131)

143 työntekijäin edustajien suojelua yrityksessä ja heidän toimintansa helpottamista, 1971, HE 117/1973 (C135*)

146 työhön pääsyä varten vaadittavaa vähimmäisikää, 1973, HE 113/1974 (C138*)

147 työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa, 1974, HE 169/1975 (C139*)

149 maaseudun työntekijäjärjestöjä ja niiden osuutta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, 1975 (C141) ja
151 ulkomaalaisia työntekijöitä, 1975, HE 163/1976 (C143)

152 kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista, ja Kansainvälisen työjärjestön toimintoihin liittyviä kansallisen tason toimenpiteitä, 1976, HE 245/1977 (C144*)

156 työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta (C148*) ja
157 sairaanhoitohenkilöstön työtä sekä työ- ja elinoloja, 1977, HE 275/1978 (C149*)

158 työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota (C150*) ja
159  julkisen sektorin palvelussuhteen ehtojen määräämismenettelyä, 1978, HE 49/1979 (C151*)

160 työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä, 1979, mm. HE 9/1981 (C152*)

163 työehtosopimusmenettelyn edistämistä (C154*) ja
164 työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työympäristöä (C+P155*) ja
165 perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua, 1981, mm. HE 86/1982 (C156*)

167 sosiaaliturvaoikeuksien säilyttämistä koskevan kansainvälisen järjestelmän perustamista, 1982, mm. HE  218/1983, HE 112/1984 (C158*)

168 ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä (vajaakuntoiset henkilöt), 1983, HE 112/1984 (C159*)

169 työllisyyspolitiikkaa (täydentäviä määräyksiä), 1984, mm. HE 92/1985 (C122*)

170 työtilastoja (C160*) ja
171 työterveyshuoltoa, 1985, mm. HE 78/1986 (C161*)

172 turvallisuutta asbestin käytössä, 1986, HE 210/1987 (C162*)

175 turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa (C167*) ja
176 työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa 1988, HE 239/1989 (C168*)

177 työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä (C170*) ja
178 yötyötä, 1990, mm. HE 88/1991 (C+P171)

179 hotellien, ravintoloiden ja vastaavien yritysten työoloja, 1991, mm. HE 306/1992 (C172)

180 työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa, 1992, mm. HE 313/1993 (C173*)

181 suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, 1993, HE 332/1994 (C174*)

182 osa-aikatyötä, 1994, mm. HE 207/1995 (C175*)

183 terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa, 1995, mm. HE 256/1996 (C176*)

184 kotityötä, 1996, mm. HE 241/1997 (C177*)

188 yksityisiä työnvälitystoimistoja, 1997, mm. HE 268/1998 (C181*)

189 yleisiä edellytyksiä pienten ja keskisuurten yritysten työpaikkojen luomisen edistämiseksi, 1998, mm. HE 194/1999

190 lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi, 1999, mm. HE 170/1999 (C182*)

191 äitiyssuojelun (uudistettu 1952) uudistamista, 2000, mm. HE 88/2001 (C183)

192 työsuojelua maataloudessa, 2001, HE 250/2002 (C184*)

193 osuustoiminnan edistämistä ja
194 ammattitautien luetteloa sekä työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamista ja ilmoittamista, 2002, mm. HE 75/2003

195 inhimillisten voimavarojen kehittämistä, 2004, mm. HE 165/2005

197 työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä, 2006, mm. HE 174/2007 (C187*)

198 työsuhdetta, 2006, mm. HE 29/2007

199 kalastusalan työtä, 2007, mm. HE 187/2008 (C188)

200 HIViä ja AIDSia työelämässä, 2010

201 kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä, 2011, mm. HE 93/2014 (C189*)

202 sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja, 2012

203 pakollisen työn tehokasta poistamista koskevia lisätoimenpiteitä, 2014, mm. HE 69/2016 (C+P29*)

204 epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä, 2015

205 työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä rauhan ja selviytymiskyvyn edistämiseksi, 2017

206 väkivaltaa ja häirintää työssä, 2019, HE 89/2023 (C190*)

207 normeihin tehtäviä muutoksia, jotka ovat seurausta turvallisen ja terveellisen työympäristön tunnustamisesta perusperiaatteeksi ja
208 laadukasta oppisopimuskoulutusta, 2023