ILOn ajantasaisiksi arvioimat suositukset

Listauksessa on suosituksen numero, asia, jota se koskee, suosituksen antovuosi, hallituksen esityslinkki (HE) tai pdf. Suluissa on suositukseen liittyvän sopimuksen (C) ja pöytäkirjan (P) numero. Hallituksen esitys -linkki on osin useammalle suositukselle yhteinen.

Ei-ajantasaisista on peruutettu (tilanne vuonna 2023, peruutukset 2018(*) ja 2021(**) )
​​​​​​​7*, 9, 10, 20, 27**, 28, 31**,  48, 49** 61 ja 62*, 75, 76, 78, 105, 106, 107**, 108, 137**, 138, 139**,  140, 141, 142, 153 ja 154**,  155, 173, 174**,  185,  186 ja187**;
​​​​​​​ja peruutettaneen 2030: 29 sekä 2033: 22, 23 ja 24.

Suositus, joka koskee
35 ... välillistä työpakkoa, 1930, HE 63/1934 (C29)

67 ... taloudellista turvallisuutta, 1944, HE 69/1947

79 ... lääkärintarkastusta, jolla todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus työhön, 1946, HE 64/1948 (C77 ja 78)

81 ... ammattientarkastusta, 1947 ja
82 ... ammattientarkastusta kaivos- ja kuljetusyrityksissä, 1947, HE 84/1949

84 ... työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena, 1949 (C84) ja
85 ... palkansuojelua, 1949 (C85) ja
86 ... muuttavia työntekijöitä (muutettu), 1949, HE 19/1951 (C97)

90 ... samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa, 1951 (C100) ja
91 ... työehtosopimuksia, 1951, HE 104/1952

97 ... työntekijöiden terveydensuojelua työpaikalla, 1953, HE 54/1954

99 ... invalidien työhuoltoa, 1955, HE 53/1956

102 ... työntekijäin hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä toimenpiteitä, 1956, HE 130/1957

104 ... itsenäisissä maissa alkuasukkaina ja muiden heimoasteella tai vastaavissa oloissa elävien väestöryhmien suojelua ja sulauttamista, 1957, HE 39/1959 (C107)  

110 ... plantaasityöntekijäin työoloja, 1958 (C+P110) ja
111 ... työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää, 1958, HE 57/1961 (C111)

113 ... julkisten viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä elinkeinoaloittain ja kansallisella tasolla, 1960  ja
114 ... työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä, 1960, HE 48/1962 (C115)

115 ... työntekijäin asunto-oloja, 1961, HE 64/1963

116 ... työajan lyhentämistä, 1962, HE 185/1965 (C119)

120 ... kauppa- ja toimistotyön terveysoloja, 1964 (C120) ja
121 ... työvammatapauksissa myönnettäviä etuja, 1964 (C121) ja
122 Työllisyyspolitiikkaa koskeva suositus, 1964, HE 14/1968 (C122)

125 ... maanpinnan alla kaivoksissa työskentelevien nuorten henkilöiden työehtoja, 1965, HE 17/1968 (C124)

131 Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskeva suositus, 1967, HE 74/1973

132 ... vuokraviljelijöiden, osuuspalkkalaisten ja näihin verrattavien maataloustyöntekijäin ryhmien elin- ja työehtojen parantamista, 1968, HE 182/1970

133 ... maatalouden ammattientarkastusta, 1969 (C129) ja
134 ... lääkintähuoltoa ja päivärahaa, 1969, HE 86/1973 (C130)

135 ... vähimmäispalkkojen määräämistä erityisesti kehitysmaat huomioon ottaen, 1970, HE 5/1973 (C131)

143 ... työntekijäin edustajien suojelua yrityksessä ja heidän toimintansa helpottamista, 1971, HE 117/1973 (C135)

146 ... työhön pääsyä varten vaadittavaa vähimmäisikää, 1973, HE 113/1974 (C138)

147 ... työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa, 1974, HE 169/1975 (C139)

149 ... maaseudun työntekijäjärjestöjä ja niiden osuutta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, 1975 (C141) ja
151 ... ulkomaalaisia työntekijöitä, 1975, HE 163/1976 (C143)

152 ... kolmikantaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista, ja Kansainvälisen työjärjestön toimintoihin liittyviä kansallisen tason toimenpiteitä, 1976, HE 245/1977 (C144)

153 ... nuorten merenkulkijain suojelua, 1976 (C145) ja
154 ... nuorten merenkulkijain jatkuvaa työllistämistä, 1976 ja
155 ... kauppa-alusten vähimmäistason nostamista, 1976, HE 65/1978 (C+P147)

156 ... työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta, 1977 (C148) ja
157 ... sairaanhoitohenkilöstön työtä sekä työ- ja elinoloja, 1977, HE 275/1978 (C149)

158 ... työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota, 1978 (C150) ja
159 ... julkisen sektorin palvelussuhteen ehtojen määräämismenettelyä, 1978, HE 49/1979 (C151)

160 ... työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä, 1979, mm. HE 9/1981 (C152)

163 Työehtosopimusmenettelyn edistämistä koskeva suositus, 1981 (C154) ja
164 ... työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työympäristöä, 1981 (C+P155) ja
165 ... perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua, 1981, mm. HE 86/1982 (C156)

167 ... sosiaaliturvaoikeuksien säilyttämistä koskevan kansainvälisen järjestelmän perustamista, 1982, mm. HE  218/1983, HE 112/1984 (C158)

168 ... ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä (vajaakuntoiset henkilöt), 1983, HE 112/1984 (C159)

169 ... työllisyyspolitiikkaa (täydentäviä määräyksiä), 1984, mm. HE 92/1985 (C122)

170 ... työtilastoja, 1985 (C160) ja
171 ... työterveyshuoltoa, 1985, mm. HE 78/1986 (C161)

172 ... turvallisuutta asbestin käytössä, 1986, HE 210/1987 (C162)

173 ... merenkulkijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia merellä ja satamissa, 1987 (C163) ja
174 ... merenkulkijoiden kotimatkaoikeutta, 1987, mm. HE 28/1989 (C166)

175 ... turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa, 1988 (C167) ja
176 ... työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa 1988, HE 239/1989 (C168)

177 ... työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, 1990  (C170) ja
178 ... yötyötä, 1990, mm. HE 88/1991 (C+P171)

179 ... hotellien, ravintoloiden ja vastaavien yritysten työoloja, 1991, mm. HE 306/1992 (C172)

180 ... työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa, 1992, mm. HE 313/1993 (C173)

181 ... suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, 1993, HE 332/1994 (C174)

182 ... osa-aikatyötä, 1994, mm. HE 207/1995 (C175)

183 ... terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa, 1995, mm. HE 256/1996 (C176)

184 ... kotityötä, 1996, mm. HE 241/1997 (C177)

185 ... merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia, 1996, HE 153/1998 (C178)

186 ...merenkulkijoiden työnvälitystä, 1996 (C179) ja
187 ...merenkulkijoiden palkkoja, työaikaa ja alusten miehitystä, 1996, mm. HE 154/1998 (C180)

188 ... yksityisiä työnvälitystoimistoja, 1997, mm. HE 268/1998 (C181)

189 ... yleisiä edellytyksiä pienten ja keskisuurten yritysten työpaikkojen luomisen edistämiseksi, 1998, mm. HE 194/1999

190 ... lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi, 1999, mm. HE 170/1999 (C182)

191 ... äitiyssuojelun (uudistettu 1952) uudistamista, 2000, mm. HE 88/2001 (C183)

192 ... työsuojelua maataloudessa, 2001, HE 250/2002 (C184)

193 ... osuustoiminnan edistämistä, 2002 ja
194 ... ammattitautien luetteloa sekä työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamista ja ilmoittamista 2002, mm. HE 75/2003

195 ... inhimillisten voimavarojen kehittämistä, 2004, mm. HE 165/2005

196 ... suosituksen nro 7 uudistamista, 2005, HE 187/2008, korvattu suosituksella 199

197 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva suositus, 2006, mm. HE 174/2007 (C187)

198 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006, mm. HE 29/2007

199 Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007, mm. HE 187/2008 (C188)

200 HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus, 2010

201 Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus, 2011, mm. HE 93/2014 (C189)

202 Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskeva suositus, 2012

203 Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä, 2014, mm. HE 69/2016 (C+P29)

204 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015

205 Suositus työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä rauhan ja selviytymiskyvyn edistämiseksi, 2017

206 Väkivaltaa ja häirintää työssä koskeva suositus, 2019, HE 89/2023