Pakkotyön torjunta

Pakkotyöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö, joka ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut tekemään kyseistä työtä, pakotetaan siihen rangaistuksen uhalla. Pakkotyö on vakava ongelma ympäri maailman.

Pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltäminen EU:n markkinoilla

Euroopan komissio antoi 14.9.2022 asetusehdotuksen pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä EU:n markkinoilla. Komissio on todennut, ettei ole hyväksyttävää, että eurooppalaisiin kauppoihin päätyy tavaraa, joka on teetetty työntekijöitä uhkailemalla tai pakottamalla. Kyseessä on ensimmäinen EU-tason ehdotus pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämiseksi. Asetusta sovellettaisiin kaikkiin yrityksiin sekä kaikkiin EU:ssa valmistettuihin tuotteisiin ja tuontituotteisiin.

Viranomainen pyytäisi yritykseltä selvitystä pakkotyön ehkäisemisestä

Asetusehdotuksessa annetaan erikseen asetettaville kansallisille vastuuviranomaisille tehtäväksi seurata riskiperusteisesti sitä, että yritykset noudattavat sääntelyä. Vastuuviranomainen käyttäisi tehtävässään tietoja, joita se on esimerkiksi saanut ilmoituksien kautta, tietokannoista tai pyytämällä muilta viranomaisilta.

Vastuuviranomainen voisi näiden tietojen pohjalta pyytää yritykseltä selvitystä siitä, miten yritys on pyrkinyt ehkäisemään ja pysäyttämään arvioinnin kohteena olevaan tuotteeseen liittyvää pakkotyötä. Viranomaisen arvioon vaikuttaisi esimerkiksi yritysten toteuttamat asianmukaisen huolellisuuden prosessit omissa toimitusketjuissaan. Jos viranomainen arvioi, ettei yrityksen antama tieto ole riittävää ja tuotteisiin liittyy pakkotyön riski, viranomainen aloittaa tutkinnan pakkotyöriskien selvittämiseksi tarkemmin. 

Jos viranomainen toteaa tutkinnan tuloksena, että yritys on rikkonut asetuksen kieltoa asettaa markkinoille pakkotyöllä valmistettuja tuotteita, voi viranomainen asettaa tuotteille markkinoilleasettamiskiellon ja määrätä yrityksen vetämään takaisin markkinoille asetetut tuotteet ja tuhoamaan ne. Todistustaakka asetuksen rikkomisesta olisi viranomaisella, ja päätöksiin sisältyisi valitusoikeus.

Komission työkalut auttaisivat yrityksiä ja viranomaisia velvoitteiden täyttämisessä

Ehdotus sisältää eri keinoja, joilla komissio tukee yrityksien toimenpiteitä pakkotyön tunnistamiseksi toimitusketjuissa. Komissio antaisi ohjeistuksia yrityksille sekä viranomaisille edistääkseen sääntelyn toimivuutta ja sen yhdenmukaista soveltamista. Ohjeisiin sisältyisi pakkotyöhön liittyvää huolellisuusvelvoitetta koskevia neuvoja ja tietoa pakkotyön riski-indikaattoreista sekä lista julkisesti saatavilla olevista asetuksen täytäntöönpanon kannalta olennaisista tietolähteistä. Komissio perustaisi myös ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla tietokannan pakkotyön riskeistä eri maantieteellisillä alueilla ja liittyen eri tuotteisiin. 

TEM ja UM järjestivät asetusehdotuksesta sidosryhmäkuulemisen 29.9.2022. Valtioneuvosto antoi U-kirjeen asetusehdotuksesta eduskunnalle 10.11.2022. EU:ssa komission ehdotuksen käsittely jatkuu samanaikaisesti Euroopan parlamentissa ja jäsenmaiden välillä EU:n neuvostossa. 

Lue lisää:

Komission tiedote 14.9.2022: Komissio aikoo kieltää pakkotyöllä valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla

TEM ja UM uutinen 21.9.2022: Pakkotyöllä tuotetut tavarat halutaan kieltää EU:n markkinoilla

TEM tiedote 10.11.2022: Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kantansa pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä EU:n markkinoilla
 

EU:n opas tarjoaa yrityksille apua pakkotyön torjuntaan

Yritykset ovat avainasemassa pakkotyön torjunnassa. Tukeakseen yrityksiä pakkotyön tunnistamisessa ja torjunnassa Euroopan komissio on julkaissut heinäkuussa 2021 ohjeet pakkotyön tunnistamiseen. 

EU:n ohjeessa annetaan mahdollisimman konkreettisia neuvoja pakkotyön eri muotojen tunnistamiseen, yrityksien sitoutumisen ja vastuullisuuslinjausten arviointiin sekä mahdollisten riskiarvioiden tekemiseen. EU:n ohjeet ovat yleisluontoiset, eikä niitä ole rajattu koskemaan tiettyjä toimialoja, tuotteita tai maantieteellisiä alueita. 

Ohjeet perustuvat keskeisiin kansainvälisiin, muun muassa YK:n, ILO:n ja OECD:n, ohjeisiin. Ohjeet eivät ole juridisesti sitovat, mutta ne ohjaavat yritysten toimintaa siihen saakka, kunnes mahdolliset uudet lainsäädäntötoimet tulevat voimaan.

Komissio tekee paljon työtä ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Pakkotyön torjunta on yksi osa tätä työtä. Yritysten vastuulliset toimitusketjut ovat vahvasti esillä EU:n uudessa kauppastrategiassa, ja komissio valmistelee lainsäädäntöesitystä yritysten asianmukaisen huolellisuuden velvoitteesta. 

Lue lisää:

Lisätietoja:
•    erityisasiantuntija Laura Pätsi, TEM, p. 0295 047276
•    johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM, p. 0295 047 023