Julkisten hankintojen keskeiset toimijat

Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) kuuluu julkisten hankintojen säädösvalmistelu (hankintalait)­­­, säädöksistä tiedottaminen, julkisiin hankintoihin liittyvien uudistusten ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen sekä sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseen liittyvät tehtävät.

Samoin TEM:n tehtäviin kuuluu julkisiin hankintoihin liittyviin asioihin vaikuttaminen EU:ssa ja Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Hankintalaissa on mainittu ministeriölle kuuluvia tehtäviä kuten 26 §:n kynnysarvoja koskeva ilmoitusvelvollisuus. Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää sähköistä hankintailmoitusjärjestelmää HILMAa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton hankintaosaamiseen keskittyvä neuvontayksikkö, joka neuvoo ja opastaa hankintayksiköitä ja yrityksiä hankintalainsäädännön soveltamisessa. Neuvontayksiköllä on verkkopalvelu, ja asiantuntijat neuvovat myös sähköpostitse ja puhelimessa.

Ministeriöiden toiminnot julkisissa hankinnoissa määrittyvät oman hallinnonalan mukaan. Valtionvarainministeriölle kuuluu valtionhallinnon hankintatoimen yleinen ohjaus ja kehittäminen, joita ovat esimerkiksi valtionhallinnon hankintastrategian ja hankinnoissa noudatettavien yleisten periaatteiden määritteleminen sekä hankintatoimen toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen. Lisäksi valtiovarainministeriö päättää, mitkä hankinnat valtionhallinnossa kilpailutetaan keskitetysti.

Puolustusministeriön vastuulla ovat puolustushankintojen lainsäädännön valmistelutehtävät. 

Ympäristöministeriön internetsivuilta saa keskitetysti tietoa ympäristönäkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Tarkempaa tietoa eri ministeriöiden toimista julkisissa hankinnoissa löytyy ministeriöiden kotisivuilta.

Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitesopimuksia valtion hankintayksiköille. Hansel tarjoaa myös valtion hankintayksiköille asiantuntijapalveluita hankintoihin ja hankintamenettelyihin liittyvissä kysymyksissä. Hansel Oy on valtion täysin omistama yhtiö, joka toimii valtiovarainministeriön ohjauksessa.

Markkinaoikeus on julkisia hankintoja koskevia asioita käsittelevä erityistuomioistuin, johon tarjoajat voivat kirjallisella hakemuksella saattaa julkista hankintaa koskevan asiansa ratkaistavaksi. Markkinaoikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.