Uusiutuvan energian lupamenettelyiden nopeuttaminen

Uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä pyritään nopeuttamaan erilaisilla säädöksillä, joista osa on voimassa määräajan ja osa pysyvästi.

EU-asetus madaltaa kynnystä poikkeuslupien saamiselle ja asettaa enimmäisaikoja lupamenettelyjen kestolle

Neuvoston asetus kehyksestä uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi (EU) 2022/2577 on voimassa 30.12.2022–30.6.2024. Komissio voi kuitenkin ehdottaa asetuksen voimassaolon pidentämistä.

Asetuksen mukaan uusiutuvan energian hankkeet tulee eräissä tilanteissa katsoa erittäin tärkeän yleisen edun mukaisiksi, mikä käytännössä madaltaa kynnystä poikkeuslupien saamiselle. Lisäksi asetuksessa asetetaan enimmäisajat tiettyjen uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen kestolle. Määräajat koskevat aurinkoenergialaitteita, lämpöpumppuja ja voimalaitosten päivitystä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö ovat julkaisseet uusiutuvan energian lupa-asioita käsitteleville viranomaisille ohjeen asetuksen soveltamisesta. 

Lue lisää

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lailla uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020) sujuvoitetaan uusiutuvan energian lupa-asioita. Laissa säädetään määräajoista sekä hakijoiden mahdollisuudesta asioida ja saada neuvontaa sähköisen järjestelmän (sähköinen yhteyspiste) kautta.

Uusiutuvan energian lupaneuvonta | ELY-keskus

Vihreän siirtymän hankkeiden etusija

Määräaikaisella lainsäädännöllä on luotu vihreän siirtymän investointeja edistäville hankkeille etusija lupakäsittelyssä. Toiminnanharjoittaja voi pyytää etusijamenettelyn soveltamista vesitalous- tai ympäristölupahakemuksensa käsittelyssä vuosina 2023–2026. Lainsäädäntö kuuluu ympäristönministeriön alaisuuteen, ja siitä on lisätietoa muun muassa Aluehallintoviraston verkkosivuilla. 

Vihreän siirtymän hankkeet 2023–2026 | Aluehallintovirasto

Lisätiedot: Outi Vilén