Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ohjeet

Toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan asiakirjojen laadinta perustuu talousarviolakiin ja -asetukseen, joiden lisäksi niiden laadintaa ohjaavat valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin antamat määräykset. Näiden lisäksi ministeriö ohjeistaa hallinnonalaansa eri asiakirjojen laadinnassa.   

Tulostavoitteet

Ministeriö solmii hallinnonalansa virastojen ja laitosten kanssa nelivuotiset tulossopimukset, joita tarkistetaan vuosittain. Sovitut tavoitteet vahvistetaan tulostavoiteasiakirjassa.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Hallitus antaa valtion talousarvioesityksen eduskunnalle syyskuussa. Eduskunta käsittelee esityksen ja päättää valtion talousarvioista syysistuntokauden aikana.

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot

Hallitus voi antaa vuoden aikana äkillisten ja yllättävien menojen kattamiseksi lisätalousarvioesityksen, jonka eduskunta käsittelee ja hyväksyy.

Seurantatiedot

Ministeriö laatii edellistä vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sisältävän tilinpäätöksen maaliskuun puoliväliin mennessä. Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen, laitosten ja rahastojen tilinpäätöksestä tilinpäätöskannanoton.

Suunnitelmat

Ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset. Nelivuotinen julkisen talouden suunnitelma ohjaa talouden suunnittelua pidemmällä aikavälillä. Talousarviot ja lisätalousarviot ovat perustana vuosittaiselle toiminnalle.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosittaisissa tilintarkastuskertomuksissa esitetään tilinpäätökseen, tilinpäätöksen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan ja sekä talousarvion keskeisten säädösten noudattamiseen kohdistuneessa tarkastuksessa esille tulleet huomiot.  

Vastuullisuusraportointi

Valtiokonttori suosittaa kaikkia ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laatimaan toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain..