Työsuhdekeksintölautakunta

Työsuhdekeksintölautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja työsuhdekeksintölain (656/1967) ja korkeakoulukeksintölain (369/2006) soveltamista koskevissa asioissa.  

Työsuhdekeksintölautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa itsenäisenä toimielimenä. Lautakunnan kokoonpano, asiakirjat ja aiemmat lausunnot löytyvät lautakunnan hankesivulta.

Lausunto on hakijalle maksuton

Lautakunnan lausunnon voi pyytää työnantaja tai työntekijä. Lisäksi lausunnon voi pyytää tuomioistuin, jos keksintöä koskeva riita on siellä käsiteltävänä, tai Patentti- ja rekisterihallitus, kun keksintöä koskeva patenttihakemus on sen käsiteltävänä. Lausunto on hakijalle maksuton.     

Lausuntopyyntö on tehtävä kirjallisesti. Lausuntopyyntö sekä sen liitteet on toimitettava kahtena (2) alkuperäisenä kappaleena lautakunnalle. Lautakunta huolehtii tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta hakijan vastapuolelle.     

Lausuntopyynnön liitteeksi pyydetään liittämään:

  • keksintöä koskeva patenttihakemus ja patenttikirja
  • keksijöiden työsopimukset
  • keksijöiden työsuhdekeksintölain 5 §:n mukaisesti työnantajalle tekemä ilmoitus keksinnöstä
  • työnantajan työsuhdekeksintölain 6 §:n mukaisesti keksijöille tekemä ilmoitus oikeuksien ottamisesta
  • sopimus keksintöön liittyvien oikeuksien siirtämisestä työnantajalle sekä selvitykset työnantajan toiminta-alasta ja suoritetun korvauksen perusteista (mikäli mahdollista)
  • hakijan oma selostus tilanteesta

Lausuntopyynnön liitteenä toimitettavat asiakirjat olisi suotavaa numeroida ja ne on mainittava myös lausuntopyyntölomakkeen sille varatussa kohdassa. Lausuntopyyntölomakkeessa oleva tila on rajoitettu. Mikäli esimerkiksi keksijöitä on useampia eikä kaikkia voida tilan rajallisuuden vuoksi nimetä lomakkeessa sille varattuun tilaan, on hakijan toimitettava liitteenä myös erillinen selvitys lomakkeesta puuttuvista seikoista. 

Lausuntopyynnön tekemiseen ja käsittelyyn liittyvissä asioissa neuvontaa antaa lautakunnan sihteeri.

Lausuntopyyntölomake
Työsuhdekerroin

Lausunnot ovat suosituksen luonteisia

Asioiden käsittely lautakunnassa on kirjallista. Suullinen käsittely voidaan toimittaa, jos lautakunta katsoo sen tarpeelliseksi. Lausuntopyynnön johdosta toiselle osapuolelle varataan tilaisuus kirjallisen vastineen antamiseen. Lautakunta voi pyytää asianosaiselta lisäselvitystä, jos se havaitaan tarpeelliseksi. Lisäksi lautakunnalla on oikeus saada työnantajalta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä sekä työntekijältä ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia lausunnon antamiseksi.

Lautakunta julkaisee lausuntonsa, jollei se ole kokonaan tai osaksi vastoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädettyä salassapitovelvollisuutta. Lausunnot julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa patenttiasioita koskevassa julkaisussa sekä lautakunnan hankesivuilla. Lausunnon antamisen yhteydessä asianosaisille varataan tilaisuus lausua lausunnon julkistamisesta.

Lautakuntaa ja sen lausuntoja koskee työsuhdekeksintölaissa säädetty yleinen salassapitovelvollisuus. Lautakunnan lausuntojen julkistaminen toteutetaan asianosaisten nimiä ilmaisematta ja siinä laajuudessa, etteivät liikesalaisuudet vaarannu. Jos keksintöä koskeva patenttihakemus on vireillä, lausuntoa ei julkaista ennen kuin asiakirjat ovat patenttilain mukaan julkisia.

Työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot ovat suosituksen luonteisia. Ne eivät sido lausunnon pyytäjää eivätkä tämän vastapuolta. Asianosaisella on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa lautakunnalle, aikooko hän noudattaa lausuntoa. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden (2 kk) kuluessa sen kuukauden päättymisestä kun asianosainen on vastaanottanut oman kappaleensa lausunnosta.
 

Yhteystiedot:

Työsuhdekeksintölautakunta
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

sirpa.mannisto(at)gov.fi