Ydinenergialainsäädäntö takaa ydinenergian käytön turvallisuuden

Lainsäädännöllä varmistetaan, että ydinenergian käyttö on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, turvallista ihmisille ja ympäristölle eikä edistä ydinaseiden leviämistä.

Ydinenergian käytön perusta on ydinenergialaki (990/1987) ja ydinenergia-asetus (161/1988). Yksityiskohtaisella sääntelyllä, Säteilyturvallisuuskeskuksen määräyksillä ja ohjeilla sekä valvonnalla turvataan laissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen muun muassa ydinenergian turvallisesta käytöstä.

Ydinenergian käyttö vaatii aina luvan. Luvanvaraisen toiminnan harjoittajalle on laissa säädetty useita velvollisuuksia, kuten ydinenergian käytön turvallisuudesta ja syntyneistä ydinjätteistä huolehtiminen. Säteilyturvakeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö valvovat velvollisuuksien noudattamista.

Ydinenergian käytöstä ja sen valvonnasta säännellään useilla kansainvälisillä sopimuksilla. Kansallinen ydinenergialainsäädäntö täyttää kansainväliset sopimusvelvoitteet, joihin Suomi on sitoutunut. Euroopan unioni sääntelee ydinenergia-alaa Euratom-sopimuksella sitä täsmentävillä alemmanasteisilla säädöksillä.

Säteilytoiminnasta ja säteilyturvallisuudesta säädetään erikseen säteilylaissa (592/1991). Lakia sovelletaan tietyiltä osin myös ydinenergian käyttöön. Lisätietoa aiheesta löytyy myös Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo ja Outi Slant