Ydinenergialainsäädäntö ottaa kaiken huomioon

Lainsäädännöllä varmistetaan, että ydinenergian käyttö on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, turvallista ihmisille ja ympäristölle eikä edistä ydinaseiden leviämistä.

Perusta on ydinenergialaki (990/1987) ja ydinenergia-asetus (161/1988), joita päivitetään jatkuvasti. Yksityiskohtaisella sääntelyllä, Säteilyturvallisuuskeskuksen ohjeilla ja valvonnalla turvataan lainsäädännölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Ydinenergian käyttö vaatii luvan. Luvanvaraisen toiminnan harjoittajalle on laissa säädetty useita velvollisuuksia, kuten käytön turvallisuus ja syntyneistä ydinjätteistä huolehtiminen.

Säteilyturvakeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö valvovat velvollisuuksien noudattamista.

Ydinenergian käyttöä ja valvontaa säädellään useilla kansainvälisillä sopimuksilla.

Kansallinen ydinenergialainsäädäntö täyttää kansainväliset sopimusvelvoitteet, joihin Suomi on sitoutunut. Euroopan unioni sääntelee ydinenergia-alaa Euratom-sopimuksella.

Informaatiota haitallisen säteilyn käyttöä koskevista periaatteista ja lainsäädännöstä löydät Säteilyturvakeskuksen kotisivuilta ja säteilylaista (592/1991).

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo, Outi Slant