Tuotteiden ekologinen suunnittelu eli ecodesign

Tuotteiden ekologisella suunnittelulla eli ecodesignilla pyritään varmistamaan, että kuluttajille on tarjolla tuotteita, joiden energiatehokkuus on korkea ja ympäristövaikutus pieni. Ekosuunnittelusäädösten vaatimuksilla integroidaan ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen.

Ekosuunnittelun puitteista säädetään EU-tasolla ecodesign-direktiivissä ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa ja -asetuksessa. Ecodesign-direktiivi on puitedirektiivi. Se velvoittaa tuotteiden valmistajia ja maahantuojia vasta, kun kyseiselle tuotteelle on Euroopan komission johdolla laadittu tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset. Direktiivissä on määritelty perusteet tuoteryhmien valitsemiseksi. Edellytyksenä on, että tuotetta myydään vähintään 200 000 kappaletta vuodessa EU:n alueella. Tuotteella on myös oltava huomattavat ympäristövaikutukset. Lisäksi tuotteeseen on liityttävä merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Ekosuunnittelusäädöksissä asetetaan vaatimuksia, jotka parantavat tuotteiden energiatehokkuutta tai vähentävät tuotteiden muita ympäristövaikutuksia (esim. materiaalitehokkuus, kiertotalous, kestävyys, korjattavuus, kierrätysmateriaalien käyttö).  Jos tuote ei täytä sille asetettuja ecodesign-vaatimuksia, sitä ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella.

Tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia on annettu useille tuoteryhmille pyykinpesukoneista sähkömoottoreihin. Lisätietoa säädellyistä tuoteryhmistä löytyy ekosuunnittelu.info -sivustolta.

Uusi ekosuunnitteluasetus

Komissio julkaisi 30.3.2022 kestävien tuotteiden aloitteen, jonka yhteydessä vanha ekosuunnitteludirektiivi tullaan korvaamaan uudella ekosuunnitteluasetuksella. Suurimmat muutokset vanhaan direktiiviin verrattuna olisivat soveltamisalan laajentaminen, aiempaa perusteellisempi kiertotalousasioiden huomiointi, tuotteille annettava digitaalinen tuotepassi sekä vaatimuksia myymättömien tuotteiden hävitykseen liittyen. 


Lisätietoja: Pekka KärpänenEriika Melkas