Ydinenergian käytön on oltava turvallista

Ydinenergian käytöstä ei saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tämä ydinenergian käytön keskeinen lähtökohta on kirjattu ydinenergialakiin (990/1987) ja sitä sovelletaan kaikkeen ydinenergian käyttöön Suomessa.

Sähkön tuotanto ydinvoimaloissa perustuu itseään ylläpitävään ketjureaktioon. Ydinturvallisuuden valvonnan tärkein tehtävä on huolehtia, että tämä ketjureaktio pysyy hallinnassa ja estää siinä syntyvien radioaktiivisten aineiden vahingolliset säteilyvaikutukset. Turvallisuus on tietysti varmistettava myös ydinpolttoaineen käsittelyn, kuljetuksen ja käytön eri vaiheissa ja ydinjätehuollossa.

Ydinturvallisuuden valvonnasta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva Säteilyturvakeskus (STUK).

Ydinturvallisuuden periaatteiden ja toteuttamismenetelmien kehittäminen perustuu paljolti laajaan kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä intensiivinen yhteistyö alkoi jo 1900-luvun puolivälissä. Merkittävät roolit tässä on YK-perheeseen kuuluvalla Kansainvälisellä atomienergiajärjestöllä (IAEA) ja OECD:n ydinenergiajärjestöllä (NEA).

Lisätietoja: Jorma Aurela