Hankintadirektiivit

Euroopan yhteisöjen julkisia hankintoja koskevien direktiivien taustalla ovat EU:n sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyvät tavoitteet, kuten tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Nämä tavoitteet on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT).

Direktiivien perusteella EU-alueen tietyn kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on avattu kilpailulle. EU-alueen tarjoajille on direktiiveissä taattu kansalaisuudesta riippumaton, syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Ns. klassinen hankintadirektiivi 2014/24/EU (Euroopan unionin virallinen lehti L 94, sivut 65–242)

Erityisalojen hankintadirektiivi 2014/25/EU (Euroopan unionin virallinen lehti L 94, sivut 243–374)

Julkisia käyttöoikeuksia koskeva direktiivi 2014/23/EU  (Euroopan unionin virallinen lehti L 94, sivut 1–64)

Oikeussuojadirektiivit

Hankintalainsäädännön oikeussuojaa koskevat säännökset perustuvat valvontadirektiiveihin. Valvontadirektiiveillä säädetään tietyistä vähimmäisvaatimuksista, jotka kansallisten menettelyjen tulee täyttää.

Ns. ensimmäinen valvontadirektiivi 89/665/ETY, jota on muutettu direktiiveillä: 92/50/ETY ja 2007/66/EY

Ns. toinen valvontadirektiivi 92/13/ETY, jota on muutettu direktiiveillä: 2006/97/EY ja 2007/66/EY

Valvontadirektiivejä on muutettu 20.12.2007 oikeussuojadirektiivillä 2007/66/EY

Asetukset

Vakiolomakeasetus

Vakiolomakeasetuksella on vahvistettu EU-ilmoituslomakkeet, joista hankintailmoituksia, jälki-ilmoituksia ja ennakkoilmoitusta koskevat lomakkeet täytetään HILMAssa ja muut SIMAP-sivustolla.

Ns. vakiolomakeasetus (EY) N:o 1564/2005, jota on muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1150/2009. Vakiolomakkeisiin lisättiin uusi suorahankintaa koskeva ilmoitus sekä muutettiin jälki- ilmoituslomakkeita oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY edellyttämällä tavalla.

CPV- koodeja koskeva asetus

CPV-koodit (Common Procurement Vocabulary) on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2195/2002 hyväksymä hankintasanaston luokittelujärjestelmä. Voimassa olevat CPV-koodit on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 213/2008. CPV-koodit sisältävät 6000 eri nimikettä 9-numeron tarkkuudella.

WTO:n julkisten hankintojen sopimus (GPA)