Toiminnan ja talouden suunnittelu

Ministeriön toimintaa ohjaa strateginen hallitusohjelma ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Niihin on koottu hallitusohjelman toimeenpanon kannalta keskeisimmät asiakokonaisuudet.

Hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisten määrärahakehysten, talousarvion ja monivuotisten tulossopimusten varaan. Valtioneuvosto päättää vuosittain eri hallinnonalojen määrärahakehyksistä. Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioehdotus valmistellaan nojautuen valtioneuvoston vahvistamaan määrärahakehykseen.