Työvoiman maahanmuuton hallinto

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvästä politiikasta ja lainsäädännöstä sekä näitä asioita koskevasta Maahanmuuttoviraston ohjauksesta ja valvonnasta yhdessä sisäministeriön kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvat myös ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kansainvälinen työnvälitys ja Eures-työnvälitysverkosto. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kansallisen Talent Boost -toimenpideohjelman valmistelusta ja koordinoinnista. Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kansliapäällikön alaisuuteen sijoitettu työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö. 

Päävastuu työvoiman maahanmuuttoon liittyvän politiikan ja lainsäädännön valmistelusta sekä politiikan yhteensovittamisesta sekä työvoiman maahanmuuttoon liittyvästä EU- ja muusta kansainvälisestä valmistelusta siirtyi työ- ja elinkeinoministeriölle sisäministeriöstä 1.1.2020 alkaen. Taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan työperäisen maahanmuuton hallinto siirretään työ- ja elinkeinoministeriöön käsittelyn tehostamiseksi.

Sisäministeriössä osa maahanmuuton tehtävistä

Tehtäväsiirron jälkeen sisäministeriöön jäivät muun muassa humanitaarinen, perheenjäsenten sekä kaikilla muilla kuin työnteon, yrittämisen, harjoittelun, opiskelun ja tutkimuksen perusteilla tapahtuva maahanmuutto EU-ja ETA-alueen ulkopuolelta, kansainvälinen suojelu ja paluumuutto, laittoman maahanmuuton ehkäisy, paluu ja palauttaminen sekä unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden kokonaisuus pois lukien unionin kansalaisten työntekoon liittyvät erityiskysymykset. 

Sisäministeriö vastaa jatkossa edelleen kaikkiin oleskelulupiin liittyvistä yleisistä säännöksistä, joista säädetään pääosin ulkomaalaislain 4 luvussa. Näitä ovat esimerkiksi oleskelulupalajit, oleskelulupakortit, matkustusasiakirjavaatimus, yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle, perheenjäsenen määritelmä, toimeentuloedellytys, oleskelulupien pituudet, oleskelulupien peruuttaminen ja raukeaminen. Esimerkiksi työntekijöiden perheenjäsenten maahanmuuttoon liittyvät kysymykset säilyvät sisäministeriön vastuulla samoin kuin turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta koskeva sääntely.

Lisätietoja:
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen 
johtava asiantuntija Katri Niskanen