Kirjanpitolautakunta

Kirjanpitolautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Lautakunnasta säädetään kirjanpitolain (30.12.1997/1336, KPL) 8 luvun 2 ja 3 §:ssä ja asetuksessa kirjanpitolautakunnasta (19.10.1973/784).

Tehtävät

 • ohjeiden ja lausuntojen antaminen hakemuksen perusteella kirjanpitolain soveltamisesta
 • hakijana voivat olla
 1. viranomaiset
 2. elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestö
 3. kirjanpitovelvollinen
 • yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen
 • poikkeuksien myöntäminen yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen
 • tarpeellisiksi katsomiensa esitysten tekeminen työ- ja elinkeinoministeriölle
 • lausuntojen antaminen pyynnöstä työ- ja elinkeinoministeriölle

Kokoonpano 1.1.2019-31.12.2021:

 • puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä
 • jokaisella jäsenellä varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta
 • kirjanpitoon hyvin perehtyneitä
 • vähintään yhdellä jäsenellä ja hänen varajäsenellään oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • pyritään muodostamaan siten, että jäsenten ammattitaito ja kokemus lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava ja monipuolinen
 • valtioneuvosto nimittää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan

Puheenjohtaja:

johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja -elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja, varajäsen suluissa:

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education (yliopistonlehtori Tapani Kykkänen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu)

Jäsenet, varajäsen suluissa:

vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (johtava asiantuntija Teija Rehn, Finanssiala ry)

erityisasiantuntija Antti Sinkman, valtiovarainministeriö (ylitarkastaja Toni Hagner, Verohallinto)

erityisasiantuntija Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö (erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry)

johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, Finanssivalvonta (tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, Finanssivalvonta)

KLT Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy (KLT Tapio Tikkanen, Veromo Oy)

HT-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy (HT-tilintarkastaja Toni Koivu, Tase-Koivu Oy)

KHT-tilintarkastaja Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab (KHT-tilintarkastaja Tuomas Honkamäki, PricewaterhouseCoopers Oy)

Vice president Tuula Appelqvist, Kemira Oyj (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry)

Director Matti Miettinen, Kone Oyj (johtaja Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto ry)

KLT Leena Rekola-Nieminen, Tmi Rekola-Nieminen (yliopistonlehtori Antti Fredriksson, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu)

Sihteeri: Mika Björklund

Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimii hallinnollinen avustaja Marja Jarva, puh. 029 504 9041, marja.jarva(at)gov.fi.

Toimintatapa:

 • hakemus lausuntoa tai poikkeuslupaa varten tehtävä kirjallisesti
 • hakemus vapaamuotoinen; sisältää asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot
 • hakemus toimitetaan kirjanpitolautakunnalle työ- ja elinkeinoministeriöön: Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjanpitolautakunta, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
 • lautakunta kokoontuu n. 2 viikon välein
 • lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä
 • poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä läsnä olevista vähintään yhdellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • yleisohjeet valmistellaan työryhmissä, jotka koostuvat kirjanpitolautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ja tarvittaessa ulkopuolisista asiantuntijoista.

Lautakunnan yleisohjeet sekä julkistetut lausunnot ja poikkeusluvat kirjanpitolautakunta.fi-sivustolla

Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/1995) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Linkki kuntajaoston sivuille

Lisätietoja: Mika Björklund