Kirjanpitolautakunta

Kirjanpitolautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Lautakunnasta säädetään kirjanpitolain (30.12.1997/1336, KPL) 8 luvun 2 ja 3 §:ssä ja asetuksessa kirjanpitolautakunnasta (19.10.1973/784).

Tehtävät

 • ohjeiden ja lausuntojen antaminen hakemuksen perusteella kirjanpitolain soveltamisesta
 • hakijana voivat olla
 1. viranomaiset
 2. elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestö
 3. kirjanpitovelvollinen
 • yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen
 • poikkeuksien myöntäminen yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen
 • tarpeellisiksi katsomiensa esitysten tekeminen työ- ja elinkeinoministeriölle
 • lausuntojen antaminen pyynnöstä työ- ja elinkeinoministeriölle

Kokoonpano 1.1.2019-31.12.2021:

 • puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä
 • jokaisella jäsenellä varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta
 • kirjanpitoon hyvin perehtyneitä
 • vähintään yhdellä jäsenellä ja hänen varajäsenellään oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • pyritään muodostamaan siten, että jäsenten ammattitaito ja kokemus lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava ja monipuolinen
 • valtioneuvosto nimittää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan

Puheenjohtaja:

johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja -elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja, varajäsen suluissa:

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education (professori Hannu Ojala, Itä-Suomen yliopisto)

Jäsenet, varajäsen suluissa:

vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (johtava asiantuntija Teija Rehn, Finanssiala ry)

erityisasiantuntija Antti Sinkman, valtiovarainministeriö (ylitarkastaja Toni Hagner, Verohallinto)

erityisasiantuntija Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö (erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry)

johtava tilinpäätösasiantuntija Sirkku Palmuaro (tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, Finanssivalvonta)

KLT Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy (KLT Tapio Tikkanen, Veromo Oy)

HT-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy (HT-tilintarkastaja Toni Koivu, Tase-Koivu Oy)

KHT-tilintarkastaja Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab (KHT-tilintarkastaja Erika Grönlund, Ernst & Young Oy)

Senior Vice President, Global Finance & Accounting Tuula Appelqvist, Kemira Oyj (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry)

Vice President Maria Kortene, UPM-Kymmene Oyj (johtaja Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto ry)

KLT Leena Rekola-Nieminen, Tmi Rekola-Nieminen (yliopistonlehtori Antti Miihkinen, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu)

Sihteeri:

Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimii suunnittelija Saija Havukunnas, puh. 029 504 7324, saija.havukunnas(at)gov.fi.

Toimintatapa:

 • hakemus lausuntoa tai poikkeuslupaa varten tehtävä kirjallisesti
 • hakemus vapaamuotoinen; sisältää asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot
 • hakemus toimitetaan kirjanpitolautakunnalle työ- ja elinkeinoministeriöön: Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjanpitolautakunta, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
 • lautakunta kokoontuu n. 2 viikon välein
 • lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä
 • poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä läsnä olevista vähintään yhdellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • yleisohjeet valmistellaan työryhmissä, jotka koostuvat kirjanpitolautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ja tarvittaessa ulkopuolisista asiantuntijoista.

Lautakunnan yleisohjeet sekä julkistetut lausunnot ja poikkeusluvat kirjanpitolautakunta.fi-sivustolla

Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/1995) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Linkki kuntajaoston sivuille

Lisätietoja: Timo Kaisanlahti