Kirjanpitolautakunta

Kirjanpitolautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Lautakunnasta säädetään kirjanpitolain (30.12.1997/1336, KPL) 8 luvun 2 ja 3 §:ssä ja asetuksessa kirjanpitolautakunnasta (19.10.1973/784).

Tehtävät

 • ohjeiden ja lausuntojen antaminen hakemuksen perusteella kirjanpitolain soveltamisesta
 • hakijana voivat olla
 1. viranomaiset
 2. elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestö
 3. kirjanpitovelvollinen
 • yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen
 • poikkeuksien myöntäminen yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen
 • tarpeellisiksi katsomiensa esitysten tekeminen työ- ja elinkeinoministeriölle
 • lausuntojen antaminen pyynnöstä työ- ja elinkeinoministeriölle

Kokoonpano:

 • puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä
 • jokaisella jäsenellä varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta
 • kirjanpitoon hyvin perehtyneitä
 • vähintään yhdellä jäsenellä ja hänen varajäsenellään oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • pyritään muodostamaan siten, että jäsenten ammattitaito ja kokemus lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava ja monipuolinen
 • valtioneuvosto nimittää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan

Puheenjohtaja:

johtava asiantuntija, OTT, KTM Timo Kaisanlahti, Työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja, varajäsen suluissa:

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education (yliopistonlehtori Tapani Kykkänen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu)

Jäsenet, varajäsen suluissa:

vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (tilinpäätösasiantuntija Pirjo Saarelainen, Finanssialan Keskusliitto)

erityisasiantuntija Tarja Järvinen, valtiovarainministeriö (asiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto)

neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö (erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto)

johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, Finanssivalvonta (tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila, Sampo Oyj)

KTM, KLT Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy (KTM, Soile Tomperi, yrittäjä)

HTM-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen, Vammalan Tilitoimisto Oy (HTM-tilintarkastaja Toni Koivu, Tase-Koivu Oy)
 
KHT-tilintarkastaja Tuomas Honkamäki, PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-tilintarkastaja Nina Johansson, KPMG Oy Ab)

Vice president Tuula Appelqvist, Kemira Oyj (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto)

CFO Sari Pohjonen, Fiskars Oyj (HM, ylitarkastaja Anssi Leppänen, Verohallinto)

ekonomi, KLT Leena Rekola-Nieminen, Rekola-Nieminen (KTT Antti Fredriksson, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu)

Sihteeri: Mika Björklund

Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimii hallinnollinen avustaja Marja Jarva, puh. 029 504 9041, marja.jarva(at)tem.fi.

Toimintatapa:

 • hakemus lausuntoa tai poikkeuslupaa varten tehtävä kirjallisesti
 • hakemus vapaamuotoinen; sisältää asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot
 • hakemus toimitetaan kirjanpitolautakunnalle työ- ja elinkeinoministeriöön: Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjanpitolautakunta, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
 • lautakunta kokoontuu n. 2 viikon välein
 • lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä
 • poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä läsnä olevista vähintään yhdellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • yleisohjeet valmistellaan työryhmissä, jotka koostuvat kirjanpitolautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ja tarvittaessa ulkopuolisista asiantuntijoista.

Lautakunnan yleisohjeet sekä julkistetut lausunnot ja poikkeusluvat kirjanpitolautakunta.fi-sivustolla

Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/1995) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Linkki kuntajaoston sivuille

Lisätietoja: Mika Björklund