Tietoa siviilipalvelukseen hakeutuvalle

Siviilipalvelukseen hakeudutaan täyttämällä siviilipalvelushakemus. Siviilipalvelukseen voi hakeutua kutsunnoissa, niiden jälkeen tai vapaaehtoisena aloitetusta varusmiespalveluksesta. Suoritettu varusmiespalvelus otetaan huomioon jäljellä olevaa siviilipalvelusaikaa laskettaessa. Hakemus jätetään joko kutsuntalautakunnalle, joukko-osaston komentajalle tai puolustusvoimien aluetoimistolle.

Siviilipalvelushakemuksen jättänyt varusmies kotiutetaan välittömästi. Kutsuntalautakunnan tai puolustusvoimien aluetoimiston on hyväksyttävä hakemus, jos se on asianmukaisesti laadittu.

Siviilipalvelushakemuksessa hakija vakuuttaa vakaumukseen perustuvien syiden estävän häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta. Syitä siviilipalvelukseen hakeutumiselle ei tarvitse yksilöidä.

Siviilipalvelusta ei voi aloittaa ennen siviilipalveluskeskuksen antamaa kirjallista palvelukseen astumismääräystä, joka lähetetään siviilipalvelusvelvolliselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen palveluksen alkamista. Siviilipalvelus alkaa hakemuksen hyväksymisvuoden tai kahden sitä seuraavan kalenterivuoden kuluessa, ellei velvolliselle ole myönnetty lykkäystä esim. opintojen perusteella.

Kun siviilipalvelushakemus on hyväksytty, velvollinen saa käyttöönsä Omasivari -sovelluksen. Sovelluksen kautta voi esittää toiveen palveluksen alkamisen ajankohdasta.

Siviilipalveluksessa peruskoulutusjakso ja yleishyödyllinen työpalvelu

Siviilipalveluksen suorittaminen aloitetaan 11 kertaa vuodessa järjestettävällä peruskoulutusjaksolla. Ruotsinkielinen koulutusjakso järjestetään 3–4 kertaa vuodessa ja englanninkielinen koulutusjakso kerran vuodessa.

Siviilipalveluksen peruskoulutusjakso (neljä viikkoa) sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä viisi suuntautumisvaihtoehtoa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat Palo, pelastus ja väestönsuojelu, Ympäristö ja yhteiskunta, Kansalaisvaikuttaminen, Väkivallan ennaltaehkäisy sekä Arjen turvallisuus. Siviilipalvelusvelvollisten koulutus sisältää sekä lähiopetusta Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä että etäopetusta.

Koulutusjakson jälkeen siviilipalvelus jatkuu työpalveluna. Työpalvelu suoritetaan siviilipalveluspaikoissa, joita on noin 2300 eri puolilla Suomea. Palveluspaikalla on oltava sopimus palveluspaikkana toimimisesta Siviilipalveluskeskuksen kanssa. Siviilipalvelusta ei voi suorittaa oman työnantajansa palveluksessa.

Siviilipalvelusvelvollisen on haettava työpalveluspaikkaa itsenäisesti esimerkiksi käyttämällä apuna siviilipalveluskeskuksen verkkosivuilla olevaa palveluspaikkaluetteloa. Jos palveluspaikan saaminen ei onnistu, Siviilipalveluskeskus auttaa paikan etsimisessä.

Täydennyspalvelus

Varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen siviilipalvelukseen hakeutuva määrätään viisi päivää kestävään täydennyspalveluskoulutukseen eikä hän osallistu peruskoulutusjaksolle tai työpalveluun. Täydennyspalveluskoulutus voidaan järjestää joko Lapinjärvellä Siviilipalveluskeskuksessa tai muulla paikkakunnalla. Kun siviilipalvelushakemus on hyväksytty, velvollinen saa käyttöönsä Omasivari –sovelluksen. Sovelluksen kautta voi esittää toiveen palveluksen alkamisen ajankohdasta ja paikasta. 

Katso myös maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturva

Lisätietoja: Siviilipalveluskeskus