Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointitukien kolmas haku

Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää energiainfrastruktuuri-investointien sekä teollisuuden sähköistämisen ja vähähiilistämisen teknologisia ja taloudellisia riskejä.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa.

Tuettavat hankkeet

Kolmas haku kohdistuu Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman ensimmäisen pilarin mukaisiin teollisuuden prosessien suoran sähköistämisen ja vähähiilistämisen (P1C2I2) investointeihin, joiden on valmistuttava viimeistään 30 kesäkuuta 2026.

Tuen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1112/2021.

Hakukierroksella tuetaan suuren kokoluokan energiainvestointeja:

Teollisuuden sähköistämisen tai vähähiilistämisen hankkeissa hakemuksen voi jättää hankkeista, joissa hyväksyttävät kustannukset ylittävät miljoona euroa. Saapuneista hakemuksista asetetaan etusijalle ne hankkeet, joiden hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa.

Tuen myöntäminen perustuu investointityyppikohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa arvioidaan investointien vaikuttavuus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Erityisesti vertailussa tarkastellaan hankkeiden

  • energia- ja päästövaikutuksia,
  • kustannustehokkuutta,
  • toteutettavuutta,
  • hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa,
  • teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä
  • hankkeiden muita vaikutuksia.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta tai tuella rahoitettavaa rajattua osuutta hankkeesta ei saa aloittaa ennen tuen hakemista. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointien erityiset tukikelpoisuusehdot ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen

Tuettavien hankkeiden tulee olla ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia. Hankkeet eivät saa sisältää toimia, jotka sisältyvät Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (2021/0317) liitteessä määriteltyyn poissulkemisluetteloon. Hankkeiden tulee noudattaa Euroopan Unionin ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. Tarkempaa tietoa on saatavissa hakuohjeista.

Tuen myöntämiseen ja käyttöön liittyy myös muita erityisiä ehtoja sekä tuen saajalle asetettavia velvollisuuksia, jotka on määritelty asetuksessa ja tarkemmin kuvattu hakuohjeissa.

Hakeminen

Kolmannen hakukierroksen osalta hakemus on toimitettava viimeistään 13.11.2023.
Rahoitushakemus voidaan jättää Business Finlandin Asiointipalvelussa. Hakemuksen jättäminen on mahdollista 13.10.2023 alkaen.

Business Finlandin asiointipalvelun käyttötuki on auki arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00, p. 029 469 5800

Rahoitusta haetaan hakemuksella energiatuki –investointihanke. Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus RRF – Energiainvestointituki. Hakemukseen liitetään erillinen RRF-tukihakemuslomake sekä tukihakemuslomakkeessa ja ohjeissa mainitut liitteet.

Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

Hakuohjeet (päivitetty 12.10.2023)

Hakulomake

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tukipäätökset hankkeille, joissa hyväksyttävät kustannukset ovat yli 5 miljoonaa euroa. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland tekee tukipäätökset niille teollisuuden energiaprosessien suoraan sähköistämiseen kohdistuville hankkeille, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat alle 5 miljoonaa euroa. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja käsittelytarpeesta.

Lue lisää hausta

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Pekka Kärpänen TEM p. 029 504 7882 (hankekäsittely)
Erityisasiantuntija Irene Heikkilä p. 029 504 7158 (ohjelmakokonaisuus, RRF)
Erityisasiantuntija Daniela Karlsson p. 029 504 7371 (ohjelmakokonaisuus, RRF)
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU