Työneuvoston tehtävät

Työneuvoston tehtävistä on säädetty työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetussa laissa (400/2004). Lain 7 §:n mukaan työneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja:

 • työaikalain
 • vuosilomalain
 • työturvallisuuslain ja
 • nuorista työntekijöistä annetun lain

soveltamisesta ja tulkinnasta. Lisäksi lausunto voidaan antaa siitä, onko yritykseen tai yhteisöön sovellettava yhteistoimintalakia tai yritysryhmään yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia.

Kirjallisen lausuntopyynnön voi esittää:

 1. tuomioistuin
 2. aluehallintovirasto
 3. työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestö
 4. valtion työmarkkinapolitiikkaa käsittelevä ministeriö
 5. kirkon työmarkkinalaitos
 6. kunnallinen työmarkkinalaitos
 7. Ahvenanmaan maakunnan hallitus tai Ahvenanmaan maakunnan kunnallinen sopimusvaltuuskunta
 8. yhteistoiminta-asiamies siitä, sovelletaanko yhteistoimintalakia tai yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia yritykseen, yhteisöön tai yritysryhmään.

Työneuvosto toimii myös muutoksenhakuviranomaisena eräissä työsuojelun poikkeuslupa-asioissa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto voi myöntää hakemuksesta poikkeuksia, jotka perustuvat työaikalain 39 §:ään ja Itä-Suomen aluehallintovirasto nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:ään.

Tällaiseen aluehallintoviraston poikkeuslupa-asiassa antamaan päätökseen voi vaatia kirjallisesti oikaisua työneuvostolta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Poikkeusluvan hakijan on tehtävä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon, ja muun oikaisuvaatimuksen tekijän siitä, kun päätös tai sen jäljennös on pantu nähtäville työpaikalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava työneuvostolle. Työneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella työtuomioistuimelta. Valitus on toimitettava työneuvostolle, jonka tulee toimittaa valitusasiakirjat sekä valituksesta antamansa lausunto työtuomioistuimelle.


Lisäksi työneuvosto voi myös tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä toimialaansa kuuluvan työlainsäädännön kehittämiseksi.