Työvoiman maahanmuuton palvelut

TE-toimistojen kansainvälisen työnvälityksen palvelut

Työ- ja elinkeinotoimistojen kansainvälinen työnvälitys tukee rekrytointeja ulkomailta. TE-toimistojen asiantuntijat neuvovat sekä Euroopan että Euroopan ulkopuolisten maiden työntekijöiden rekrytointiin liittyvissä asioissa.

Kansainvälinen rekrytointipalvelu Eures - European Employment Services

Työnantajat saavat EURES-palvelusta neuvoja Euroopasta rekrytointiin liittyvissä asioissa. Rekrytoinnissa auttavat koulutetut ja eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet Eures-asiantuntijat kaikissa EU- ja ETA-maissa. Euroopasta tapahtuvia rekrytointeja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työnantajan kanssa ja työnantajaa autetaan rekrytoinnin eri vaiheissa. 

Työnhakijoille EURES-palvelussa annetaan tietoa EU/ETA-maiden työpaikoista sekä maiden asumiseen ja elämiseen liittyvistä asioista, erityisesti sähköisten palvelujen avulla. 

TE-toimistojen työlupapalvelut

Muiden kuin erityisosaajien rekrytointi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta edellyttää yleensä työntekijän oleskelulupaa. Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. Ennen lupapäätöstä TE-toimistojen työlupapalvelut antavat osapäätöksen, jossa arvioidaan:

  • onko avoinna olevaan tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta,
  • ovatko työehdot lain ja työehtosopimusten mukaiset,
  • onko työntekijän toimeentulo turvattu maassa oleskelun aikana ja
  • onko työnantajalla kyky ja halu suoriutua työnantajavelvoitteestaan.

Erityisasiantuntijoiden oleskelulupa

Erityisosaajalle, joka rekrytoidaan EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta, myönnetään muu oleskelulupa työntekoa varten. Luvan myöntämisen edellytyksenä on yleensä korkeakoulututkinto, tarvittava erityisosaaminen ja erityisosaajan tehtäviä vastaava palkkataso. Oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto. TE-palvelut ei osallistu lupaharkintaan.

Viisumin ja viisumivapauden nojalla tehtävät työt

Ulkomaalaislaissa on lueteltu tehtävät, joita voi tehdä enintään kolmen kuukauden ajan viisumin nojalla. Viisumivapaiden maiden kansalaiset voivat tehdä näitä töitä ilman viisumia. Myös jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuva luonnontuotteiden poiminta on mahdollista viisumin tai viisumivapauden nojalla.

Kausityö

Kausityöhön maatalouden ja matkailun alalla tarvitaan kausityölain mukainen kausityölupa, joko kausityöoleskelulupa, kausityöviisumi tai kausityötodistus. Maahanmuuttovirasto myöntää nämä luvat.

Yrittäjän oleskelulupa

Yrittäjän oleskelulupa, jonka tarkoituksena on yritystoiminnan harjoittaminen, myönnetään kaksivaiheisessa menettelyssä siten, että Uudenmaan ELY-keskus tekee asiassa osapäätöksen ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä. Osapäätöksen yhteydessä arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys. Maahanmuuttovirasto tekee TE-toimiston tai ELY-keskuksen osapäätöksen jälkeen asiassa lopullisen päätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi. Tiedoksi annetaan sekä oleskelulupapäätös että osapäätös. 

Startup-yrittäjän oleskelulupa

Jos aikoo tulla startup-yrittäjäksi Suomeen, voi hakea startup-yrittäjän oleskelulupaa. Oleskelulupaa haetaan maahanmuuttovirastosta, mutta ennen sitä hakijan pitää pyytää Business Finlandin lausunto liiketoimintasuunnitelmasta ja tiimistä. Oleskelulupaa ei myönnetä ilman Business Finlandin myönteistä lausuntoa.

Lisätietoa oleskeluluvista löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta:

Yleisesti oleskeluluvista 
Oleskelulupa työnteon perusteella
Oleskelulupa opiskeluun Suomessa

Lisätietoja:
hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen

Talent Boost -palvelut yrityksille

Talent Boost -toimenpideohjelmassa eri toimijat tuottavat yrityksille palveluita kansainvälisten osaajien houkutteluun, rekrytointiin ja asettautumiseen liittyen. Yrityksille suunnatut Talent Boost -ohjelman palvelut on koottu Business Finlandin verkkosivuille. 

Työskentely Suomessa -esite ja neuvontapalvelu

Työskentely Suomessa -esite ja monikielinen neuvontapalvelu kertovat Suomessa noudatettavista työehdoista ja opastavat, miten työntekijä saa apua, jos hän joutuu hyväksikäytön kohteeksi. Esite on saatavilla suomen, ruotsin, englannin, ukrainan, nepalin, venäjän ja thain kielillä.