Palkkatukea työnantajalle työttömän palkkaamiseen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää työttömästä,  jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, tai henkilön pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus alentaa tämän tuottavuutta tuetussa työtehtävässä tai henkilö on 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytykset

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat (lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia). Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että

  • palkkatuki ei vääristä kilpailua
  • työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan 
  • työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa

Mistä palkkatukea voi hakea?

Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi –palvelun kautta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Tuen hakeminen sähköisesti nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Palkkatuen uudistaminen

Hallitusohjelmassa on useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena on toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käydään lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet.

Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja yksinkertaistaa palkkatukea vähentämällä työnantajabyrokratiaa. Lisäksi hallituksen tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää.

Kokonaisuuden osana on tarkoitus uudistaa kolmannen sektorin palkkatuki. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. Osana valmistelua selvitetään mahdollisuus subjektiiviseen palkkatukeen ikääntyneille tai pitkään työttömänä olleille.

Palkkatukiuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Kysely palkkatukea saaneille kolmannen sektorin työnantajille

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa palkkatukea koskevan kyselyn loka-marraskuun 2021 aikana. Kysely lähetetään TE-palveluista vuosina 2019-2020 palkkatukipäätöksen saaneille kolmannen sektorin työnantajille.

Kysely toteutetaan Webropol-työkalulla ja se on lähetetty työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmään tallennettuun osoitteeseen sähköpostitse (lähettäjä: Työ- ja elinkeinoministeriö messages-noreply(at)webropolsurveys.com).
 

Lisätietoja: Ville Heinonen