Palkkatukea työnantajalle työttömän palkkaamiseen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. 

Heinäkuun 2023 alusta voimaan tulleen palkkatukiuudistuksen myötä työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada 70 % tukea. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista. Lisäksi 55 vuotta täyttäneiden työllistämiseen voi saada työllistämistukea 70 %. Tällöin palkkatukea myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 

Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työllistämiseen, jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, tai henkilön pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus vähentää hänen mahdollisuuksiaan sopivan työn saamiseen tai henkilö on 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytykset

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat (lukuun ottamatta kotitaloudet sekä valtion virastot ja laitokset). Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että

  • palkkatuki ei vääristä kilpailua
  • työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan 
  • työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa

Mistä palkkatukea voi hakea?

Hae palkkatukea sähköisesti TE-palvelujen yrityksille ja työnantajille suunnatun Oma asiointi -palvelun kautta.

Palkkatuki työntekijän palkkakustannuksiin | Työmarkkinatori

Palkkatuella työllistettävien määrä ja vaikutusten arviointi

Vuosittain aloitettujen palkkatukijaksojen määrät ovat vaihdelleet noin 28 000–35 000 jakson välillä vuosina 2015–2021. Keskimäärin vuoden aikana palkkatuella työllistettynä olleiden määrä on vaihdellut noin 17 400–22 700 työllistetyn välillä. Vuosittain palkkatukea maksetaan noin 200–250 miljoonaa euroa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n toteuttaman palkkatuen vaikuttavuutta koskevan VN TEAS -tutkimuksen mukaan yrityksiin kohdistuva palkkatuki nostaa ansioita, lisää työkuukausia ja vähentää työttömyyskuukausia. Muulle yksityiselle sektorille tai julkiselle sektorille kohdistuva palkkatuki ei vaikuta tuloihin tai työllisyyteen. Palkkatukijakson pituudella tai edeltävän työttömyysjakson kestolla ei ole selkeää vaikutusta, vaan vaikutukset ovat samankaltaisia alle tai yli kuuden kuukauden palkkatukijaksoilla sekä alle ja yli vuoden työttömyysjakson jälkeen.

Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttaman työttömyyden laajoja kustannuksia koskevan VN TEAS -tutkimuksen (tammikuu 2019) mukaan yksityiselle sektorille (yrityksille) myönnetty palkkatuki on oppisopimuskoulutuksen ohella tehokkain työllistymiseen vaikuttava väline. Ammatillisen työvoimakoulutuksen vaikutukset tulevat viiveellä, ja ovat suhteellisen kalliita.

Edellä kuvatuissa tutkimuksissa on huomioitu kaltaistamismenetelmällä se, että palkkatuella työllistyvät eroavat ryhmänä koko työttömien massasta. Verrokkiryhmä, joka ei palkkatuella ole työllistynyt, on tutkimuksissa muodostettu kaltaistamalla ryhmä havaittavilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaiseksi kuin palkkatuella työllistynyt joukko palkkatuen vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä työnvälitystilastossa seurataan palkkatuella työllistyneiden tilannetta kolme kuukautta palkkatukijakson päättymisen jälkeen. Varmin tieto on työttömänä työnhakijana olevien osuudesta, joten tämä on pääsääntöisesti seurattava mittari. Työttömien osuuden tulisi luonnollisesti olla mahdollisimman pieni. Vuosina 2015–2021 kolme kuukautta palkkatukijakson jälkeen työttömänä olleiden osuus on vaihdellut noin 48–55 prosentin välillä. Yrityssektorilla osuus on vaihdellut 30–38 prosentin, kuntasektorilla 59–68 prosentin ja kolmannella sektorilla 53–60 prosentin välillä.

Palkkatuen uudistaminen

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa oli useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. 

Palkkatukiuudistusta koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 19.9.2022 ja eduskunta hyväksyi lain 17.2.2023. Tasavallan presidentti vahvisti lain 23.3.2023 ja laki tuli voimaan 1.7.2023.

Lue lisää palkkatukiuudistuksesta

Lisätietoja: Ville Heinonen