Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuuslaki

Energiatehokkuusdirektiivi (EU/27/2012) tuli voimaan 4.12.2012. Se korvasi energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) ja CHP-direktiivin (2004/8/EY).

Tarkistettu energiatehokkuusdirektiivi (EU)2018/2002 tuli voimaan 24.12.2018 ja sen myötä EU:n energiatehokkuustavoitteet vuodelle 2030 ja uusia velvoitteita energiatehokkuuden edistämiseksi.

Energiatehokkuuslaki, jolla energiatehokkuusdirektiivi toimeenpantiin, tuli voimaan 1.1.2015. Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Muutoksella pantiin täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin säännökset julkisten elinten hankkimien tuotteiden, palvelujen ja rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ja vahvistettiin julkisen sektorin roolia energiatehokkaiden hankintojen edistäjänä.

Tarkistetun energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2018 nimeämä energiatehokkuustyöryhmä, jonka yhteydessä toimii viisi eri toimialojen asiantuntijatyöryhmää. Direktiivin noudattamisen edellyttämät lait ja asetukset on saatettava voimaan viimeistään 25.6.2020. Kuitenkin 9-11a artiklojen, jotka koskevat lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittausta ja laskutusta, noudattamista koskevat lait ja asetukset on saatettava voimaan viimeistään 25.10.2020.

 

Lisätietoja: Eriika Melkas ja Pia Kotro