Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuuslaki

Energiatehokkuusdirektiivi (EU/27/2012) tuli voimaan 4.12.2012. Se korvasi energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) ja CHP-direktiivin (2004/8/EY).

Energiatehokkuusdirektiivin muutos (EU)2018/2002 tuli voimaan 24.12.2018 ja sen myötä EU:n energiatehokkuustavoitteet vuodelle 2030 ja uusia velvoitteita energiatehokkuuden edistämiseksi.

Energiatehokkuuslaki, jolla energiatehokkuusdirektiivi toimeenpantiin, tuli voimaan 1.1.2015. Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Muutoksella pantiin täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin säännökset julkisten elinten hankkimien tuotteiden, palvelujen ja rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ja vahvistettiin julkisen sektorin roolia energiatehokkaiden hankintojen edistäjänä.

Muutetun energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa on valmistellut työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2018 nimeämä energiatehokkuustyöryhmä, jonka yhteydessä toimi viisi eri toimialojen asiantuntijatyöryhmää. Muutosdirektiivin toimeenpano lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittauksen ja laskutuksen osalta on meneillään. Toimeenpanoa koskeva lainsäädäntö on saatettava voimaan viimeistään 25.10.2020.

Euroopan komission 17.9.2020 esittelemän suunnitelman mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjä olisi leikattava vuoden 1990 tasosta vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämän saavuttamiseksi komissio mm. tulee esittelemään kesäkuuhun 2021 mennessä ehdotuksen energiatehokkuusdirektiivin muutoksista energiatehokkuutta koskevan politiikan vahvistamiseksi.
 

Lisätietoja: Pia Kotro ja Eriika Melkas