Energia

Energiapolitiikan tavoitteena on edetä johdonmukaisesti kohti kestävää ilmastoneutraalia yhteiskuntaa kasvun mahdollisuudet hyödyntäen. Energiahuollon varmistaminen on yksi talouskasvun edellytyksistä. TEM:n tehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä ydinenergian sääntely. Ministeriölle kuuluu myös päästökaupan toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen.

 • Energia- ja ilmastostrategia »

  Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta mukaan lukien liikenne.

 • Päästökauppa »

  Päästökaupan tarkoituksena on, että suurten teollisuus- ja energiantuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt pysyvät koko EU:n päästökauppasektorille asetetun päästökaton rajoissa.

 • Sähkömarkkinat »

  Suomessa toimii noin 75 sähkön vähittäismyyjää. Sähkömarkkinat mahdollistavat myös sähkönkäyttäjien oman pienimuotoisen sähköntuotannon ja sen myynnin sähkömarkkinoille.

 • Lämpömarkkinat »

  Hiilineutraali lämmitys on avainasemassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kaukolämmön ja –jäähdytyksen rooli tulee olemaan keskeinen myös tulevaisuuden energiajärjestelmissä.

 • Uusiutuva energia »

  Suomessa käytettävistä uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat ja muut puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia.

 • Energiatehokkuus »

  Energiatehokkuuden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi energiaa on tärkeää säästää myös muista syistä.

 • Energia- ja investointituet »

  Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää harkinnan perusteella tukea innovatiivisiin energiahankkeisiin. Energiatukea myönnetään investointi- ja selvityshankkeisiin.

 • Ydinenergia »

  Suomessa tuotetusta sähköstä kolmannes (33% v. 2021) tuotetaan ydinenergialla. Sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa tuotetun ydinenergian osuus on puolestaan yli neljänneksen (26% v. 2021).

 • Energiahuollon varmuus »

  Suomen hajautettu, monipuolinen ja tehokas energian tuotanto on energiahuollon varmuuden perusta.

 • Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö »

  Energia-alalla on harjoitettu kansainvälistä yhteistyötä pitkään erilaisilla foorumeilla. Yhteistyön tarve on globaalien kysymysten myötä lisääntynyt.

 • Energiateknologiat »

  Ilmastonmuutoksen hillintä luo valtavat puhtaiden ratkaisuiden markkinat globaalisti. Myös ilmanlaadun parantaminen ja energiansaannin varmistaminen luovat markkinoita energiateknologioille.

 • Vähähiilisyystiekartat »

  Vuonna 2020 laaditut toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat päivitetään Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Tiekartat viitoittavat tietä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.