Osaaminen rakentaa kasvua ja hyvinvointia

Kuvassa ihmisiä pöydän ääressä keskustelemassa.

Osaava työvoima on edellytys suomalaiselle hyvinvoinnille, kilpailukyvylle ja menestykselle. Suomen tulevaisuus rakentuu vahvalle yleissivistävälle, ammatilliselle ja korkeakoulutasoiselle osaamiselle. Kaikki osaaminen voi olla arvokasta riippumatta siitä, onko tiedot ja taidot hankittu opinnoissa, työelämässä vai vapaa-ajalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö

  • edistää erityisesti työikäisten osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä
  • tukee työnhakijoiden urasuunnittelua
  • mahdollistaa opiskelua
  • edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllisyyttä.

Osaamisen ylläpitäminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat olennaisia kysymyksiä keskustelussa siitä, onko Suomessa tulevaisuudessa tarpeeksi osaavia työntekijöitä yritysten ja julkisten palveluiden tarpeisiin. Ammattitaitoinen työvoima on keskeinen kasvutekijä, joka parantaa yritysten innovointi- ja kilpailukykyä. Vihreä ja digitaalinen siirtymä vaativat myös uudistuvaa osaamista.

Työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaaminen edellyttää erityisesti

  • laadukasta ennakointitietoa toimialakohtaisista ja alueellisista työvoima- ja osaamistarpeista sekä niiden muutoksista
  • aktiivista työvoima- ja koulutuspolitiikkaa
  • hallinnonalojen yhteistyötä
  • sujuvaa ammatillista ja alueellista liikkuvuutta
  • laadukkaita ja kattavasti saatavia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Näillä keinoilla voidaan edistää työikäisen väestön, etenkin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien tai harvoin koulutuksiin osallistuvien, työelämävalmiuksia ja osaamista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja monialaisiin palveluihin, osatyökykyisten työllistymiseen ja ikääntyneiden työurien pidentämiseen.

Työelämän laatua ja työpaikkojen arjen toimintatapoja tulee kehittää jatkuvasti ja tavoitteellisesti. Menestyvien yritysten taustalla on hyvinvoiva henkilöstö, joka pystyy ja haluaa vaikuttaa omaan työhönsä ja kokee pärjäävänsä muuttuvassa työelämässä.