Biopolttoaineet

Biopolttoaineet ovat nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita. Biopolttoaineita ovat esim. bioetanoli ja biodiesel. Bionesteet ovat muuhun kuin liikennettä varten (esim. lämmitykseen) tuotettuja nestemäisiä polttoaineita kuten pyrolyysiöljy. Biopolttoaineet ja bionesteet tuotetaan biomassasta.

Biopolttoaineiden ja bionesteiden tulee täyttää EU:n kestävyyskriteerit. Biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetään EU:n kestävyyskriteereistä ja niiden täyttymisen osoittamisessa noudatettavista menettelyistä.

Biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) nojalla verovelvollisen liikennepolttoaineiden jakelijan on toimitettava kulutukseen biopolttoaineita. Biopolttoaineiden energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) nousee tasaisesti 20 prosenttiin vuonna 2020. Laissa määritellyistä jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden lasketaan täyttävän tavoitetta kaksinkertaisena. Jakeluvelvoitteeseen sisällytettävien biopolttoaineiden tulee täyttää EU-kestävyyskriteerit.

Vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevat biopolttoainetavoitteet on linjattu vuoteen 2030 tähtäävässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa.   Komissio antoi marraskuussa 2016 direktiiviehdotuksen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (ns. RED II), jonka tarkoituksena on luoda kehikko uusiutuvan energian edistämiseksi vuoteen 2030. Direktiiviehdotus on Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Komission ehdotus sisältää biopolttoaineita ja kestävyyskriteereitä koskevia säännöksiä vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Lisätietoja: Jukka Saarinen ja Harri Haavisto