Viranomaisten ilmoitusvelvoitteet

Tuotemääräyksiä koskeva ilmoitusmenettely

EU:n ilmoitusmenettely

Jäsenvaltioilla on direktiivin mukaan velvollisuus ilmoittaa teknisiä määräyksiä sisältävistä tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista uusista kansallisista lainsäädäntöluonnoksista etukäteen komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Direktiiviin mukaisia teknisiä määräyksiä ovat esimerkiksi tuotteelta vaadittavat ominaisuudet kuten laatua, turvallisuutta, käyttöominaisuuksia tai mittoja koskevat vaatimukset mukaan lukien pakkaamista tai merkitsemistä koskevat vaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyt. Tuotteella tarkoitetaan teollisesti valmistettuja tuotteita ja maataloustuotteita mukaan lukien kalastustuotteet. Tietoyhteiskunnan palveluita ovat etäpalveluina sähköisessä muodossa vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavat palvelut, joista tavallisesti maksetaan korvaus. 

Komissiolla ja muilla jäsenvaltioilla on tämän jälkeen mahdollisuus esittää huomionsa luonnoksen sisällöstä.

Tietojenvaihtomenettelyn tavoitteena on taata kansallisen säädösvalmistelun avoimuus sekä estää tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden esteiden syntyminen etukäteen.

Ilmoitus toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön ([email protected]), joka toimittaa sen komissioon. Kun komissio on vastaanottanut ilmoituksen, se ilmoittaa kolmen kuukauden määräajasta, jonka aikana säädöstä tai määräystä ei saa antaa.

Jäsenvaltioiden olisi harkittava selkeiden ja yksiselitteisten ”sisämarkkinalausekkeiden” sisällyttämistä kansallisiin teknisiin määräyksiinsä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen helpottamiseksi.

Ilmoitusmenettely päättyy, kun lopullinen säädösteksti on odotusajan päättymisen jälkeen toimitettu komissiolle. Lopullinen säädösteksti toimitetaan pdf- ja doc-muodossa työ- ja elinkeinoministeriöön ([email protected]), joka toimittaa sen komissiolle.

Teknisten määräysten ilmoitusmenettely perustuu teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/1535 (ent. 98/34/EY).

WTO:n ilmoitusmenettely

Maailman kauppajärjestön, WTO:n tietojenvaihtojärjestelmässä kukin jäsenvaltio ilmoittaa WTO:hon valmistelemistaan teknisistä määräyksistä, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus maailmankauppaan.

Määräysehdotuksella tulisi olla 60 päivän odotusaika, jolloin määräystä ei saa saattaa voimaan. Odotusajan tarkoituksena on, että jäsenkumppanit voivat kommentoida ehdotusta. Esitetyt kommentit tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon määräyksen valmistelussa. Vastaus kommenttiin annetaan EU:n jäsenvaltioiden osalta EU:n nimissä. Vastaus muotoillaan yhteistyössä vastuuviranomaisten, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön (SPS-asiat) sekä komission kanssa.

Ilmoitusmenettelyn tavoitteena on, että jäsenet eivät luo kansallisilla toimenpiteillä tarpeettomia esteitä kansainväliselle kaupalle.

WTO:lle tehtävä ilmoitus on hyvä tehdä samassa yhteydessä EU:n ilmoitusmenettelyn kanssa.

Muiden maiden määräysehdotusten seuraaminen

Sekä muiden EU-maiden, että WTO:n jäsenten tekemien ilmoitusten seuraaminen on tärkeää, jotta voidaan riittävän aikaisessa vaiheessa havaita määräysehdotuksen mahdolliset Suomen elinkeinoelämälle haitalliset vaikutukset. Ilmoituksia seuraamalla yritykset voivat myös varautua tuleviin muutoksiin vientimarkkinoillaan.

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tekemiä määräysilmoituksia voi hakea tämän linkin kautta

WTO:n TBT (Technical Barriers to Trade, Sopimus kaupan teknisistä esteistä) –sopimuksen mukaisia ilmoituksia voi hakea tämän linkin kautta

WTO:n SPS (Sanitary and Phytosanitary measures, Sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista) –sopimuksen mukaisia määräysehdotuksia voi hakea WTO:n ylläpitämästä tietokannasta tämän linkin kautta.

Liittymällä komission sähköpostilistalle ja valitsemalla itseään kiinnostavat aihealueet, voi olla mukana joko EU:n muiden jäsenvaltioita koskevien ilmoitusten jakelulistalla tai WTO:n kaupan teknisiä esteitä koskevien sopimusten mukaisten määräysehdotusten jakelulistalla. Tätä kautta on mahdollista saada automaattinen ilmoitus sähköpostitse, kun uusi määräysehdotus on saapunut valittuun aihealueeseen.

Palveluelinkeinoja koskeva ilmoitusmenettely

Palveludirektiivin (2006/123/EY) mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee palveluelinkeinon harjoittamista koskevia kansallisia säädöksiä tai viranomaismääräyksiä, jotka eivät perustu EU-lainsäädäntöön. Tietojenvaihtomenettelyn tavoitteena on taata kansallisen säädösvalmistelun avoimuus sekä varmistaa palveluiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

Ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan sellaisiin palveluelinkeinoja koskeviin lupajärjestelmiin, joissa asetetaan seuraavia palveludirektiivin 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lupaehtoja:

  • määrälliset tai alueelliset rajat, jotka vahvistetaan esimerkiksi väestömäärän tai palveluntarjoajien välisen maantieteellisen vähimmäisetäisyyden muodossa;
  • palveluntarjoajalle asetetut vaatimukset tietyn oikeudellisen muodon valitsemisesta;
  • osakepääoman omistamista koskevat vaatimukset;
  • muut kuin direktiivin 2005/36/EY (ammattipätevyysdirektiivi) soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevat tai muissa yhteisön säädöksissä asetetut vaatimukset, joilla määrätyn palvelutoiminnan aloittaminen sallitaan vain tietyille palveluntarjoajille toiminnan erityisluonteen vuoksi;
  • kielto olla sijoittautuneena useaan paikkaan saman jäsenvaltion alueella;
  • työntekijöiden vähimmäismäärää koskeva vaatimus;
  • pakolliset vähimmäis- tai enimmäishinnat, joita palveluntarjoajan on noudatettava;
  • palveluntarjoajalle asetettu velvoite toimittaa palvelunsa ohella muita erityispalveluita

Direktiivin 39 (5) artiklan mukaan jäsenvaltiot ovat velvollisia ilmoittamaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille sellaiset palveluntarjoajia koskevat vaatimukset, niiden muutokset sekä niiden perustelut, joita halutaan soveltaa aina myös toisista jäsenvaltioista käsin tilapäisesti tai satunnaisesti harjoitettuun palveluntarjontaan.

Direktiivin 16 artiklan mukaan näiden vaatimusten on oltava perusteltavissa yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden, kansanterveyden tai ympäristönsuojelun perusteella ja toimenpiteiden oikeasuhtaisuuteen tavoitteen saavuttamiseksi.

Palveludirektiivin mukainen ilmoitus tehdään IMI–järjestelmässä (Internal Market Information System). Se voidaan joissain tapauksissa tehdä myös tuotemääräyksiä koskevan ilmoituksen yhteydessä. Ennen ilmoituksen tekemistä tulee olla yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Lisätietoa: Niina Etelävuori ja Isabella Paju