Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointien viides haku

 
Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää energiainfrastruktuuri-investointien teknologisia ja taloudellisia riskejä.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa. 

Hakukierroksella tuetaan energiainfrastruktuurihankkeita

Viidennellä hakukierroksella tuki kohdistetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman ensimmäisen pilarin mukaisiin energiainfrastruktuurihankkeisiin. Hakukierroksella käsitellään vain sellaisia energiainfrastruktuurihankkeita koskevat hakemukset, joissa hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa. Jaettavana on aiemmin käyttämättä jäänyt noin 35 miljoonan euron tukivaltuus. 
Tukea voidaan myöntää: 

  • Sähkön siirtoon ja jakeluun ja näihin liittyviin sähkön kantaverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijoiden toteuttamiin älykkäisiin ratkaisuihin, joilla liitetään uusiutuvaa energiaa kantaverkkoon ja otetaan uusia innovatiivisia teknologioita käyttöön jakeluverkossa. 
  • hukkalämmön, hukkakylmän ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja siirtoon kaukolämmitysjärjestelmiin ja näihin liittyviin älykkäisiin ratkaisuihin
  • vähähiilisen kaasun siirtoon ja jakeluun sekä näihin liittyviin älykkäisiin ratkaisuihin  

Tuen myöntäminen perustuu investointityyppikohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa arvioidaan investointien vaikuttavuus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Erityisesti vertailussa tarkastellaan hankkeiden 

  • energia- ja päästövaikutuksia, 
  • kustannustehokkuutta, 
  • toteutettavuutta, 
  • hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa, 
  • teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä 
  • hankkeiden muita vaikutuksia.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta tai tuella rahoitettavaa rajattua osuutta hankkeesta ei saa aloittaa ennen tuen hakemista.

Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Tukikelpoisuusehdot

Tuettavien hankkeiden tulee olla ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia. Hankkeet eivät saa sisältää toimia, jotka sisältyvät Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (2021/0317) liitteessä määriteltyyn poissulkemisluetteloon. Hankkeiden tulee noudattaa Euroopan unionin ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. Tarkempaa tietoa on saatavissa hakuohjeista.
 
Hankkeiden tulee valmistua 30.6.2026 mennessä. Tuen myöntämiseen ja käyttöön liittyy myös muita erityisiä ehtoja sekä tuen saajalle asetettavia velvollisuuksia, jotka on määritelty asetuksessa ja tarkemmin kuvattu hakuohjeissa.

Tuen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1112/2021.  

Työ- ja elinkeinoministeriön on tehtävä tukipäätökset viimeistään syksyllä 2024. Siten tukikäsittelylle jäävä aika on normaalia lyhyempi. Tukea voidaan myöntää ainoastaan hankkeille, joiden hakemukset ovat huolellisesti valmistelu ja hankkeet on käynnistettävä nopeasti. Tuettavien hankkeiden on valmistuttava viimeistään 30.6.2026. 


Hakeminen

Viidennen hakukierroksen osalta hakemus on toimitettava viimeistään 15.5.2024 klo 16:15 mennessä.

Rahoitushakemus voidaan jättää Business Finlandin Asiointipalvelussa. Hakemuksen jättäminen on mahdollista 15.4.2024 alkaen.

Business Finlandin asiointipalvelun käyttötuki on auki arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00, p. 029 469 5800.
Rahoitusta haetaan hakemuksella energiatuki -investointihanke. Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus RRF – Energiainvestointituki. Hakemukseen liitetään erillinen RRF-tukihakemuslomake sekä tukihakemuslomakkeessa ja ohjeissa mainitut liitteet.

Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

Hakukierros avataan eduskuntaehdolla. Tukipäätöksiin käytettävä valtuus sisältyy hallituksen vuoden 2024 lisätalousarvioon.

Lisätietoja RRF-energiainvestointituesta ja aikaisemmista hauista löydät Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: Rahoitetut RRF-energiainvestointihankkeet

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Irene Heikkilä, TEM, p.029 504 7158
erityisasiantuntija Daniela Karlsson, TEM, p. 029 504 7371
sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]