Maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturva

Työntekijällä on oikeus saada vapaata työstä varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamiseksi. Palvelukseen määrätty on palvelusajan päätyttyä tai keskeydyttyä otettava aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Lailla turvataan maanpuolustustehtäviin määrättyjen työntekijöiden työ- ja virkasuhteen jatkuminen silloin, kun he eivät voi kieltäytyä seuraamuksitta palvelukseen määräyksestä. Palvelusmuotoja ovat asevelvollisuuslaissa säädetyt varusmiespalvelus ja reservin kertausharjoitukset sekä siviilipalveluslaissa säädetyt siviilipalvelus ja täydennyspalvelus. Lain mukainen työsuhdeturva koskee myös naisten vapaaehtoiseen asepalveluun ja kriisinhallintaan siviilihenkilöinä osallistuvia.

Palvelukseen määrätyn on vapaan saamiseksi annettava työnantajalleen selvitys palvelukseen määräämisestä ja palveluksen alkamisajankohdasta. Selvitys on pääsääntöisesti esitettävä viimeistään kaksi kuukautta ennen palveluksen alkamista. 

Työnantaja ei saa irtisanoa virka- tai työsuhdetta palveluksen vuoksi. Irtisanomissuoja alkaa siitä, kun työntekijä on antanut työnantajalle selvityksen palvelukseen määräämisestä. Irtisanomissuoja ei kuitenkaan ole ehdoton. Palvelusta suorittavan työntekijän työsopimuksen saa irtisanoa taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan tai lakkaa.

Työnantajalle ilmoitettava töihin paluusta

Kun työntekijä haluaa palata entiseen työpaikkaansa, hänen on ennen palveluksen päättymistä tai sen keskeydyttyä ilmoitettava siitä työnantajalle. Ilmoitus on tehtävä vähintään 14 kalenteripäivää ennen suunniteltua työhön palaamista.

Työhön on palattava viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus paluusta on tehty työnantajalle. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työhön palaamisen ajankohdasta myös toisin.

Reservin kertausharjoituksiin tai ylimääräiseen palvelukseen kutsutun työntekijän on palattava työhön välittömästi kyseisen palveluksen jälkeen.

Työnantajan ei tarvitse ottaa työntekijää takaisin ennen kuin 14 päivää ilmoituksen vastaanottamisesta on kulunut. Jos työntekijä ei ole ilmoittanut työhön palaamisestaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun palvelus päättyi tai keskeytyi, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena palveluksen päättymisestä tai keskeytymisestä lukien. Työnantajalla on oikeus saada tieto palveluksen päättymisajankohdasta asevelvollis- tai siviilipalvelusrekisteristä.

Lisätietoja

Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto

Lainsäädännön valmistelu: Elli Nieminen, Katja Peltola
​​​​​​​