Maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturva

Työntekijällä on oikeus saada vapaata työstä varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamiseksi. Palvelukseen määrätty on palvelusajan päätyttyä tai keskeydyttyä otettava aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Laki turvaa maanpuolustustehtäviin määrättyjen työntekijöiden työ- ja virkasuhteen jatkumisen silloin, kun he eivät voi kieltäytyä seuraamuksitta palvelukseen määräyksestä. Palvelusmuotoja ovat asevelvollisuuslaissa säädetyt varusmiespalvelus ja reservin kertausharjoitukset sekä siviilipalveluslaissa säädetyt siviilipalvelus ja täydennyspalvelus. Työsuhdeturva koskee myös naisten vapaaehtoiseen asepalveluun ja kriisinhallintaan siviilihenkilöinä osallistuvia.

Palvelukseen määrätyn on vapaan saamiseksi annettava työnantajalleen selvitys palvelukseen määräämisestä ja palveluksen alkamisajankohdasta.  

Työnantaja ei saa irtisanoa virka- tai työsuhdetta palveluksen vuoksi. Palvelusta suorittavan työntekijän työsopimuksen saa irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan tai lakkaa.

Työnantajalle ilmoitettava töihin paluusta

Työntekijän, joka palveluksen jälkeen haluaa palata entiseen työpaikkaansa, on ennen palveluksen päättymistä tai sen keskeydyttyä ilmoitettava työnantajalle vähintään 14 päivää ennen suunniteltua palaamista.

Työhön on palattava viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus paluusta on tehty työnantajalle. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia paluuajasta myös toisin.

Reservin kertausharjoituksiin tai ylimääräiseen palvelukseen kutsutun on palattava työhön välittömästi palveluksen jälkeen.

Jos työntekijä ei ole ilmoittanut työhön palaamisestaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun palvelus päättyi tai keskeytyi, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena. Työnantajalla on oikeus saada tieto palveluksen päättymisajankohdasta asevelvollis- tai siviilipalvelusrekisteristä.

Lisätietoja:

Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Elli Nieminen