Alueiden kehittäminen ja maakuntien liitot

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien muiden eri tahojen kanssa.

Alueiden kehittämisen lisäksi maakunnan liiton lakisääteisenä tehtävänä on myös maakuntakaavoitus. Manner-Suomessa on 18 maakuntaa (lisäksi Ahvenanmaa).

Maakuntien strateginen suunnittelu

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20-30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla.

Maakuntaohjelma on maakuntasuunnitelman tavoitteisiin ja strategioihin perustuva kehittämisohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen alueellista kehittämistyötä. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Lisäksi siinä on kuvaus maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista. Rahoitussuunnitelma on myös tärkeä osa maakuntaohjelmaa.

Lapissa ohjelmaan sisältyy saamelaiskäräjien valmistelema saamelaiskulttuuria koskeva osio.

Maakuntaohjelmat laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain. Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan ja ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto.

TEM vastaa maakuntaohjelmien toimeenpanon yhteensovittamisesta, seurannasta ja arvioinnista yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muiden alueiden kehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa.

Nykyiset maakuntaohjelmat on laadittu kaudelle 2018-2021. Lisätietoa maakuntaohjelmista löytyy kunkin maakunnan sivuilta.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpiteet ja hankekokonaisuudet sekä suunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma sisältää painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan. Myös maakunnan toimet rakennemuutoksen ennakoimiseksi ja siihen varautumiseksi on kuvattu toimeenpanosuunnitelmassa. Toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan myös maakuntien yhteistoiminta-alueita koskevat ja muut maakuntien yhteiset toimenpiteet sekä keskushallinnolle tehtävät aloitteet.

Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan maakuntaliiton johdolla yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa kahden vuoden välein. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa vuosittain. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä (MYR).

Maakuntakaavalla luodaan pitkällä aikavälillä (10-20 vuotta) alueidenkäytölliset edellytykset ja suuntaviivat maakunnan tavoitetilan saavuttamiseksi. Maakuntakaava kytkeytyy maakuntaohjelmaan, koska maakuntaohjelmassa määritellyt kehittämistoimet saattavat edellyttää alueidenkäytön suunnittelua. Toisaalta maakuntakaavaa voidaan toteuttaa maakuntaohjelman toimenpitein.

Lisätietoja: Tapani Mattila, Mikko Härkönen