Arktinen politiikka

Kiinnostus arktiseen alueeseen ja siellä avautuviin taloudellisiin mahdollisuuksiin lisääntyy. Arktisen alueen talous asemoituu monilla tavoin laajempiin globaaleihin markkinoihin ja kysymyksiin. Vihreän siirtymän mahdollistamisessa arktisen alueen luonnonvarojen merkitys on huomattu; arktisen alueen harvinaiset maametallit ovat kiinnostuksen kohteena vihreän siirtymän toteutumisessa. Ilmaston lämpenemisen myötä avautuvien arktisten merireittien odotetaan palvelevan rahtiliikennettä muun muassa Aasian ja Euroopan välillä.       

Euroopan unionin vuonna 2021 ilmestynyt arktinen tiedonanto korostaa tarvetta ylläpitää arktisen alueen vakautta, taloudellista menestystä ja kestävyyttä. Ilmastonmuutos tunnistetaan uhkana erityisesti arktisella alueella, mutta samalla nähdään, että alue tarjoaa sen asukkaille myös runsaasti kestävän tulevaisuuden työpaikkoja. Monet alueen tulevaisuuteen vaikuttavat ratkaisut edellyttävät alueellista ja multilateraalista yhteistyötä. 

Arktinen talousneuvosto kokoaa elinkeinoelämän toimijoita ja tuo niiden näkökulmaa arktisen alueen kehittämiseen. Myös arktisen alueen suotuisan kehityksen aikaansaaminen edellyttää laajaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Arktisen talousneuvoston yhteistyö Arktisen neuvoston kanssa kuvastaa taloudellisten asioiden esiinnousua alueen ainutlaatuisen ympäristön suojelun rinnalla ja myös tukena.  

Suomella on pitkän ajan osaamista toimimisesta arktisissa ja kylmissä olosuhteissa. Arktinen on luonnollinen kotimarkkina suomalaisille yrityksille ja tarjoaa haastavaa ja kehittyvää markkinaa suomalaiselle arktiselle osaamiselle. Elinkeinoelämälle uudet liiketoimintamahdollisuudet aukeavat teemojen, kuten ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen, toimivan infrastruktuurin sekä digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen ympärille. 

Ollakseen osa arktisen alueen kehitystä suomalaisen elinkeinoelämän ja osaamisen on oltava mukana arktisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä. Ymmärtämällä arktinen konteksti ja toimintaympäristö sekä arktisella kohdattavat ongelmat voidaan tarjota tuotteita ja palveluita ratkaisu- ja tarvelähtöisesti. Kilpailukyvyn ylläpitämisessä arktisen osaamisen jatkuva kehittäminen korostuu aluetta kohtaan kohdistuvan kiinnostuksen ja kilpailun kasvaessa.
 

Lisätietoja:

Mikko Martikainen