Yhteistoiminta-asiamiehen pääasialliset tehtävät

Yhteistoiminta-asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. Toimikausi on viisi vuotta.

Yhteistoiminta-asiamies muun muassa:

 • valvoo
  • yhteistoimintalain (334/2007),
  • yritysryhmäyhteistoimintalain (335/2007),
  • henkilöstöedustuslain (725/1990),
  • henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiöissä ja eurooppaosuuskunnissa annetun lain (758/2004) sekä
  • henkilöstörahastolain (934/2010)

noudattamista ja seuraa niiden tavoitteiden toteutumista

 • antaa neuvoja em. lakien soveltamisesta
 • edistää ja parantaa työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa sekä muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmien toteutumista
 • valvoo henkilöstörahaston toimintaa ja hallinnointia
 • ylläpitää henkilöstörahastorekisteriä.

Yhteistoiminta-asiamiehellä on oikeus muun muassa:

 • saada salassapitosäännösten estämättä työnantajalta maksutta valvontaa varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat
 • suorittaa valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastus yrityksessä
 • saattaa asia esitutkintaan, jos lain rikkomisesta seuraa rangaistus.

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston yhteystiedot

Yhteistoimintaa koskevien lakien rikkomista koskeva ilmoitus

Valvontailmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti, mutta sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 1. ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
 2. työnantajan sekä toimitusjohtajan, henkilöstöasioista vastaavan tms. nimi ja yhteystiedot
 3. tapahtumakuvaus

Ilmoitus tulee lähettää joko sähköisesti osoitteeseen yhteistoiminta-asiamies(a)tem.fi tai postitse yhteystiedot-kohdasta löytyvään osoitteeseen.

Ilmoittajan henkilöllisyys sekä se, että ilmoituksen johdosta on tehty valvontatoimenpide, on pidettävä salassa. Ilman suostumusta ilmoittajan henkilöllisyys voidaan ilmoittaa vain poliisiviranomaiselle epäillyn rikoksen selvittämiseksi.

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2018

Katso myös: Yhteistoimintamenettely ja henkilöstön osallistumisjärjestelmät