Yhteistoimintamenettely ja muut henkilöstön osallistumisjärjestelmät

Yhteistoiminta yrityksissä ja yritysryhmissä

Yhteistoiminnan tarkoituksena on yrityksen toiminnan ja työolosuhteiden kehittäminen. Yhteistoiminta (yt-toiminta) käsittää henkilöstön kuulemisen ja henkilöstölle tiedottamisen.

Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen henkilöstön asemaan vaikuttavista asioista, hänen on neuvoteltava työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa. Näiden neuvottelujen tavoitteena on lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Yrityksissä tapahtuvaa yhteistoimintaa sääntelee laki yhteistoiminnasta yrityksissä (yhteistoimintalaki). Katso myös taloudellisesti tuettu ammatillisen osaamisen kehittäminen

Laissa yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (konserniyhteistoimintalaki) säädetään yhteistoiminnasta suomalaisessa yritysryhmässä, jossa on yhteensä vähintään 500 työntekijää, ja Euroopan talousalueella toimivassa yritysryhmässä, jossa on yhteensä vähintään 1 000 työntekijää siten, että vähintään kahdessa jäsenvaltiossa on kussakin vähintään 150 työntekijää.

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa

Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa antaa henkilöstölle oikeuden osallistua yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstön asemaa koskevien asioiden käsittelyyn. Oikein järjestetty henkilöstön edustus edistää tiedonkulkua henkilöstön, yritysjohdon ja yrityksen omistajien välillä.

Henkilöstön asiantuntemus voidaan näin tehokkaasti hyödyntää yritystä koskevassa päätöksenteossa. Tarkoituksena henkilöstön edustuksessa on myös yrityksen kilpailukyvyn turvaaminen.

Eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan henkilöstöedustus

Eurooppayhtiö ja eurooppaosuuskunta ovat yhtiömuotoja, joiden avulla on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa koko Euroopan unionin alueella saman yhtiön nimissä. Lailla henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa on toteutettu Suomessa Euroopan unionin direktiivit eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksella. Henkilöstöedustus tarkoittaa sellaista järjestelmää, jonka avulla henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin.

Henkilöstörahasto

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen, viraston tai kunnan henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on yrityksen, viraston tai kunnan sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien (henkilöstörahastoerä ja henkilöstörahastoerän lisäosa) ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahaston jäseninä on koko henkilöstö. Henkilöstörahastojen toimintaa säätelee henkilöstörahastolaki.

Hanke

Yhteistoimintalain muutostarpeet -työryhmä, sen määräajat: väliraportti 14.6.2019 ja halltuksen esitys -muotoinen raportti 31.3.2020

Työryhmän väliraportti 19.6.2019, lausunnolla 23.8.2019 mennessä, ks. lausuntopalvelu.fi

Julkaisuja

Selvitys yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuudesta, 2018

Yhteistoimintalain toimivuus ja muutostarpeet työneuvoston lausunnon ja yhteistoiminta-asiamiehen aloitteen näkökulmasta, 2014

Lisätietoja:

Työlainsäädäntöesitteet

Lakien valvonta ym. yhteistoiminta-asiamies
Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner, Elli Nieminen