Yhteistoimintamenettely ja muut henkilöstön osallistumisjärjestelmät

 HenkilöstökokousYhteistoiminta yrityksissä ja yritysryhmissä

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Laki muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä
  2. Neuvottelut muutostilanteissa (muutosneuvottelut)
  3. Henkilöstön edustaja yrityksen hallinnossa (hallintoedustaja)

Lakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Säännöksiä henkilöstön hallintoedustajasta sovelletaan yrityksiin, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää. Lakia ei sovelleta valtion tai kuntien virastoissa tai laitoksissa. Sivustoa päivitetään.

Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetussa laissa (konserniyhteistoimintalaki), säädetään yhteistoiminnasta suomalaisessa yritysryhmässä, jossa on yhteensä vähintään 500 työntekijää. Sitä sovelletaan myös Euroopan talousalueella toimivassa yritysryhmässä, jossa on yhteensä vähintään 1 000 työntekijää siten, että vähintään kahdessa jäsenvaltiossa on kussakin vähintään 150 työntekijää.

Eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan henkilöstöedustus

Eurooppayhtiö ja eurooppaosuuskunta ovat yhtiömuotoja, joiden avulla on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa koko Euroopan unionin alueella saman yhtiön nimissä. Henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa annetulla lailla on toteutettu Suomessa Euroopan unionin direktiivit eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksella. Henkilöstöedustus tarkoittaa sellaista järjestelmää, jonka avulla henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin.

Henkilöstörahasto

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen, viraston tai kunnan henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on yrityksen, viraston tai kunnan sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien (henkilöstörahastoerä ja henkilöstörahastoerän lisäosa) ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahaston jäseninä on koko henkilöstö. Henkilöstörahastojen toimintaa säätelee henkilöstörahastolaki.

Katso myös

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2021 vp; EV 219/2021 vp)

Linkki eduskunnan sivuille, hallituksen esitys HE 159/2021

Julkaisuja

Selvitys yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuudesta, 2018

Yhteistoimintalain toimivuus ja muutostarpeet työneuvoston lausunnon ja yhteistoiminta-asiamiehen aloitteen näkökulmasta, 2014

Lisätietoja:

Työlainsäädäntöesitteet

Lakien valvonta ym. yhteistoiminta-asiamies
Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner, Elli Nieminen