Yhteistoimintamenettely ja muut henkilöstön osallistumisjärjestelmät

 HenkilöstökokousYhteistoiminta yrityksissä ja yritysryhmissä

Yhteistoiminnan tarkoituksena on yrityksen toiminnan ja työolosuhteiden kehittäminen. Yhteistoiminta (yt-toiminta) käsittää sekä henkilöstön kuulemisen että henkilöstölle tiedottamisen.

Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen henkilöstön asemaan vaikuttavista asioista, hänen on neuvoteltava työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa. Näiden neuvottelujen tavoitteena on lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Yrityksissä tapahtuvaa yhteistoimintaa sääntelee yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki (yhteistoimintalaki). Katso myös lisää taloudellisesti tuettu ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetussa laissa (konserniyhteistoimintalaki), säädetään yhteistoiminnasta suomalaisessa yritysryhmässä, jossa on yhteensä vähintään 500 työntekijää. Sitä sovelletaan myös Euroopan talousalueella toimivassa yritysryhmässä, jossa on yhteensä vähintään 1 000 työntekijää siten, että vähintään kahdessa jäsenvaltiossa on kussakin vähintään 150 työntekijää.

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa

Henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa annetussa laissa säädetään henkilöstölle oikeus osallistua yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstön asemaa koskevien asioiden käsittelyyn. Oikein järjestetty henkilöstön edustus edistää tiedonkulkua henkilöstön, yritysjohdon ja yrityksen omistajien välillä.

Henkilöstön asiantuntemus voidaan näin tehokkaasti hyödyntää yritystä koskevassa päätöksenteossa. Tarkoituksena henkilöstön edustuksessa on myös yrityksen kilpailukyvyn turvaaminen.

Eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan henkilöstöedustus

Eurooppayhtiö ja eurooppaosuuskunta ovat yhtiömuotoja, joiden avulla on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa koko Euroopan unionin alueella saman yhtiön nimissä. Henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa annetulla lailla on toteutettu Suomessa Euroopan unionin direktiivit eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksella. Henkilöstöedustus tarkoittaa sellaista järjestelmää, jonka avulla henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin.

Henkilöstörahasto

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen, viraston tai kunnan henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on yrityksen, viraston tai kunnan sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien (henkilöstörahastoerä ja henkilöstörahastoerän lisäosa) ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahaston jäseninä on koko henkilöstö. Henkilöstörahastojen toimintaa säätelee henkilöstörahastolaki.

Käynnissä oleva lainsäädäntöhanke

Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, linkki eduskunnan sivuille HE 159/2021

Julkaisuja

Selvitys yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuudesta, 2018

Yhteistoimintalain toimivuus ja muutostarpeet työneuvoston lausunnon ja yhteistoiminta-asiamiehen aloitteen näkökulmasta, 2014

Lisätietoja:

Työlainsäädäntöesitteet

Lakien valvonta ym. yhteistoiminta-asiamies
Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner, Elli Nieminen