Alueiden kehittämisen lainsäädäntö

Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikkaa koskeva lainsäädäntö on uudistettu ja tullut voimaan syksyllä 2021.  

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021, ns. toimeenpanolaki) ohjaa alueiden kehittämistä. Se sisältää säännökset alueiden kehittämisen tavoitteista, viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä ohjelmatyöstä ja yhteistyömenettelyistä. Laissa on myös säännökset alue- ja rakennepolitiikan Suomen ohjelman laatimisesta ja hallinnoinnista. Lisäksi lakiin sisältyvät säännökset Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hallinnoinnista. 

Alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa (757/2021, ns. rahoituslaki) säädetään seuraavista tuista ja niiden myöntämisen edellytyksistä:

  1. työ- ja elinkeinoministeriön ja maakuntien liittojen kansallisista alueiden kehittämisen varoista myönnettävät tuet,  
  2.  maakuntien liittojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Ruokaviraston EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista myönnettävät tuet ja 
  3. Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien mukainen kansallinen vastinrahoitus.

Laissa ovat tuen hakemista sekä tuen myöntämistä, maksamista, valvontaa ja takaisinperintää koskevat keskeiset säädökset. Lisäksi lakiin sisältyvät erityiset säännökset EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta vuosina 2021- 2027. Lakiin sisältyvät myös säännökset Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien kansallisen vastinrahoituksen toimeenpanosta vuosina 2021 - 2027. Lisäksi laissa on kyseisten ohjelmien varojen käyttöä koskevia tarkastuksia koskevat säännökset ohjelmakaudella 2021 - 2027.

Kansallinen lainsäädäntö

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rakennerahastotoimintaa ohjaavat EU-säädökset, jotka on pääosin hyväksytty ohjelmakaudelle 2014–2020. Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevan yleisasetuksen lisäksi annettiin rahastokohtaiset asetukset Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. Lisäksi on päivitetty Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymää koskeva EAYY-asetus ja annettu asetus Euroopan alueellisen yhteistyön tukemisesta EAKR-varoin. Nämä säädökset muodostavat ns. koheesioasetuspaketin.

Kansallinen lainsäädäntö

EU:n säädökset ja ohjeet

Kansallisen lainsäädännön lisäksi alue- ja rakennepolitiikan rahastojen varoista rahoitettavaa toimintaa ohjaavat EU-säädökset, jotka on hyväksytty ohjelmakaudelle 2021–2027. Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman yleisasetuksen lisäksi on annettu rahastokohtaiset asetukset Euroopan sosiaalirahasto Plussassa (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) sekä asetus Euroopan alueellisesta yhteistyöstä (Interreg). 

EU:n lainsäädäntö

Lisätietoja: Tarja Reivonen-Kavonius