Alueiden kehittämisen lainsäädäntö

Vuonna 2014 voimaan tullut laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista (7/2014) ohjaa alueiden kehittämistä. Se sisältää säännökset alueiden kehittämisen tavoitteista, viranomaisista ja niiden tehtävistä ja ohjelmatyöstä.  Laissa on lisäksi erityissäännökset rakennerahasto-ohjelman ja Euroopan alueellisen yhteistyön toimenpideohjelmien hallinnoinnista.

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa (8/2014) säädetään

1) työ- ja elinkeinoministeriön ja maakuntien liittojen kansallisella ja rakennerahastojen rahoituksella toteutettavien hankkeiden rahoituksesta ja

 2) sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalojen rakennerahastohankkeiden rahoituksesta.

Laissa on tuen myöntämistä, maksamista ja valvontaa koskevat keskeiset säädökset. 

Rakennerahastolait, asetukset ja ohjeet

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rakennerahastotoimintaa ohjaavat EU-säädökset, jotka on pääosin hyväksytty ohjelmakaudelle 2014–2020. Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevan yleisasetuksen lisäksi annettiin rahastokohtaiset asetukset Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. Lisäksi on päivitetty Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymää koskeva EAYY-asetus ja annettu asetus Euroopan alueellisen yhteistyön tukemisesta EAKR-varoin. Nämä säädökset muodostavat ns. koheesioasetuspaketin.

Kansallinen lainsäädäntö

EU:n lainsäädäntö

Lisätietoja: Tuula Manelius