Alueiden kehittämisen lainsäädäntö

Vuonna 2014 voimaan tullut laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista (7/2014) ohjaa alueiden kehittämistä. Se sisältää säännökset alueiden kehittämisen tavoitteista, viranomaisista ja niiden tehtävistä ja ohjelmatyöstä.  Laissa on lisäksi erityissäännökset rakennerahasto-ohjelman ja Euroopan alueellisen yhteistyön toimenpideohjelmien hallinnoinnista.

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevaa lainsäädäntöä parhaillaan uudistetaan. Hallituksen esitys annetaan kevätistuntokaudella 2021. Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021. Aikatauluun vaikuttaa ohjelmakauden 2021-2027 EU-asetusten hyväksymisaikataulu.

Linkki säädöshankkeeseen TEM035:00/2019

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa (8/2014) säädetään

1) työ- ja elinkeinoministeriön ja maakuntien liittojen kansallisella ja rakennerahastojen rahoituksella toteutettavien hankkeiden rahoituksesta ja

 2) sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalojen rakennerahastohankkeiden rahoituksesta.

Laissa on tuen myöntämistä, maksamista ja valvontaa koskevat keskeiset säädökset. 

Rakennerahastolait, asetukset ja ohjeet

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rakennerahastotoimintaa ohjaavat EU-säädökset, jotka on pääosin hyväksytty ohjelmakaudelle 2014–2020. Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevan yleisasetuksen lisäksi annettiin rahastokohtaiset asetukset Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. Lisäksi on päivitetty Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymää koskeva EAYY-asetus ja annettu asetus Euroopan alueellisen yhteistyön tukemisesta EAKR-varoin. Nämä säädökset muodostavat ns. koheesioasetuspaketin.

Kansallinen lainsäädäntö

EU:n lainsäädäntö

Lisätietoja: Tarja Reivonen-Kavonius