Suomen kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut TEM:n hallinnonalalla

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia yrityksille suunnattuja rahoitushakuja on avautumassa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla syksyllä 2021. Hakuja on tarkoitus avata muun muassa energiajärjestelmän murroksen, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen sekä TKI-investointien tueksi.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. 

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Aikataulu ja rahoituspäätösten tekeminen

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman, joka on osa kestävän kasvun ohjelmaa. Hallitus toimitti suunnitelman komissiolle 27. toukokuuta 2021. Alustavan aikataulun mukaisesti neuvoston odotetaan tekevän päätöksensä suunnitelmasta kesän aikana.

Rahoituspäätösten tekeminen edellyttää myös, että eduskunta on hyväksynyt rahoituksen sisältävän talousarvion. 

Tälle verkkosivulle on koottu tietoa yrityksille haettavaksi tulevasta rahoituksesta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Osassa hauista hakijana voi olla yritysten lisäksi tutkimusorganisaatioita, sekä innovaatioinfrastruktuurien ja kokeiluympäristöjen osalta myös muut julkiset toimijat kuten kaupungit. Rahoitusta myöntävät organisaatiot – työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, ELY-keskukset ja Energiavirasto –  tulevat tiedottamaan hauista tarkempia tietoja. 

Verkkosivua päivitetään sitä mukaa kun tiedot tarkentuvat.

Business Finland ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Energiajärjestelmän murrokseen ja teollisuuden energiaratkaisuihin liittyvät haut

Syksyllä 2021 on tarkoitus avata yrityksille rahoitushakuja, jotka liittyvät energia-infrastruktuuriin, uusiin energiateknologioihin, vähähiiliseen vetyyn ja hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen. Alustavasti suunnitteilla on avata aiehaku ennen varsinaisia rahoitushakuja. 

Energiainfrastruktuuri

 • Teema: Rahoitusta voi hakea investointeihin, jotka liittyvät energian siirtoon ja jakeluun, erityisesti kaukolämpöinfrastruktuurin rakentamiseen hukkalämpöjen talteen ottamiseksi. Muita mahdollisia rahoituskohteita ovat investoinnit sähkön kantaverkkoon, uusien innovatiivisten teknologioiden käyttöönotto jakeluverkoissa sekä vähähiilisten kaasujen ja vedyn siirron rahoitus. 
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta syksyllä 2021
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio alkuvuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 155 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM ja mahdollisesti Business Finland

Uudet energiateknologiat

 • Teema: Rahoitusta voi hakea investointeihin, jotka liittyvät uusiin energiateknologioihin, kuten merituulivoimaan, suuren kokoluokan aurinkovoimaan, biokaasuun, uusiutuviin liikennepolttoaineisiin, geolämpöön ja lämmöntalteenottoon.
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta syksyllä 2021
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio alkuvuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 155 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM ja mahdollisesti Business Finland

Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen

 • Teema: Rahoitusta voi hakea puhtaan vedyn tuotantoon sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyviin investointeihin ja innovaatioihin.  
 • Aikataulu: Niin sanotun vety-IPCEI:n kansallinen haku käynnistyy alkukesästä 2021. Mahdollisten muiden kuin IPCEI-hankkeiden haku syksy 2021.
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio alkuvuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 150 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland ja TEM

TEM:n tiedote 11.6.2021: Business Finland avaa vetyhankkeiden haun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa
Business Finlandin hakuilmoitus: Suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen vety-IPCEI:hin

Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen

 • Teema: Rahoitusta voi hakea teollisuuden hiilidioksidipäästöjä vähentäviin ratkaisuihin, mm. prosessien sähköistämiseen, hybridiratkaisuihin sekä lämpöpumpputeknologian ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta syksyllä 2021
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio alkuvuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 60 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM ja mahdollisesti Business Finland

Julkisen liikennesähkön, biokaasun ja uusien käyttövoimien jakelu- ja tankkausinfrastruktuurin tukeminen

 • Teema: Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen tukemalla julkista liikennesähkön, biokaasun ja uusien käyttövoimien jakelu- ja tankkausinfrastruktuuria.
 • Aikataulu: tarkentuu myöhemmin
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio vuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 20 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Energiavirasto

Keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävät investoinnit

 • Teema: Kiertotalouden investointiavustuksella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen, kuten biotalouden sekä muiden keskeisten teollisuuden alojen materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Esimerkkeinä akkumateriaalit, muovit, tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, rakennus- ja purkumateriaalit. Rahoitus kohdistetaan pilotti- ja demonstraatiolaitoksiin, ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin ja niihin kytkeytyvään TKI-toimintaan sekä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävän uuden teknologian käyttöönottoon.
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta syksyllä 2021
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio loppuvuosi 2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 110 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus (TKI)

Kesäkuussa 2021 avataan veturiyritysten haastekilpailu. Myöhemmin avataan hakuja tulevaisuuden avainalojen ja innovaatioinfrastruktuurien kehittämiseen sekä kasvuyritysten innovaatiohankkeisiin.  

Veturiyritysrahoitus

 • Teema: Veturiyritysrahoituksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.
 • Aikataulu: haastekilpailu käynnistyi 2.6.2021
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio loppuvuosi 2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 100 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Veturiyrityksistä vipuvartta – haastekilpailu 2021 käynnissä

Tulevaisuuden avainalat

 • Teema: Tulevaisuuden avainalojen rahoitusta voi hakea veturiyritysten kumppanuushankkeisiin.
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta syksyllä 2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 27 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Innovaatioinfrastruktuurit ja kokeiluympäristöt

 • Teema: Innovaatioinfrastruktuurien kehityshankkeet ovat kertaluonteisia investointeja, joilla pyritään luomaan uudenlaisia ympäristöjä tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja kehittämiseen. 
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta vuonna 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 25 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Kasvuyritysten innovaatiohankkeet

 • Teema: Rahoitus kohdistetaan viennistä kasvua hakevien pk-yrityksien tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. 
 • Aikataulu: jatkuva haku arviolta syksyllä 2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 20 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Luovien alojen uudistumisen rahoitus

 • Teema: Rahoitus luovien alojen kehittämiseksi, uudistamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ensimmäisen haun kärkiteemat ovat AV-alan ja tapahtuma-alan kehityshankkeet.
 • Aikataulu: Rahoitus on haettavissa syksyllä 2021 alkaen
 • Kokonaisrahoitus: 9 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu

 • Teema: Rahoitus kohdistuu matkailualan elpymiseksi vaadittavaan uudistamiseen ja kehittämiseen. Keskeistä on kilpailukyvyn vahvistaminen digitaalisten ratkaisujen, kestävien toimintatapo-jen ja asiakastuntemuksen avulla muuttuneilla kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Rahoitusta kohdistetaan myös vahvistamaan matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. 
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta loppuvuodesta 2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 5 miljoonaa euroa 
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Kasvun kiihdyttämisohjelma yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen

 • Teema: Rahoitushaku erityisesti pienille yrityksille kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen, jotta yritykset pystyisivät paremmin vastaamaan koronan aiheuttamiin yritysten liiketoimintaympäristön muutoksiin sekä nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rahoituksella edistetään erityisesti digitaalisen teknologian ja toimintatavan hyödyntämistä pienten yritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa. 
 • Aikataulu: tarkentuu myöhemmin, vuosi 2022
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: tarkentuu myöhemmin, vuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 10 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: ELY-keskukset
   

Myöhemmin avautuvia rahoitushakuja yrityksille

Vuosien 2021 ja 2022 aikana käynnistyy lisää rahoitushakuja yrityksille, joista kerrotaan tarkemmin myöhemmin. Rahoitusta haetaan Business Finlandin kautta.

 • Teollisuuden vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitaalista uudistumista sekä teollisen palveluviennin kasvattamista tukeva ohjelma, lisärahoitusta 4 miljoonaa euroa
 • Terveys- ja hyvinvointiosaamisen ja –teknologioiden ohjelma, lisärahoitusta 4 miljoonaa euroa
 • Mikroelektroniikka, 15 miljoonaa euroa
 • 6G:n, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehittämisympäristöt, 10 miljoonaa euroa

Eri toimenpiteisiin kohdennettavan rahoituksen määrä täsmennetään tarvittaessa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevan neuvoston päätöksen ja vuonna 2022 vahvistuvan enimmäisrahoitusosuuden mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla rahoitettavien yrityksille suunnattavien hakujen tarkat kriteerit julkaistaan hankehakujen käynnistyessä. Rahoitus on kilpailullista ja haut ovat valtakunnallisia. 

Rahoitusta myönnetään nykyisen kaltaisilla rahoitusvälineillä. Rahoituskriteereihin liittyy EU:n elpymis- ja palautumisvälineen hyödyntämiseen kuuluvia erityisiä vaatimuksia, kuten ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen, eli investointien täytäntöönpanosta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille. Erityisvaatimusten huomiointitapa tarkennetaan ennen hakujen avautumista.  


Lisätiedot:
hankejohtaja Mikko Vähä-Sipilä
(energia) johtava asiantuntija Juho Korteniemi
(teollisuus) johtava asiantuntija Jyrki Alkio
(TKI ja muut yritystuet) teollisuusneuvos Sampsa Nissinen
(TKI) johtava asiantuntija Timo Haapalehto

 

Valtiovarainministeriö: Suomen kestävän kasvun ohjelma

Business Finland ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Euroopan unionin rahoittama