Suomen kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut TEM:n hallinnonalalla

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Ensimmäiset Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset yrityksille suunnatut rahoitushaut avautuivat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kesällä 2021.

Haut koskevat muun muassa energiajärjestelmän murrosta, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisuja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestointeja.

Osassa hauista hakijana voi olla yritysten lisäksi tutkimusorganisaatioita, sekä innovaatioinfrastruktuurien ja kokeiluympäristöjen osalta myös muita julkisia toimijoita. Rahoitusta myöntävät organisaatiot – työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, ELY-keskukset ja Energiavirasto –  tulevat tiedottamaan hauista tarkempia tietoja. 

Yritysrahoitushaut

Energiajärjestelmän murrokseen ja teollisuuden energiaratkaisuihin liittyvät haut

Energiainfrastruktuuri

 • Teema: Rahoitusta voi hakea investointeihin, jotka liittyvät energian siirtoon ja jakeluun, erityisesti kaukolämpöinfrastruktuurin rakentamiseen hukkalämpöjen talteen ottamiseksi. Muita mahdollisia rahoituskohteita ovat investoinnit sähkön kantaverkkoon, uusien innovatiivisten teknologioiden käyttöönotto jakeluverkoissa sekä vähähiilisten kaasujen ja vedyn siirron rahoitus. 
 • Aikataulu:  
 • Kokonaisrahoitus: 155 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM
 • Rahoitetut hankkeet: TEM verkkopalvelu

Tiedote 20.12.2021: Rahoitushaku energiajärjestelmän ja teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseksi on käynnistynyt

Tiedote 15.3.2023: Haku avautuu: Investointitukea energiainfrastruktuuri-investointien sekä teollisuuden sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeille 

Tiedote 15.4.2024: Energiainfrastruktuurihankkeiden RRF-investointitukea haettavissa 15.5. asti 

Uudet energiateknologiat

 • Teema: Rahoitusta voi hakea investointeihin, jotka liittyvät uusiin energiateknologioihin, kuten merituulivoimaan, suuren kokoluokan aurinkovoimaan, biokaasuun, uusiutuviin liikennepolttoaineisiin, geolämpöön ja lämmöntalteenottoon.
 • Aikataulu: 
 • Kokonaisrahoitus: 155 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM 
 • Rahoitetut hankkeet: TEM verkkopalvelu

Tiedote 20.12.2021: Rahoitushaku energiajärjestelmän ja teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseksi on käynnistynyt

Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen

Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen

 • Teema: Rahoitusta voi hakea teollisuuden hiilidioksidipäästöjä vähentäviin ratkaisuihin, mm. prosessien sähköistämiseen, hybridiratkaisuihin sekä lämpöpumpputeknologian ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.
 • Aikataulu: 
 • Kokonaisrahoitus: 48 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM ja mahdollisesti Business Finland
 • Rahoitetut hankkeet: TEM verkkopalvelu

Tiedote 20.12.2021: Rahoitushaku energiajärjestelmän ja teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseksi on käynnistynyt

Tiedote 15.3.2023: Haku avautuu: Investointitukea energiainfrastruktuuri-investointien sekä teollisuuden sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeille

REPowerEU-haku energiainvestointituille

 • Teema: Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan lisätyn REPowerEU-luvun mukaisia puhtaan siirtymän investointeja, joiden tavoitteena on edistää Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä edistämällä uusien puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa energiatuotannossa sekä – käytössä ja/tai lisäämällä vedyn tuotannon ja varastoinnin kehittämistä kaupallisessa mittakaavassa.
 • Aikataulu:
  • Haku 29.1.–29.2.2024
 • Kokonaisrahoitus: 54,5 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Työ- ja elinkeinoministeriö 
 • Rahoitetut hankkeet: TEM verkkopalvelu 

Tiedote: REPowerEU-investointituki puhtaan siirtymän hankkeille haettavissa 29.2. asti 

Liikennesähkön ja uusiutuvan vedyn julkisen jakelu- ja tankkausinfrastruktuurin tukeminen

 • Teema: Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen tukemalla julkista liikennesähkön ja uusiutuvan vedyn jakelu- ja tankkausinfrastruktuuria.
 • Aikataulu: tarjouskilpailu
  • 16.5.2022–13.6.2022, 5.10.–26.10.2022 (tuki ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille)
  • 20.6.–22.8.2022, 5.10.–26.10.2022 (uusiutuvan vedyn tankkauspisteet)
 • Kokonaisrahoitus: 13,6 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Energiavirasto
 • Rahoitetut hankkeet: Tukea on myönnetty yhteensä 13,39 miljoonaa euroa 1060 latauspisteelle sekä kolmelle vedyn tankkauspisteelle. Hyväksyttyjen päätösten tiedot hankekohtaisesti löytyvät: Kilpailukierroksella 5/2022 rahoitetut hankkeet, Kilpailukierroksella 10/2022 rahoitetut hankkeet

Energiaviraston tiedote 15.9.2022: Kohti vähähiilistä liikennettä - infrastruktuurituen tarjouskilpailut jatkuvat

Energiaviraston tiedote 16.5.2022: Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille on käynnistynyt

Energiavirasto: Liikenteen infratuki

Keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävät investoinnit

Vähähiilinen rakennettu ympäristö

 • Teema: Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Kyseessä on ympäristöministeriön hallinnonalan toimenpide, jonka rahoitushaku toteutetaan merkittävältä osin Business Finlandin kautta.
 • Aikataulu: Rahoitusta myönnetään suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023.
  • Haku 23.8.2021–15.10.2021
  • Haku 23.8.2021–31.3.2022
  • Haku 1.9.2022–31.10.2022
  • Haku 2.12.2022–14.4.2023
 • Kokonaisrahoitus: Alustavan suunnitelman mukaisesti yhteensä 32 miljoonaa euroa.
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Ympäristöministeriö: Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma 

Business Finland: Vähähiilinen rakennettu ympäristö – Innovaatiorahoitushaku

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus (TKI)

Veturiyritysrahoitus

Tulevaisuuden avainalat

 • Teema: Tulevaisuuden avainalojen rahoitusta voi hakea veturiyritysten kumppanuushankkeisiin.
 • Aikataulu: 
  • Haku 16.4.–30.9.2021
  • Haku 30.9.2021–13.4.2023
 • Kokonaisrahoitus: 25 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland webinaari 3.9.: Kumppanuusrahoitushaku veturiyritysten ekosysteemien TKI-hankkeisiin

Business Finland 30.9.2021: Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Innovaatioinfrastruktuurit ja kokeiluympäristöt

 • Teema:  Rahoitus projekteille, jotka tähtäävät kestävää kasvua ja digitaalisaatiota tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen.
 • Aikataulu:
  • Ideavaiheen haku 14.10.–15.12.2021
  • Varsinainen rahoitushaku 18.3.–23.5.2022
  • Varsinainen rahoitushaku 20.2.–28.4.2023
 • Kokonaisrahoitus: 20,75 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland 14.10.2021: Rahoitushaku kärkiteknologioiden sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen – ideavaihe

Business Finland 18.3.2022: Rahoitushaku kärkiteknologioita sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen

Business Finland 20.2.2023: Rahoitushaku: 5G/6G, AI, kvantti, mikroelektroniikka 

Kasvuyritysten innovaatiohankkeet

 • Teema: Rahoitus kohdistetaan viennistä kasvua hakevien pk-yrityksien tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. 
 • Aikataulu: Haku 23.8.2021–31.10.2022
 • Kokonaisrahoitus: 18 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland 10.11.2021: Turvaa kilpailukykysi tulevaisuudessa – rahoitusta tarjolla innovatiivisille vihreille ideoille
Business Finland: Kasvuyritysten vihreä siirtymä: innovaatiorahoitushaku
Infotilaisuus 8.9.2021: Business Finlandin innovaatiorahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

5G/6G:n, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehittämisympäristöt

 • Teema: Rahoitus projekteille, jotka tähtäävät 5G/6G:n, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen
 • Aikataulu:
  • Ideavaiheen haku 14.10.–15.12.2021
  • Varsinainen haku 18.3.–23.5.2022 
  • Varsinainen haku 20.2.–28.4.2023
 • Kokonaisrahoitus: 10 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland 14.10.2021: Rahoitushaku kärkiteknologioiden sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen – ideavaihe

Business Finland 18.3.2022: Rahoitushaku kärkiteknologioita sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen

Business Finland 20.2.2023: Rahoitushaku: 5G/6G, AI, kvantti, mikroelektroniikka 

Mikroelektroniikka

 • Teema: Rahoitus mikroelektroniikkahankkeille sekä suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen mikroelektroniikan ja konnektiviteetin IPCEI:hin.
 • Aikataulu: 
  • Haku 12.7.–23.8.2021
  • Haku 20.2.–28.4.2023
 • Kokonaisrahoitus: 15 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen mikroelektroniikan ja konnektiviteetin IPCEI:hin

Business Finland 20.2.2023: Rahoitushaku: 5G/6G, AI, kvantti, mikroelektroniikka 

Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun kärjet

Luovien alojen uudistumisen rahoitus

Business Finland 3.8.2021: Osallistu luovien alojen uudistamiseen ja kansainväliseen kasvuun – Kestävän kasvun ohjelman aiehaku aukeaa

Business Finland 15.9.2021: Innovaatiorahoitushaku luovien alojen uudistamiseen ja kansainväliseen kasvuun on julki

Business Finland 4.4.2022: Luova sisältö kasvun kärjeksi

Business Finland 30.5.2022: Rakettikasvua luoville aloille? Luova RRF-rahoitus mahdollistaa uusien innovatiivisten sisältöjen esiinmarssiin

Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu

 • Teema: Rahoitus kohdistuu matkailualan elpymiseksi vaadittavaan uudistamiseen ja kehittämiseen. Keskeistä on kilpailukyvyn vahvistaminen digitaalisten ratkaisujen, kestävien toimintatapojen ja asiakastuntemuksen avulla muuttuneilla kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.
 • Aikataulu: Yksittäisten yritysten haku 1.3.–29.4.2022.
 • Teeman kokonaisrahoitus: 1 miljoonaa euroa. Rahoitus on jaettu yhteensä 18 hankkeelle.
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku

Business Finlandin hakuinfo 8.3.2022: Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku

Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia

 • Teema: Rahoitushaun soveltamisalana on terveys- ja hyvinvointialan uudet innovatiiviset ratkaisut, joissa kehitetään digitaalisia ratkaisuja, teknologioita ja toimintatapoja terveydenhuoltoon. 
 • Aikataulu:
 • Teeman kokonaisrahoitus: 4 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Teollisuuden vähähiilisyys, kiertotalous, digitalisaatio ja palvelukehitys

 • Teema: Rahoitus teollisuuden vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitaalista uudistumista tukeviin hankkeisiin. Lisäksi rahoituksella tuetaan teollisen palveluviennin kasvattamista.
 • Aikataulu: Haku 21.1.–30.6.2022
 • Teeman kokonaisrahoitus: 4 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitushaku

Kasvun kiihdyttämisohjelma yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen

 • Teema: Rahoitushaku erityisesti pienille yrityksille kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen, jotta yritykset pystyisivät paremmin vastaamaan koronan aiheuttamiin yritysten liiketoimintaympäristön muutoksiin sekä nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rahoituksella edistetään erityisesti digitaalisen teknologian ja toimintatavan hyödyntämistä pienten yritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa. 
 • Aikataulu: 22.6.–31.12.2022
 • Teeman kokonaisrahoitus: 4,6 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: ELY-keskukset

ELY-keskus 22.6.2022: Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) rahoitushaku on avattu!

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla rahoitettavien yrityksille suunnattavien hakujen tarkat kriteerit julkaistaan hankehakujen käynnistyessä. Rahoitus on kilpailullista ja haut ovat valtakunnallisia. 

Rahoitusta myönnetään nykyisen kaltaisilla rahoitusvälineillä. Rahoituskriteereihin liittyy EU:n elpymis- ja palautumisvälineen hyödyntämiseen kuuluvia erityisiä vaatimuksia, kuten ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen, eli investointien täytäntöönpanosta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille. Erityisvaatimusten huomiointitapa tarkennetaan ennen hakujen avautumista.  

Lisätiedot:
johtaja Mikko Vähä-Sipilä
(energia) erityisasiantuntija Irene Heikkilä
(teollisuus, TKI ja muut yritystuet) erityisasiantuntija Siina Lepola-Lång

Valtiovarainministeriö: Suomen kestävän kasvun ohjelma
Business Finland ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Euroopan unionin rahoittama