Suomen elpymis- ja palautumis­suunnitelman mukaisten energiainvestointi­tukien ensimmäinen haku

Energiainvestointitukien haku 20.12.2021–4.3.2022: rahoitusta energiajärjestelmän murrokseen ja teollisuuden energiaratkaisuihin, yrityksille ja yhteisöille, yli 5 miljoonaa euroa ylittäviin hankkeisiin

Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä muun muassa vetyhankkeissa ja uuden energiateknologian hankkeissa.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa. 

Tuettavat hankkeet

Tukiohjelma on kohdistettu seuraaviin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman pilari 1:n mukaisiin investointeihin, joiden on valmistuttava viimeistään 30 kesäkuuta 2026: 

  1. Energiainfrastruktuuri-investoinnit (P1C1I1)
  2. Investoinnit uuteen energiateknologiaan (P1C1I2)
  3. Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (P1C2I1)
  4. Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (P1C2I2)

Tuen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1112/2021. 

Tällä hakukierroksella tuetaan suuren kokoluokan energiainvestointeja

Ensimmäisellä hakukierroksella tuetaan vain sellaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joiden hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa. 

Tuen myöntäminen perustuu investointityyppikohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa arvioidaan investointien vaikuttavuus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Erityisesti vertailussa tarkastellaan hankkeiden 

  • energia- ja päästövaikutuksia, 
  • kustannustehokkuutta, 
  • toteutettavuutta, 
  • hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa, 
  • teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä 
  • hankkeiden muita vaikutuksia.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta tai tuella rahoitettavaa rajattua osuutta hankkeesta ei saa aloittaa ennen tuen hakemista. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointien erityiset tukikelpoisuusehdot ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen 

Tuettavien hankkeiden tulee olla ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia. Hankkeet eivät saa sisältää toimia, jotka sisältyvät Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (2021/0317) liitteessä määriteltyyn poissulkemisluetteloon. Hankkeiden tulee noudattaa Euroopan Unionin ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. Tarkempaa tietoa on saatavissa hakuohjeista.  

Tuen myöntämiseen ja käyttöön liittyy myös muita erityisiä ehtoja sekä tuen saajalle asetettavia velvollisuuksia, jotka on määritelty asetuksessa ja tarkemmin kuvattu hakuohjeissa.

Hakeminen

Ensimmäisen hakukierroksen osalta hakemus on toimitettava viimeistään 4.3.2022.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta. Rahoitushakemus voidaan jättää Business Finlandin Asiointipalvelussa

Business Finlandin asiointipalvelun käyttötuki on auki arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00, p. 029 469 5800

Rahoitusta haetaan energiatuki-hakemuksella.  Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus RRF – Energiainvestointituki. Hakemukseen liitetään erillinen RRF-tukihakemuslomake sekä tukihakemuslomakkeessa ja ohjeissa mainitut liitteet. 

Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

Hakuohjeet (päivitetty 8.2.2022)

Hakulomake

Ensimmäisen hakukierroksen hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja käsittelytarpeesta. 

Tiedote 11.3.2022: Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestointitukihakuun 86 hakemusta

Lue lisää hausta

Tiedote 20.12.2021: Rahoitushaku energiajärjestelmän ja teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseksi on käynnistynyt

Valtioneuvoston asetus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta

Kysymyksiä ja vastauksia energiainvestointitukien ensimmäisestä hausta

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti hausta infotilaisuuden 14.1.2022. Lisätiedot, esitysmateriaali ja tallenne

Haku Business Finlandin verkkosivuilla

Päätökset

Rahoitetut RRF-energiainvestointitukihankkeet

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054 (ohjelmakokonaisuus, energia)
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103 (ohjelmakokonaisuus, teollisuus)
erityisasiantuntija Ossi Paanala, TEM, p. 029 504 7310 (hankekäsittely)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

 

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU