Ydinenergian ylin johtaminen ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle

Ministeriö valmistelee ydinenergialain mukaisten ydinlaitosten rakentamisen ja käytön edellyttämät lupapäätökset Suomessa. Ministeriö vastaa myös ydinenergialain ajantasaisuudesta ja tekee valtioneuvostolle esitykset lain kehittämiseksi. 

Ydinjätehuolto on oleellinen osa ydinenergian käytön johtamista ja valvontaa. Ministeriö ohjaa ja valvoo ydinjätehuollon suunnittelua ja toteutusta sekä varmistaa alan kansallisten tarpeiden ja kansainvälisten määräysten toteutumisen. Ministeriön yhteydessä toimii Valtion ydinjätehuoltorahasto. Kyseisen erillisrahaston valmistelutyöt tehdään ministeriössä.

Ministeriö edustaa Suomea ydinenergia-alan kansainvälisissä järjestöissä ja osallistuu alan kansainvälisten sopimusten neuvottelemiseen. Ministeriön tehtäviin kuuluu myös kansainvälisten sopimusten toteutumisen valvonta ja seuranta.

Ydinturvallisuuden ja säteilyn käytön valvonnasta vastaa Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK). STUK kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. STUKin määräykset ja ohjeet ydinenergian käytölle ovat osa ydinenergia-alan säädöskokonaisuutta. 

Ydinlaitosten valvontaan ja päätöksentekoon osallistuvat myös muut valtionhallinnon (mm. YM, UM, SM) ja aluehallinnon (aluehallintovirastot ja ELY-keskukset) organisaatiot sekä esimerkiksi ydinlaitoksien sijaintikunnat.
 

Lisätietoja: Juho Korteniemi, Jaakko Louvanto

Muualla verkossa