SOLVIT

Yritysten ja kansalaisten kohtaamia ongelmia viranomaisyhteistyössä EU/ETA-alueella ratkoo SOLVIT-verkosto. Ongelman voidaan epäillä johtuvan lainsäädännön väärinsoveltamisesta, puutteellisesta päätöksenteosta tai esimerkiksi EU-lainsäädännön virheellisestä harmonisoinnista kyseisessä EU-maassa.

Ongelman tulee olla rajat ylittävä (esim. suomalainen yritys ja toisen EU-maan viranomainen) ja sen selvittämiseksi tulee esittää näyttöä, kuten viranomaisen toimittamia päätöksiä. Ongelmat voivat olla yllä mainittuja kaupanesteitä tai ne voivat liittyä muihin sisämarkkinalainsäädännön aloihin, kuten:

  • tavaroiden ja palveluiden markkinoille pääsyyn
  • yrityksen perustamiseen
  • työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen (työmarkkinoille pääsy, työehdot, lähetetyt työntekijät)
  • tutkintojen tunnustamiseen
  • arvonlisäverotukseen (ALV)
  • ajoneuvoihin (ajoneuvon rekisteröinti, ajokortit)
  • henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluoikeuteen
  • oikeuden menettämiseen tiettyyn sosiaaliturvaetuuteen liittyen

SOLVIT on maksuton palvelu. Ongelmia ratkotaan epävirallisella viranomaisyhteistyöllä jäsenmaiden ja komission kesken. Palvelu ei korvaa virallista muutoksenhakumenettelyä tai tarjoa oikeusapua, jos asia on viety tuomioistuinkäsittelyyn. Viranomaiselle tarjotaan mahdollisuus korjata vapaaehtoisesti toimintansa epäkohtia.

Rakenteellisissa ongelmissa pyritään vaikuttamaan siihen, että toinen jäsenmaa muuttaisi lainsäädäntöään. SOLVITin tavoitteena on ratkaista ongelmat mahdollisimman nopeasti; määräaika on kymmenen viikkoa. SOLVIT ei sovellu korvaamaan muiden ongelmanratkaisuverkostojen toimintaa, kuten kansallisia valitusmenettelyjä, eduskunnan oikeusasiamiehen palveluja, yritystenvälisiä ongelmanratkaisutilanteita tai kuluttajariitoja.

Lisätietoja: Isabella Paju